Uppgift 5

16 12 2014

Lärande i olika former

Vi anser det viktigt att lärandet utgår från elevernas erfarenhetsvärld och intressen. Undervisningen planeras med hänsyn till olika inlärningsstilar, visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. Eleverna får se, höra och göra experiment och praktiska övningar. Trots att vi arbetar för att stärka gruppkänslan och öka samverkan mellan eleverna, måste alltid lektionerna betraktas ur ett individuellt perspektiv, p.g.a. att elevernas individuella styrkor och förmågor varierar stort hos oss.

IKT-verktygen meningsfullt, viktigt och på riktigt

Vi använder IKT som ett kompletterande verktyg i lektioner/teman. Eleverna skapar egna filmer, böcker, tränar logiskt tänkande, samarbetsövningar och finmotoriska färdigheter. Dokumenterar och återkopplar fotografier och filmer. IKT och Ipaden har ökat möjligheterna till detta.  Ipaden är interaktiv och snabb att använda. Vi filmar och fotar direkt ur verksamheten i betydligt högre utsträckning nu, jämfört med de tidigare verktygen videokamera och digitalkamera. Eleverna behärskar att använda Ipaden själva i större utsträckning än tidigare. Det möjliggör att de själv kan fånga upp sådant som intresserar dem, det bidrar således även till att undervisningen blir mer meningsfull och på riktigt. Användandet av IKT vid föräldrasamtal, möjliggör även så att föräldrarna blir mer delaktiga i deras barns skolgång, de kan se foton och filmer ur verksamheten. Tillika elevernas kunskapsutveckling.

Läsplattans möjligheter

Den största vinsten som vi kan se är ökad delaktighet och självständighet i användandet av lpaden hos eleverna.  Den kan användas till oändligt många olika saker, t.ex. tidtagarur, facetime, filma, fota, skapa egna berättelser och böcker mm. Med hjälp av lärplattan har även våra elever som saknar verbalt språk, fått en röst. Eftersom lärplattan är så mobil, kan den användas där eleverna befinner sig (rumsligt).

Interaktioner vid användningen av IKT-verktyg

IKT- verktyget har ökat möjligheten att se och samtala om och med varandra. Vi använder oss av tv och duk, vilket gör att gemensamt fokus ökar. Detta möjliggör att fler kan delta i samtal och vidgad kommunikation. Vi har även observerat att elever försökt hjälpa och lära av varandra i bl.a. utforskandet av appar.

Lärandeprocesser

Tack vare den snabba återkopplingen som Ipaden ger, har eleverna och vi getts större möjlighet till reflektion över lärandeprocesser. Eleverna synliggörs och kan reflektera över sig själva och andra i olika lärande situationer. Dokumentationen har även gett oss pedagoger möjlighet att analysera och reflektera mera, både ur ett elevperspektiv och ur ett didaktiskt perspektiv. Genom dessa analyser har vi t.ex. kunnat förändra vårt arbetssätt, tex att inte vara för snabba att korrigera och vägleda barnen. Utan låta eleverna få mer tid att utforska själva. IKT har varit till stor hjälp i vårt arbete med rumsuppfattningen. Att ringa upp varandra med facetime är en aktivitet som eleverna tyckt mycket om. Även QR-koder har lockat till utforskande av rum och prepositioner.

Koppling till läroplan

Träningsskolans kursplan består av fem ämnesområden (se Lotusdiagramet). Vi valde utifrån kursplanen att koppla ihop LekMit projektet med vårt kommunövergripande mattematikprojekt. Som framgår ur lotusdiagramet, strukturerade vi upp ämnesområdet verklighetsuppfattning i områdena rumsuppfattning, tidsuppfattning, mönster och kategoriseringar samt tal. Genom undervisning inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över samband och verkan. Ordna händelser i tid och rum (Lgr11). Under projekttiden har vi arbetat med tids- och rumsuppfattning. Ett otroligt roligt, utmanande och lärorikt år. Hade aldrig kunnat tro att med hjälp av lärplatta så skulle vi finna vägar som möjliggör att elever som saknar verbalt språk skulle kunna få en ”röst”. Fortsatt arbete med mönster och kategorisering och tal kvarstår. IKT och användandet av lärplatta kommer att vara självklara verktyg även i det fortsatta arbetet för att utveckla mattematiska redskap och färdigheter.

Arbetet fortsätter

Under läsåret 2014-2015 planerar vi att köpa in smartboardtavlor. Så vår fortsatta resa med IKT fortsätter. Som ovan nämnts så har vi mönster och kategorisering samt tal kvar att arbeta med i vårt matematikprojekt. IKT kommer vara ett kompletterande verktyg och en naturlig del i undervisningen även fortsättningsvis.

Lekmit projektet har varit ett intressant projekt, där resultat och utveckling märkts direkt. All tid har varit mödan värd. Vi kommer att fortsätta att planera upp undervisingen där IKT finns med som en ingång till lärande.

Ett stort TACK till fantastiska Carina!!!!!!

Jennie Bodin, Lisbeth Rautio, Ulrica Johansson, Helena Vesterberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår första uppgift var en planering utifrån arbetsområdet TID. Detta var ett område som vi jobbade med under vt-14. Utifrån IKT och projektet LekMit jobbade vi mer medvetet med att dokumentera med hjälp av bild och film. Vi använde Lärplattan då vi mätte tiden, att gå till olika platser och hur länge det tog. Vi byggde en tidsmaskin och vi filmade då vi reste till olika tidsepokrar. Eleverna tyckte det var spännande och roligt att titta på filmerna efteråt. Vi fotade sekvenser i det dagliga arbetet och jobbade med att titta på bilder och prata om det vi gjort, för våra elever är det mycket lättare att plocka fram och komma ihåg då de ser på bilder från det som varit.  (Läroplan för grundsärskolan 2011) Genom undervisning inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * Reflektera över samband och verkan * Ordna händelser i tid och rum.Vi upplever att med hjälp av film och foto kan vi ge eleverna bättre förutsättningar för att lyckas med detta. Vidare under ämnesområdet kommunikation såg vi att digitala verktyg lyfte elevernas intresse och förmåga att uttrycka sig. .  (Läroplan för grundsärskolan 2011) Genom undervisning inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * Samspela med andra * Tolka olika former av kommunikativa intryck *Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. Vi ser att foto och film bidrar till att eleverna blir mer intresserade och kan återkoppla till det som hänt, kan återberätta. Vi upplever att eleverna kan sitta tillsammans och jobba/kommunicera kring lärplattan. Digitala läromedel lockar till samspel, gör att eleverna kan tolka och förstå och är tilltagande för alla.
 

Vi tycker att IKT är ett bra hjälpmedel för dokumentation och för att tydliggöra för eleverna. Lärplattan är ett suveränt verktyg för oss då den är lätt att hantera för eleverna. Det händer här och nu! Innan var lärplattan för oss ett spelverktyg, i dag ser vi den som något mycket mer. Den tydliggör och vi kan använda den för dokumentation där eleverna kan se sig själva, vi har lärt oss att hitta bra appar som hjälper till i lärandet.

Eleverna är intresserade och interagerar med varandra kring lärplattan, de kan sitta tillsammans och hjälpa varandra, vänta på sin tur osv. Vi kan se att vissa elever tar för sig mer och självständigt kan hantera plattan, vi kan se lärandeprocesser och att eleverna kan ta för sig på ett sätt som vi inte trodde, ex de fotar, filmar, och kommunicerar med andra kring bilder, de klarar av att själv jobba i vissa appar. Eleverna tar för sig och är intresserade.
 

 

 

Annonser
Uppgift 5

9 12 2014

Eleverna arbetar med dokumentation med hjälp av iPad och kamera. Med utgångspunkt i elevernas vardag/verklighet kan vi sätta ord/text för att beskriva det eleverna gjort. De kan också se sig själv och sin utveckling vilket ökar själfötroende/självkänslan.Med hjälp av lärplattan har vi skapat förväntningar inför olika projekt t.ex. matteprojektet ,där vi b.la använt oss av timstocken som räknat ned tid.
Det viktigaste är ändå att lärplattan kan användas som ett kommunikationsverktyg.De eleverna får en röst med hjälp av talsyntes och bild.
Lärplattan är inbjudande och lätt att använda, många gånger är den självinstruerande och lockar till att pröva själv.Så mycket enklare än dator/mus när det gäller öga-hand koordination.Lärplattan kan användas av fler elever samtidigt för interaktion.Eleverna kan hjälpa varandra och pröva sig fram.Det blir en ökad lust att utforska.
De fördelar vi kan se är att lärplattan förenklar kommunikationen, tolkar och synliggör elevernas vardag/verklighet.Vi har kopplat den till vår läroplan och kan använda den till alla delar i vår kursplan(kommunikation,verklighetsuppfattningen,motorik, estetisk verksamhet, vardagsaktivitet).
Stort tack till våra handledare Ulla-Karin och Carina
Med vänliga hälsningar Ture och Britta

Uppgift 5 Ingegärd J. och Adele Ö.

8 12 2014

Ett stort tack till Ulla-Karin för ditt oändliga tålamod och för att du varit en stor inspirationskälla för oss och våra elever. Vi gick med i Lekmitprojektet med mycket liten erfarenhet och funderingar omkring lärplattans syfte och betydelse i ett meningsfullt lärande för våra elever.
Vi har under projektets gång lärt oss att se många möjligheter att använda ITK på olika sätt i vår undervisning
För oss pedagoger och våra elever har handledningen varit oerhört betydelsefull. Eleverna har frågat om Ulla-Karin kommer och har på olika sätt varit intresserade och aktiva när det gäller användandet av lärplattan. Det har varit spännande att se hur en elev snabbt och enkelt lärde sig behärska tekniken. Intresset för lärplattan har ökat enormt och IKT har blivit en del i klassens verksamhet.
Detta hade inte varit möjligt om vi inte deltagit i projektet.
Det visuella och konkreta lärandet har stor betydelse för våra elever. Vi ser möjligheten att använda lärplattan som ett verktyg att med hjälp av foto och film dokumentera hur vi arbetar med de olika undervisningsområdena i kursplanen . Det är också ett snabbt och enkelt sätt att bekräfta och återkoppla till vad eleverna varit med om.
Vi ska fortsätta att öka vår kunskap så att ITK blir ett ännu mer användbart verktyg i vår dagliga verksamhet.

xNote & FaceTime och Elgiganten

13 11 2014

Idag var jag i en klass på Träningsskolan. Sedan tidigare är det bestämt att eleverna skulle utforska olika sammahällsfunktioner. Denna gång var det Piteå Stadsmuseum som stod på agendan. Vi hade förberett en skattjakt med xNote. Det hemliga meddelandet skulle gå att få upp utanför museet. Jag hade gått i förväg till museet. Lärarna gick med eleverna i deras takt och de hade rätt snabbt klart för sig hur de skulle gå enligt kartan de fått upp. När de var framme fick de upp meddelandet. Meddelandet bestod av ett fotografi på mig och ett uppdrag om att leta efter mig inne på museet, för jag hade gömt mig. Lärarna skickade ett sms till mig när de fått upp xNotemeddelandet och då ringde jag upp dem på FaceTime för att ge eleverna lite ledtrådar om vart de skulle leta. Inom kort hörde jag hur eleverna tog sig upp på övervåningen där jag befann mig och snabbt hade de hittat mig. Jag i min tur hade gömt två skatter inne i ett av rummen, som de fick gå runt och leta.

Tittar man då närmare på Träningsskolans kursplan kan vi se att vi t ex har jobbat med kommunikation t ex när vi FaceTimade, med vardagsaktiviteter genom aktiviteter utanför skolmiljön för att vidga elevens omvärld och så att nya kunskaper kan erövras. Träningsskolan deltar också i det kommunövergripande projektet som handlar om matematik och via arbetet med Xnote har de jobbat med lokalisering.

I tisdags var jag med när en annan klass på Träningsskolan åkte till Elgiganten. En av eleverna är intresserad av elektronik, så hen fick sitt lystmäte tillgodosett. Eleven filmade och fotade runt om i butiken och utforskade intresserat alla möjliga olika märken på ugnar, tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, mikrovågsugnar m.m. Jag och läraren dokumenterade också, så nu håller vi som bäst på att klippa ihop alla foton och filmer till en film. Eleven såg intresserat på allt hen filmat och fotat på vägen hem med ett nöjt uttryck i ansiktet. Dessutom fick hen några presenter från butiken med loggan på. Idag när jag träffade eleven så ville hen genast se filmen som jag redigerat ihop från min lärplatta och på huvudet satt mössan hen fått från en av de anställda.

 

 

QR koder

18 09 2014

I dag har vi stiftat en ny bekantskap, med denna figur!

Qr-kod!

Denna termin jobbar vi lite extra med rumsuppfattning.
Barnen kommer med hjälp av dessa koder att få gå en tipspromenad med rumsuppfattning som tema. Det ska bli spännande att se vad eleverna tycker om detta sätt att jobba.
Ladda hem QRReader så får ni se vad bilden visar:)

/Ruth och Anna

20140918-180830.jpg

Rumsuppfattning

18 09 2014

Under höstterminen kommer vi att arbeta med rumsuppfattning. Se grovplanering i tidigare inlägg.

I dag har vi arbetat med rumsuppfattning, både med jaget och att hitta till och känna igen olika miljöer i skolan.

HUR
Vi gjorde in Power Point med animationer (både rörelser och ljud), som vi visade upp på kanonen. Elverna fick gissa vem som var på duken (endast en liten del av ansiktet syntes). Den som var på bilden fick i uppdrag att hitta en ”My little ponny” häst utifrån ett fotografi fotad i någon miljö i skolan. Se nedan

20140918-175944.jpg

Nuläge

18 09 2014

I vår klass kommer vi att arbeta med kommunikation och rumslig förmåga.
Det är Kommunikation kopplad till iPad. Det är ett alternativt kommunikationshjälpmedel, visuellt och auditivt.
När det gäller rumslig förmåga har vi börjat inventera vilka rumsliga begrepp som redan är befästa för att vidareutveckla arbetet. Vår utgångspunkt kommer att vara den egna kroppen.
%d bloggare gillar detta: