Utvärdering av LekMiT 2015

13 01 2016

Förra årets deltagare har gett sin syn på hur de upplevde LekMiT

  1. Har ert deltagande i LekMiT främjat arbetslagets gemensamma lärande?

100 % har svarat ja.

Bra att hela arbetslaget deltar. Vi har då kunnat stötta varandra i lärandet och lära av varandra. Vi har tillsammans fått bra verktyg för pedagogisk dokumentation och reflektion. Bra verktyg för att hänga med i samhällsutvecklingen. Tillsammans har vi fördjupat oss i läroplaner och kursplaner. Det blir lättare att komma vidare och utveckla vårt arbete med digitala verktyg då vi alla har samma grund och kunskap att stå på. Tillsammans har vi fått ytterligare ett verktyg i vårt arbete tillsammans med barnen.

2.    Har lärmiljön i eran verksamhet utvecklats genom ert deltagande i LekMiT?

Ja 71.4 %

Nej 14.3 %

Vet inte 14.3%

Personen som svarat nej, skriver – Jag har inte behövt ändra på något.

Vår lärmiljö har utvecklats så till vida att vi fått nya och mkt bättre infallsvinklar på det individuella lärandet. Vår lärmiljö har blivit mer tillgänglig för barnen, inte minst när det gäller tekniken. Vi har hittat en bra blandning på olika lärmiljöer, en kombination av gammalt välkänt material och lärplattan. Lärmiljön har utvecklats så genom att vi fått ytterligare ett verktyg att nå målen. Våra elever får också en chans att visa förmågor som inte annars kan komma till uttryck.

 

3.    Har de digitala verktygen ökat barnens/elevernas lust till nyfikenhet och kreativt utforskande?

100 % har svarat ja

 

Absolut! Självklart, de vill pröva allt! Tillsamman har de utforskat och provat sig fram. Barnens nyfikenhet och kreativitet har verkligen ökat. Motivationen att prova nya saker har ökat. Barn lär barn. Glädje och förundran, t ex när de sett sig själva på film eller hört sin röst. Lekfullt lärande!

 

4.    Har barnen/eleverna fått ytterligare språk för utveckling, samt fler sätt att uttrycka sig på?

100 % har svarat ja

 

De digitala verktygen möjliggör och öppnar upp fantastiska möjligheter för barnen. Eleverna har fått ett bra verktyg där de kan visa tydligt vad de vill jobba med, aktivt bestämma själva. iPaden fungerar som en kontaktbok mellan hemmet och skolan. Ett bra stöd att återberätta och minnas. Genom filmskapande har de fått ytterligare ett uttryckssätt och genom att visa sina filmer även en mottagare för sin kreativitet.

 

5.    Vilka mål i er läroplan har blivit uppfyllda när ni har jobbat medvetet med digitala verktyg?

 

Det finns hur många mål som helst inom läroplanen som blivit uppfyllda.

Barnen har utvecklat sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära. Barnen har utvecklat sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barnen har utvecklat sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer.

Det är så många mål som uppfylls så jag kan inte räkna upp alla men här är några: Skolan ska stimulera kreativitet och nyfikenhet. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta med andra. Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens. Eleverna ska ges möjlighet att använda olika digitala verktyg för att kommunicera och samspela med andra. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om berättelser, bilder och filmer samt förmåga att samtala om och reflektera över dessa. Fotografering och filmande, bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.

Inom ämnesområdena språk och kommunikation, estetisk verksamhet.

Att eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Ge eleverna verktyg för att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga Ge eleverna kunskap så de kan använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande Genom samtal, läsa, och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därtill få tilltro till sin språkliga förmåga

Känns lättare nu att integrera flera ämnesområden. De digitala verktygen har också gjort så att vi har sett ett social samspel mellan eleverna på ett annat sätt än tidigare.

 

6.    Hur har ni arbetat med digitala verktyg under året ni deltagit i LekMiT?

Vi har jobbat med appar inom svenska och matte, NikiDiary, sinnesupplevelser, animeringar, filmat mycket och kört genom projektorn, sorteringsövningar, musikappar, trycka/hända mm mm. Jobbat mycket med musik i min klass då det är ett utmärkt sätt att kommunicera och samspela tillsammans.

 

Kurragömma med FaceTime. Film i alla möjliga filmappar. Redigering i iMovie och GreenScreen. Ljudinspelning i Garageband. Olika pedagogiska träningsappar. Filmvisning via iPad i TV eller Smartboard. Skapat Qr koder.

 

Gjort filmer med apparna, puppet pals 1& 2, Sock Puppets, animerad film med Legomovie. Skrivit manus och tränat in innan inspelning. -även gjort en egen Bokstavslandet film, där eleverna själva agerade efter de gjort manus. Filmen var med på filmfestivalen. – vi gjorde en gemensam bok om Hur en dag kan se ut , vi pratade mycket om klockan då. Vi gjorde den i Bookcreator. Eleverna var illustrerade själva genom att agera både framför och bakom kameran.

 

Barnen har gjort egena böcker om sig själv i appen Book Creator. De har gjort egna collage om vad de tycker om att göra på förskolan i Pic collage. De har tränat samarbete genom att tillsammans två o två göra en berättelse i Puppet Pals. Vi har dokumenterat barnens dans i ett dansprojekt. Reflekterat dansen genom filmerna. Gjort danskoreografi av barnens egna rörelser i Legomovie. Lekt kurragömma med FaceTime . Börjat med programmering i appen Beeboot. Vi har filmat varandra både barn och fröknar i vårt språktema om Guldlock. Barnen har då filmat varandra då de berättat om sin teckning om sagan. IBarnen har filmat oss fröknar då vi spelat upp sagan som teater.Och så alla appar….

 

7.    Beskriv vad det har gett dig och ”dina” barn/elever att vara med i LekMIT och arbeta medvetet med digitala verktyg?

 

Då barnen använder de digitala verktygen inbjuder det till mycket samarbete och turtagande. De har kunnat lära och visa varandra. Detta stärker barnen och barngruppen tycker jag. Jag tycker det gett barnen ökat självförtroende till att våga prova och undersöka. De har roligt!

 

Bra verktyg till pedagogisk dokumentation och reflektion. Bra verktyg vid utvecklingssamtal och föräldramöten. Visa föräldrarna något från dagen när de hämtar sina barn. Skicka snabba bilder till föräldrarna om något barn har haft det jobbigt vid lämning. QR-koder som barnen har gjort till sina alster har föräldrarna kunnat scanna o lyssna på. Barnen har varit mycket positiva att använda iPad och samarbetat, lärt av varandra. Det har blivit naturligt för barnen att visa upp sina filmer och alster för varandra. Det har ökat barnets självkänsla. ”titta vad jag har gjort” sägs med stolthet.

 

Att ha filmduken och förstärka har varit bra. Gillar QR coder, barnen tycker också det är spännande med QR coder. Barnen har varit mycket positiva och tyckt det har varit roligt. Alla barn har använt iPad innan och nu har vi kunnat visa dem så mycket mer. Favorit har varit puppet pals och gro recyckling. De har fått tillit till sin egen förmåga när de jobbat med film och berättat om den.

 

Jag själva har lärt mig ny teknik och ser det som ett bra komplement till allt jag gör med 6-7 åringar men även fritidsbarnen har kunnat göra en del filmer. Eleverna har varit mycket positiva till att jobba med iPad. Det har tyckt det varit roligt och lärt sig samarbeta på ett naturligt sätt. Även bra för elever med talproblem.

 

Vi har tillsammans vuxit under denna projekttid, utvecklat vårt teknikanvändande, känslan att vi törs testa och misslyckas och det är faktiskt inte hela världen. Upplever att vi är så mycket mer bekväm med tekniken nu. Stimulerande, nytänkande och bättre självförtroende.

 

Blivit säkrare på tekniken och att man vågar prova olika appar. Jag har fått insikt om vilket hjälpmedel det kan vara, och att eleverna har visat nya kunskaper som jag inte vet att dom haft. Jag har sett att rörlig bild kan vara mycket lärorikt och motiverande. Man kan också se det man gjort flera gånger.

 

Oerhört mycket. Jag och mina elever har verkligen utvecklats via allt filmarbete vi gjort tillsammans. Jag är helt övertygat att om vi inte gått med i LekMit hade vi fortfarande bara varit i ”träningsapparnas värld”.

 

8.    Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att använda lärplattor (iPads) i förskolan/skolan?

Att hitta en bra balans. Hur mycket tid med plattan? Ska vi styra det och hur mycket? Väljer en del bort den sociala tiden för plattan på t.ex. en rast? Det kan vi nog jobba runt, hur lägger vi upp det? Många elever behöver mycket träning på sociala färdigheter, hur hittar vi en bra gyllene väg att följa? Något vi redan pratat om är att köra gemensamma projekt som involverar alla klasser där IKT- verktyg ska användas.

 

Nackdelar är att om de jobbar själva med appar så hoppar de runt och byter hela tiden appar. Det blir lätt konflikter mellan elever om ipaden om de använder den när det är fri lek eller på fritids.

 

Tycker det är ett bra verktyg. Nackdelar är väl om det bara blir en spe platta men det blir det inte, det ser vi till.

 

Fördelar: Eleverna har fått ett till språk, appar som tränar färdigheter samt uppmuntrar till lek och kreativt skapande. Vi kan jobba inom våra ämnesområden så har vi ju fått ett uttryckssätt till. Konkret- direkt kan vi visa för eleverna vad vi gjort tillsammans. Nackdelar: Det kan ibland vara tekniskt strul, elever kan bli fixerade bara vid den, vissa har lärplattan i skolan så då får man ju inte en helhet. Svårt att eleverna ska fixa allt- det hänger ändå på en vuxen för att hjälpa till.

 

Lätt för mina elever att använda. Man ser resultat fort i det man gör. Stimulerande och lustfyllt och som jag tidigare sagt det blir lättare att jobba mot läroplanens mål.

 

Svårt att konkurrera med vanliga bilder, böcker på samlingen.

 

Att snabbt kunna ta reda på saker genom att bl.a googla. Kunna använda sin kreativitet genom att bl.a göra filmer. Utveckla sin skapande förmåga. Bra och lärorika appar. Nackdelar om iPad används slentrianmässigt med undermåliga appar.

 

9.    Har ni behövt motivera användandet av lärplattor/iPads i förskolan/skolan, t ex gentemot föräldrar eller någon annan som berörs av er verksamhet?

Ja 42.9%

Nej 57.1%

 

Vi har fått godkännande av alla föräldrar men den ses inte av föräldrar som en självklarhet. många vill ha en riktig bok att hålla i och vi har försökt att förklara fördelarna med en iPad.

 

Föräldrarna är positiva till vår Lekmit medverkan. Alla är väldigt nöjda och tycker att det har varit otroligt givande.

 

Ja gentemot rektor innan vi fick lärplattor inköpta. Vi fick förklara fördelarna för våra elever med att använda lär plattor och förklara att vi kommer att få elever som är vana vid att använda dessa som ett verktyg i sin undervisning och då måste vi möta upp dem.

 

 

 

Fått förklara mera noggrant för nya föräldrar varför jag måste lägga ut på internet vissa saker. Men inte själva användningen av iPaden

 

10. Vad har varit bra med LekMiT?

Det har varit jättebra och roligt att vara med. Utvecklande för framtiden. Handledarna har varit mycket bra. Trots novis bakgrund har de fått oss att våga prova och inget har varit omöjligt. Bra och utvecklande att träffa andra grupperna från projektet.

 

All information, teknisk utrustning, vågat prova, göra egna filmer varit givande, samt att kunna titta mot de mål vi har i vår verksamhet. Vi måste ju hänga med i vår tids utveckling, där är ju tekniken en del. Man får ju mycket tips och idéer på vad kan göra med eleverna + av de övriga i projektgruppen

 

Mycket bra, tydlig och positiv handledare. Otroligt lärorikt tid som har gett oss mycket kunskap och i intresse till att använda iPad som verktyg i verksamheten.

 

Har lärt mig använda iPad på ett pedagogiskt sätt. Fått många nya idéer. Jättebra med en egen handledare som kommer ut och hjälper och stöttar en i arbetet.

 

Öppnat upp för en mängd nya idéer och infallsvinklar till hur vi kan skräddarsy varje elevs förutsättningar och behov. En utmärkt plattform där vi kan stimulera fortsatt lärande som har varit, är och kommer att vara oerhört rolig och alltid förändrande att jobba med.

 

11. Vad behöver förbättras med LekMiT?

Att på utbildningsdagarna få jobba mer med tipsen vi får. Att vi också får befästa det vi lär oss.

 

Tycker att vi skulle ha varit i en arbetsgrupp här hos oss/även med eleverna. Bra upplägg av handledning och utbildningsdagarna. Allt i det övriga har varit kanonbra!!

 

12. Något övrigt du vill tillägga

 

Hoppas att alla inom förskolan får gå med i LekMiT projektet de närmaste åren.

 

Ett stort tack till alla på LekMi – ett toppenår!

 

Skulle önska att det fanns mer tid till att bolla idéer med de andra.

Annonser%d bloggare gillar detta: