Roknäs förskola avd Signe uppgift 2

4 03 2016

Vi har valt att börja arbeta med appen Puppet Pals. Barnen har valt figurer, tagit egna kort på sig själva och miljöer från förskolan mm. Barnen har hittat på egna berättelser spelat in och sett/lyssnat på sina och varandras historier. De har upptäckt att man bör prata högt (inte viska) för att de ska höra, om inte får man göra om inspelningen.

Mål från LPFÖ som känns särskilt aktuella

  • Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

I arbetet med appen kan man se exempel på turtagning, samspel, barnen lär av varandra. När barnen skapar egna berättelser får de uttrycka sina tankar. Här utforskar de teknik, inte just naturvetenskapliga fenomen. Man kan säkert styra in på det området genom att tex. ge barnen uppgiften berätta med hjälp av PuppetPal om hur vatten blir till is.

Vi har även arbetat med att göra film med apparn iStopMotion och Movie Maker. Att filma när barnen höll på med detta visade sig vara svårt. De behövde mycket handledning. Att inledningsvis placera figuren som ska röra sig i filmen visade sig bara det vara svårt. De gick lättare för barnen som var ett år äldre. De fascinerades av andra fenomen ”osynliga handen”(egentligen hjälp om man råkat stöta till kameran.) Ett tillfälle till utforskande av tekniken.


Barnen har gjort story board till sin berättelse. Barnen har sedan spelat in sina filmer. Vi har upptäckt att story boarden gör det lättare för barnen att få med det de vill i sin film och att filmerna har en början en mitt och ett slut.
IMG_3886[1]

Vi har pratat med barnen om vad är verklighet och vad är fantasi. Rör legofigurerna på sig eller inte? Vad är sant och vad är påhittat i filmer? Filmerna har vi visat för barn och föräldrar i hallen.

Vi ser att strävansmålen på ett positivt sätt finns med i arbetet. Barnen är ivriga nyfikna och de vill lära sig tekniken. Filmerna har även fortsatt i leken där barnen använder sig av sina rollfigurer. Barnen visar gärna sina kamrater hur man kan göra de kommer med idéer och olika lösningar på problem. Barnen har provat att dokumentera olika aktiviteter de turas om med att ex ta kort.

Annonser
Lekmit uppgift 2

7 04 2014

Lekmit uppgift2-2

Lärarorienterad observationsuppgift

I Läroplan för Grundsärskolan 2011 kan vi läsa under Skolans uppdrag att ” Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” citat s.9.

Övergripande mål och riktlinjer
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola, inriktning träningsskolan kan använda det svenska språket på ett nyanserat sätt och kan lära utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Bakgrund till observation
Pedagog från c-mit handleder i klassen under filmtillfället och sköter inspelningen. Elev och pedagog sitter vid bordet med ipad. Den andra eleven i rummet är inbjuden att delta men vill istället bara iaktta och så småningom prova på att filma med pedagog från c-mit istället.
Sammanfattning av observation
Pedagog och elev sitter vid bordet med appen puppet pals.Pedagog visar vad man kan göra i programmet. Figurer och de olika miljöerna. När elev pekar på de olika valmöjligheterna benämner pedagog figurer/miljöer, elev låter –Mmmmm.
Pedagog säger -Vilka mer bakgrundsbilder vill du ha? Elev pekar och väljer.
Pedagog- kommer du ihåg var man gjorde bilden större?
Elev förstorar bild och pedagog säger- Där! Elev skrattar nöjt!
Under arbetet åker ipad kalendern ned och täcker programmet. Det är svårt för elev och pedagog att dra upp den igen. Pedagog säger-Det är som en rullgardin!
Elev zappar mellan de miljöer hon valt. Stannar på miljö Arcushallen där hon lagt in bilder på sig själv och två klasskamrater. Pedagog tar elevens bild och låtsas fråga- Vill du spela boccia med mig ?
Elev säger då –benämner namn på klasskamrat vill du spela boccia med mig ?
Pedagog låtsas var klasskamraten och säger- Jaa jag tar blåa vill du ta röda?
Elev svarar- Jaa
Pedagog tar med den tredje eleven och säger – Då kan vi spela alla tre och svisch!
Elev skrattar och byter sedan miljö.
Den nya miljön är klassrummet där det finns två bilder av eleven själv med sur/gladbild.
Pedagog säger- Heja namn på elev Jobba på!
Elev trycker på inspelningsknapp
Ipadkalendern åker ned och elev och pedagog drar upp den
Pedagog säger – Ska vi göra en inspelning? Ska vi göra en film? Då trycker du på den röda knappen
Elev trycker på inspelningsknapp
Elev säger- Hej du sitt namn säger namn
Pedagog säger- Då har vi två tjejer! Vad säger namn till den namn
Elev säger –Hejsan du namn
Pedagog säger – Bra jobbat
Elev säger- Bravon jobbat
Pedagog säger – Bravo jobbat du är bäst !
Elev säger- Bravon jobbat du är bästisen!
Pedagog säger- Vad tror du namn säger?
Elev säger- Ingentingen!
Pedagog säger- Vad tror du den här namn säger?
Elev-Ingentingen
Pedagog säger –Namn säger kanske ! du är min kompis jag gillar dig. Tror du att hon säger så?

Elev flyttar figurerna och hummar – Mmmmmmmm ,en stund
Vad säger den här tjejen då? Frågor pedagog och pekar på elevfiguren Vad säger du då?
Elev hummar.
Elev tar sin figur och flyttar den ut ur bild
Pedagog säger –Hjälp jag hamnar i rullgardinen!

Pedagog säger –Om du vill kan du stänga av?
Elev trycker av inspelning

Slutsats
Elev visar intresse för appen Puppet Pals. Hon kan hålla fokus på arbetet. Elev pendlar mellan att ta instruktioner och utforska själv. Med stöd från pedagogen genomför hon uppgiften utifrån de instruktioner hon får. Hon tar även egna initiativ till utforskande. Eleven behöver utgå från sin egen person och de aktiviteter hon har erfarenhet av sen tidigare. De miljöer hon valt är Arcushallen och klassrummet. Figurerna hon valt är klasskamraterna och sig själv i dubbelupplaga. Med hjälp av stödfrågor kommunicerar eleven och kan göra korta röstinspelningar i olika scenarion.
Vi saknar dock ett samspel mellan elev-elev , sampelet är mellan elev-pedagog.

Uppgift 2 träningsskolan

26 03 2014

uppgift 2

Uppgift 2. Att utforska en app.

26 03 2014

I grundsärskolans kursplan inriktning träningsskola finns ämnesområdet estetisk verksamhet. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med hjälp av estetiska uttrycksformer. I detta fall med hjälp av bild, lek och drama. Härigenom ges eleverna möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi. Under ämnesområdet kommunikation står undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att påverka sin situation. Vidare står det att genom undervisningen ska eleverna möta och uppleva olika former av kommunikation såsom bilder, litteratur, film ,teater, drama och rörelser.

Vi har under ett par veckor jobbat med sagan om lilla lilla gumman. Vi har läst den många gånger, vi har dramatiserat den och gjort den i puppet pals. Så eleverna har sett hur puppet pals fungerar, men får nu prova att jobba med den själva:)

De mål vi valt ut utifrån kursplanen är:
*Samspela med andra
*Rollspel utifrån sagor, händelser och känslor
*Presentationer, framträdanden och redovisningar

Två elever fick tillsammans utforska appen. Det fanns inga direktiv kring vad de skulle göra utan uppgiften var fri. Vi såg att det fanns ett visst mått av samarbete, även om en var snabbare och tog för sig mer. Nyfikenheten var stor. Vi såg att det fanns ett lärande från förra gången, då en av eleverna kom ihåg hur inspelningsfunktionen fungerade och ville att vi skulle spela in. Vi kunde även se ett igenkännande när det gällde hur man gjorde figurerna stora eller små samt bytte bakgrund. Det blev en rolig stund,där vi såg att eleverna har begreppen stor och liten klara för sig. Det blev en stunds lek och utforskande med figurerna och bakgrunderna. Nästa gång ska eleverna få återberätta sagan om den lilla lilla gumman. I förlängningen kan man använda denna app för att berätta om en aktivitet man gjort eller som en förberedelse inför en aktivitet man ska göra.

/ Anna, Ruth och Ulrika

Uppgift 2. Att utforska en app

26 03 2014

I grundsärskolans kursplan inriktning träningsskola finns ämnesområde verklighetsuppfattning. Här står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna ges förutsättning att tolka, beskriva och påverka sin verklighet.

Vi har under läsåret jobbat med begreppen först, sen, mitten och sist. Vi har tidsordnat händelser, tex. dagsschema, veckan, sekvenser och sagor. Utifrån det valde vi att titta på appen making sequences, där man tidsordnar händelser med hjälp av bilder. I appen finns några färdiga övningar, men vi valde att även lägga in egna sekvenser med tre bilder.

De mål vi har valt ut från kursplanen är:
* Tidsuppfattning. Först, sen sist
*planering av händelser i tidsföljd.

Eleven trycker och provar vad som händer. Klickar fram och ser på uppgifterna. Provar att dutta på bilderna, men det händer inget.
Så småningom kommer han på att han kan byta plats på bilderna genom att klicka på två. Han väljer de kortare och enklare sekvenserna. Efter ett tag visar vi att man även kan dra bilderna till rätt position, samt att man trycker på en ”klar” knapp när man är klar. Då kommer en belöning i form av hurrarop. När han får instruktionen öppnas nya möjligheter! Nu provar han även de längre och svårare sekvenserna och lyckas med de flesta. Han undersöker appen lugnt och strukturerat. Går in i inställningar och kollar.

Anna, Ruth och Ulrica

Uppgift 2 Kullen

21 03 2014

Målen vi valt:

  • Ge eleverna verktyg för att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • Att eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Att utforska en ny app

Vi valde appen Bugs and Numbers och lät 2 flickor utforska den. Pedagogen startade appen och flickorna började trycka hejvilt men fick inte önskat resultat. Efter en stund ställer de frågan Vad ska vi göra? Får då till svar av pedagogen Kan man tänka på ett annat sätt? Och får då kläm på hur de ska göra. Det var intressant att lyssna och iaktta deras samarbete och hur de gör upp strategier, båda lika engagerade och delaktiga.

Utvärdering:
Utforska en app som var helt ny för eleverna ställde till lite bekymmer, de provade att utforska som de tidigare hade erfarenhet av men behövde stöd från en pedagog för att komma på vad de skulle göra. När de sen gick vidare i appen så såg de att de måste lägga upp olika strategier för att lösa problemen.

Matte-saga gjord i ”Puppet Pals”.
Vad är en matte-saga? Så började vi jobba med en av våra uppgifter i LekMit. Först en genomgång om hur man gör en matte-saga. Barnen gjorde sen matte-sagor tillsammans två och två. Vi underlättade för barnen då alla inte har koll på alla siffror. Och sa att slutresultatet skulle vara högst fem. När matte-sagorna var klara, så fick ”arbetskamraterna” göra rekvisitan till sin matte-saga i ”Puppet Pals”. Vi ställde fram en hel vagn med olika material som barnen fick använda i sitt skapande. Sen var det dags för barnen att göra sin film i ”Puppet Pals”. Alla barnen har gjort filmer tidigare i denna app. Det funkade bra för dessa barn, som gjort den här filmen. De har ett fantastiskt bra samarbete. Barnen var mycket stolta över sin mattesaga. De samtalade och fördelade figurerna mellan varandra. De pratade ihop om vem som skulle börja prata. När sen filmandet är klart, så kommer de överrens om vem ska skriva vad i filmtiteln.

Vad gör barnen?

De skapar mattesagor i appen Puppet Pals
två och två utifrån en planering i 3 steg, sist ställer de en fråga hur många är det?

Hur gör barnen?

Samarbetar och turas om att fota av sina egen tillverkade figurer.
De agerar i appen med sina figurer och genomför sin saga.

Vad säger barnen?

Den ena eleven säger till den andre att den här appen känner jag igen. De samtalade och fördelade figurerna mellan varandra. De pratade ihop om vem som skulle börja prata. När            sen filmandet är klart, så kommer de överens om vem ska skriva vad i filmtiteln.

 

Uppgift 2 Kvisten

21 03 2014

Uppgift 2

Appar: Puppet Pals och Book Creator.

Mål ur Lpfö 98:

Språk/kommunikation

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Social kompetens/värdegrund

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Matematik

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och
använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

Book Creator Puppet Pals
Vad gör barnen? Barnen samarbetar med varandra. De utforskar appen och hjälper varandra att komma ihåg hur man arbetar i den. De kommunicerar och tränar turtagning. Barnen undersöker och utforskar appen. Provar att använda figurerna och bakgrunder. Kommunicerar och turas om.
Jämför.
Hur gör barnen? Barnen tycker mycket om berättarfunktionen och vill gärna använda den många gånger. De resonerar med varandra och provar sig fram genom att göra bilder större och mindre. Barnen vill gärna byta och använda olika figurer. Provar sig fram genom att flytta figurerna. Provar göra dem större och mindre. Använder sin röst till de olika figurerna. När de var färdiga ville de gärna se sin film.
Vad säger barnen? ”Man trycker alltid på plus”
”Jag kan visa hur man gör”

”Jag kan göra den där mindre”

”Nu är vi på nästa sida”

”Nu tog jag kort”

”Vem vill du vara”
”Nej var försvann den”

”Vad jag är liten”

”Vi väljer den”

”Ska vi välja den”

”Sjunger och låter”

”Vad stor du är”

Reflektion Book Creator


Språk/Kommunikation

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Vi upplevde att barnen tyckte att det var väldigt roligt att arbeta i Book Creator. De fick utforska fritt och använda sig av sin fantasi. Samarbetet gick bra och barnen kommunicerade och lyssnade bra på varandra. Berättarrösten var intressant och barnen ville gärna använda den. Det är lite lättare för mindre barn att använda den än att skriva med penna eller tangentbord.

Social kompetens/värdegrund

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vi tycker att barnen tränade mycket på sin självständighet i den här uppgiften. De hade båda provat att arbeta i appen tidigare och kom ihåg många av funktionerna. De kom ihåg och litade på sin egen förmåga.

Matematik

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

Barnen var ivriga att göra nya sidor i boken. De ville använda alla funktioner och det var väldigt roligt att prova att göra bilder och ord större och mindre. Det var lite svårt att förstå och komma ihåg att man kan rita eller skriva över hela bilden och sedan göra den mindre.

Reflektion PuppetPals

Språk/Kommunikation

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

De fick utforska fritt och använda sig av sin fantasi. Samarbetet gick bra och barnen kommunicerade och använde de olika figurerna på ett lustfyllt och roligt sätt. De leker medan de skapar, skrattar och har roligt tillsammans.

Social kompetens/värdegrund

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Barnen hade provat appen en gång tidigare och när de skulle börja var de ivriga att komma igång. De ville själva välja vilken figur de skulle vara och vilken bakgrund de ville ha.

Matematik

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

De utforskar figurerna genom att göra dem större och mindre, använder olika bakgrunder och byter undertiden de berättar. Gör bakgrunden större och mindre. Tränar turtagning.

%d bloggare gillar detta: