14 06 2016

Solbacka, Ucken Röd Vad har vi sett för lärande under terminen?

• Vi har arbetat med våra projekt : Språk och hållbar utveckling som fokus områden denna termin. Vi har sett att lärplattan på ett bra sätt har ”fångat” barnen och samtliga har varit intresserade av delta och detta tror vi beror på att det har funnits fler valmöjligheter än tidigare. Då vi både har jobbat digitalt men också analogt. Genom minecraft har barnen tex först byggt i appen för att sedan omsätta detta i sin bygg och konstruktionslek och de barn som tidigare inte har varit så intresserade av bygg och konstruktion har blivit detta genom användandet av plattan. Och genom tex tripp trapp träd har de mindre barnen fått bekanta sig med tekniken där både språkliga och det kreativa har utmanats och utvecklats.

• Då vi i vårt projekt haft fokus på språk och kommunikation har vi medvetet försökt titta närmare på barnens kommunikation med varandra, vi har sett att lärplattan varit ett bra verktyg då det kommer till kommunikationen och samspelet dem emellan. Barnen har fått lära varandra och de har hjälpt varandra att hitta lösningar för att komma vidare. Genom appar såsom puppet pals, minecraft, tripp trapp trädd och användning av Qr – koder har vi sett mer kommunikation barnen i mellan och de barn som tidigare kanske inte har vågat ta ”plats” har vuxit i sin roll och vågat pröva på nya appar och tekniker. Vi har märkt att barnen ”växer” när de får chans att lära sina kompisar och oss pedagoger och genom detta stärks deras självkänsla. Vi ser även att barnen har börjat använda sig mer utav begrepp såsom kub, block, kvadrat, triangel osv då både minecraft och tripp trapp träd har gett dem matematiska begrepp.

• Inom området hållbar utveckling har barnen fått ta kontakt med sopan med hjälp av lärplattan och lärt sig ”facetimea” och skicka Qr-koder till henne. De har fått lära sopan hur man änvänder lärplattan då hon inte har haft någon som helst kunskap om den.

Vi har sett lärplattan som en unik möjlighet till lärande i olika former, och ser fram emot nästa termin och detta arbete eftersom vi nu tillsammans med barnen har lärt oss använda lärplattan som ett verktyg till inlärning!


Annonser
Instagram

10 05 2016

Vi har nu kommit igång med våran nystartade instagram. Vi har fått kanonbra respons från föräldrar, tänk så kul med en ”kanal” oss emellan även under dagen. Vi postar lite från verksamheten och vad vi gör under dagarna. Föräldrarna kan se det direkt och sedan återkoppla tillsammans med barnen när det kommer hem. Tummen upp för instagram säger vi. 👍

Vi arbetar med minecraft!

10 05 2016

På barnens eget initiativ har vi börjat utforska appen minecraft. En spel och bygg-app med mycket matematiska begrepp. Hela minecraft är uppbyggt av kuber, och det är även olika typer av kuber som man bygger med. Vi tror att denna app kan berika både den matematiska utvecklingen men också den språkliga förmågan. Genom att barnen får utforska tillsammans, stimuleras den språkliga förmågan genom kommunikation och dialog med varandra. Barnen har både enskilt och i grupp undersökt appen, och för att vi alla ska bli lite mer bekanta med minecraft -världen har även Helenes son Tim varit med i utforskandet, och visat och byggt tillsammans med barnen. Intresset för minecraft är stort och i det första skedet av undersökning har vi märkt att barnen tillsammans lär sig otroligt mycket. De samtalar med varandra och bygger tillsammans. De barn som  arbetat med minecraft förut är motiverade i arbetet att lära sina andra kompisar som kanske inte prövat på minecraft tidigare, det blir alltså ett lärande tillsammans.

Efter vårt digitala utforskande i minecraft appen har vi börjat jobba mer analogt. Med hjälp av bilder på byggen tagna från internet har vi introducerat andra möjliga sätt arbeta med minecraft. Vi har t.ex. byggt minecraft – Steve med byggmaterial och gjort minecraft inspirerade pärlplattor. Vi har här märkt att nya intressen har skapats, de barn som innan inte alls har funnit pärlplatte-bygge som intressant gör nu det i större utsträckning. Detta tänker vi beror på att vi har vävt samman det med just minecraft som är något som barnen finner intressant och spännande.

Vidare har barnen även jobbat med att göra sina egna kuber. Dessa ska vi sedan använda för att tillsammans bygga upp våran egna minecraft värld. Hur detta blir får ni se sedan. 😀

Här är barnen i full fart med att göra sinne egna minecraft kuber.

Lärande för hållbar utveckling och språk & kommunikation

15 02 2016

Just tillbaka på CMiT efter ett besök på en förskola som är med i LekMiTprojektet som jag är handledare för. De arbetar med lärande för hållbar utveckling och språk & kommunikation just nu. På förskolan finns det en karaktär som heter Sopan, som dyker upp lite nu och då. Ibland lämnar Sopan ett brev och ibland kommer Sopan på besök. Sopan har ganska dålig koll på läget när det gäller hållbar utveckling och söker hjälp hos barnen. Nu kommer Sopan att bli lite mer digital. Inom kort kommer barnen att få ett mail från Sopan med en QR-kod i med ett litet uppdrag till barnen. QR-koder är inte ngt som de arbetat med tidigare, så det kommer att bli en dialog om vad det egentligen är som Sopan har skickat till dem, för att ta reda på deras tankar och teorier om vad det kan vara. Sopan kommer nog också att ta kontakt via FaceTime eller Skype framöver. Kanske får de i uppdrag att göra en sopsorteringsfilm (iMovie eller i PuppetPals) som de kan visa för Sopan och andra mottagare, kanske får de i uppdrag att göra någon form annan form av berättelse. Sist Sopan var på förskolan, filmades händelsen och inom kort ska barn och pedagoger se på den filmen, för att se vad barnen fångar upp, som de sedan ska jobba vidare med. Ja, idéerna är många och att knyta ihop lärande för hållbar utveckling med språk & kommunikation känns som en rolig utmaning förstås med läroplanen som grund.

Inlämningsuppgift 1! Ucken Röd.

5 02 2016

• Dessa delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring.Då vi i vårt LekMit projekt kommer att jobba ämnesöverskridande där Språk och kommunikation och Lärande för hållbar utveckling är centralt har vi utgått från dessa utvalda delar ur läroplanen.

Vi vill att ”barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.” (Lpfö, rev 10, s 7) Vidare så hänger lärande och språk samman därför lägger vi stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling och uppmuntra deras nyfikenhet kring språk och kommunikation.

Vi kommer därför att använda oss utav lärande för hållbar utveckling för att tillsammans med barnen utforska och utveckla språk och kommunikation i vår verksamhet. ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” (Lpfö, rev 10, s 7)

Ikt kommer att i detta projekt verka som ett verktyg där barnen kommer att ”forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” (Lpfö, rev 10, s 7)

• Vi kommer att ta reda på barnens förkunskaper och ge dem inflytande i projektet på detta sätt:

Vi kommer att ta reda på barnens förkunskaper genom att tillsammans utforska lärplattan och använda den för att tillsammans med barnen utforska dess förkunskaper kring hållbar utveckling och språk och kommunikation. Tex genom appen gro recycling och besöken vi får av ”sopan” där barnen själva får filma besöket, inspelningen använder vi senare för att starta diskussioner barnen i emellan. Vad hände? Hur ska vi gå vidare? Genom återberättning tror vi att vi kommer få reda på vad de redan har för kunskaper, vad de vill, samt hur vi går vidare. Under detta projekt så kommer barnen att vara ledande och ha inflytande över vad och hur vi ska göra.

 

• Dessa mål och riktlinjer ur läroplanen är aktuella för oss i vårt tema:

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.” Samt ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.”

 

Vi ska ”ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön” samt ”

förståelse för att alla människor har lika värde”

 

Detta ska ske genom att barnen ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”

 

 

Innehåll och arbetsform

Vi kommer att jobba både digitalt och analogt och använda plattan för att dels dokumentera och observera men också för att introducera projektet och dess aktiviteter. Och att barnen genom plattan får chans att se sitt eget lärande. Plattan kommer att användas både individuellt och i grupp. Vi är nu i startgropen av projektet och behöver själva lära oss mycket om olika appar och tekniker innan vi på ett genomtänkt sätt kan använda det.

 

Genom ”sopan” som är vår inspiratör kommer barnen att ställas inför olika dilemman och miljöproblem som ”sopan” har. Vi har kommit så långt i planeringen att vi vet hur vi ska starta. Detta genom ett besök som kommer att handla om konsekvenserna av konsumtion. Tex kopplingen mellan träd och papper. Detta kommer att filmas och inspelningen kommer i sin tur att användas för att kunna gå vidare i projektet.

 

Vi kommer att informera föräldrar både i den dagliga kontakten men också via vårt månadsbrev där vi berättar om vad vi gör och hur vi tänker. Vi förklarar tydligt i detta månadsbrev hur vi tänker kring detta och hur långt vi har kommit i projektet. Även muntlig kontakt och berättar tillsammans med barnen om vad vi gjort och tänker fortsätta vidare med. Samverkan med föräldrarna är för oss viktigt och vi vill därför göra dem delaktiga i vårt projekt genom att barnen får visa sin delaktighet i processen. Tex genom qr koder och månadens app.

 

Dokumentation och reflektions process.

Utifrån läroplanen ” barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala ” så känner vi att detta verktyg lärplattan är ett bra verktyg. Barnen får chans att själva följa processen i vårt projekt. De får själva filma, ta fotografier, skriva o.sv. Det är en unik chans för barnen att kunna återberätta vad vi gjort och se sammanhang. Vi tror även att de på ett bra sätt kan komma med egna lösningar på hur vi ska gå vidare. Vi tänker att vi ska ha ”Månadens app” uppsatt i hallen som föräldrar kan använda hemma med barnen, denna app ska vi pedagoger se till att den har anknytning till vårt projekt så att det blir ett helhetstänk. Vi tänker att barnen får prova denna på förskolan först och sedan hemma och att de får ”lära” sina föräldrar och ev syskon vad den går ut på. Ett förslag så att alla barn kan få uppmärksammas kan vara att man har ansvarsbarn som får hjälpa till att ta fram denna app och presentera för de andra.

På våra tema/projekt- samlingar så tittar vi tillsammans igenom det vi gjorde förra gången, barnen får själva reflektera över detta, vi ställer frågor till barnen om vad vi gjorde? Vad hade hänt om vi gjort på ett annat sätt? Hur ska vi göra nu?

 

Nu startar vi på Ucken Röd lekmit!!

13 01 2016

Nu sitter vi här på första utbildningsdagen för lekmit, förväntansfulla och ”uppladdade”  med ny information och nya tankar kring hur vi kan använda Ikt och media i vår verksamhet.

   

Skarpt läge 

13 01 2016

Nu sitter vi i kommunhuset och går igenom hur man ska blogga. Förhoppningsvis blir det många nya blogginlägg i år 🙂
%d bloggare gillar detta: