Upgift 5 Avd. Signe

5 12 2016

Uppgift 5 – blogginlägg

Så här skrev vi i vår ansökan:

Vi lever i ett medialt samhälle. Därför är det viktigt att vi lär oss använda detta redskap, så vi har införskaffat två stycken iPads. Dessa använder vi vuxna som redskap för pedagogisk dokumentation och för att visa föräldrarna vad vi gör.

Men hur gör man för att iPaden ska bli ett naturligt pedagogiskt redskap för BARNEN. Vi vill inte att iPaden ska bli en ”spelmaskin”.

För att plattan skulle användas kreativt, barnen skulle var producenter, så började vi med att arbeta i Puppet Pals. Detta är ett lättanvänt och roligt program som barnen snart behärskade. Men vi ville ta berättandet vidare så vi provade animerar med hjälp av appen IstopMotion, Det var tidskrävande, lite film men stor arbetsinsats. Så vi gick vidare med att göra spelfilm som vi redigerade i appen Imovie. Vi prövade även att använda green screen. De verkade tycka det var roligt, de verkade stolta att se sig själva på film och att visa andra. De fick erfarenheter av att ta kort och filma med lärplattan. Frågor som, Hur startar jag plattan? Hur gör jag för att få med det jag vill visa i bilden? Var trycker man? osv. Barnen blev också mer medvetna om skillnaden mellan fiktion/verklighet.

Nu arbetar vi med QR koder barnen ser dessa överallt i kläder på skurvagnen mm. Qr-koder har många användnings områden. Positivt gensvar även från föräldrarna.

Man kan se många mål från LPFÖ i barnens agerande. Se gärna filmen om barnens arbete med Puppet Pals, där kan man se detta. Detta är målen som vi listade inför projektet:

Lärandeprocesser som skapats.

I början var lärplattan pedagogernas verktyg. Tack vare att vi släppte taget om plattan fick de erfarenheter av att ta kort och filma med lärplattan. Barnen har fått ett till verktyg till sitt förfogande. De har börjat dokumentera det de vill.        De kan när de vill sätta sig och lyssna på sagor.                                                                   Barnen säger till eller skannar av en Qr-kod när de ex vill att delfiner ska visas via projektorn på duken för att de sedan leker i den miljön. (Vi behöver ändra i miljön för att inte kanonen ska ramla ner när barnen skannar för att se på bildduken.) Med hjälp av QR-koder har barnens dokumentationer har blivit deras egna och kan själva lyssna till det de sagt tidigare t.ex. till en bild.

Leken har också fått nya impulser. Barnen rita datorer, de har tangentbord skärm och en massa finurliga finesser ex en knapp som gör att det kommer upp hjärtan på skärmen. De leker ex kontor med sina ritade datorer. En högtalare knapp, en knapp så man kan ringa till varandra – kan vi börja ringa upp någon förskola med lärplattan?

När man jobbar med lärplattan får barnen en gemensam uppgift/mål. Detta uppmuntrar till samspel, kommunikation och turtagning mellan barnen. Detta medför ökad respekt för varandras olikheter och kunnande, ibland är det de yngsta som lär ut till de äldsta. De tar hänsyn och väntar tålmodigt på sin tur. Vi vuxna försöker komma ihåg att låta barnen hjälpa varandra, kliva ett steg bak.

Som pedagog har vi också utvecklat vår kunskap. Vi har fått en inblick om vad som är möjligt, blivit utmanade att prova nya saker. En kunskap som kommit barnen till del. Vi minska på tiden där vi sitter och skriver vad barnen sagt, via filmer kan vi tillsammans reflektera över det som hänt flera gånger.

Så går vi vidare

Lärplattan är ett lättillgängligt verktyg som man kan använda till många olika saker: lyssna på musik, spela spel, rita, söka kunskap.

Ta med IKT när man planerar temaarbete och funderar över vad man ska göra, inom bild, musik, rörelse, konstruktion.

Fortsätta utforska QR kodernas potential. Dessa har gett positiva ringar både bland barnen och deras vårdnadshavare.

Fortsätta använda plattans potential som bild, ljudinspelare. Göra film.

Lära oss om Face time och ringa upp någon annan förskola visa hur det ser ut hos oss/dem omvärldspaning.

Fortsätta ha lärplattan tillgänglig för barnen.

Försöka hitta former för att lärplattan ska blir en naturlig del av deras sökande efter kunskap. -Lärplattan tillgänglig vid ”stationer” där barnen får inspiration i den miljö de befinner sig i.

Fortsätta använda barnen som en resurs i lärandet, lyssna in dem.

 

 

Annonser
Rezekne

10 05 2016


Inte mycket IKT saker har vi sett på dom förskolor vi har besökt. Men jätteduktiga barn som har uppträtt för oss.

Svensby och Roknäs förskola

Roknäs förskola avd Signe uppgift 2

4 03 2016

Vi har valt att börja arbeta med appen Puppet Pals. Barnen har valt figurer, tagit egna kort på sig själva och miljöer från förskolan mm. Barnen har hittat på egna berättelser spelat in och sett/lyssnat på sina och varandras historier. De har upptäckt att man bör prata högt (inte viska) för att de ska höra, om inte får man göra om inspelningen.

Mål från LPFÖ som känns särskilt aktuella

 • Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

I arbetet med appen kan man se exempel på turtagning, samspel, barnen lär av varandra. När barnen skapar egna berättelser får de uttrycka sina tankar. Här utforskar de teknik, inte just naturvetenskapliga fenomen. Man kan säkert styra in på det området genom att tex. ge barnen uppgiften berätta med hjälp av PuppetPal om hur vatten blir till is.

Vi har även arbetat med att göra film med apparn iStopMotion och Movie Maker. Att filma när barnen höll på med detta visade sig vara svårt. De behövde mycket handledning. Att inledningsvis placera figuren som ska röra sig i filmen visade sig bara det vara svårt. De gick lättare för barnen som var ett år äldre. De fascinerades av andra fenomen ”osynliga handen”(egentligen hjälp om man råkat stöta till kameran.) Ett tillfälle till utforskande av tekniken.


Barnen har gjort story board till sin berättelse. Barnen har sedan spelat in sina filmer. Vi har upptäckt att story boarden gör det lättare för barnen att få med det de vill i sin film och att filmerna har en början en mitt och ett slut.
IMG_3886[1]

Vi har pratat med barnen om vad är verklighet och vad är fantasi. Rör legofigurerna på sig eller inte? Vad är sant och vad är påhittat i filmer? Filmerna har vi visat för barn och föräldrar i hallen.

Vi ser att strävansmålen på ett positivt sätt finns med i arbetet. Barnen är ivriga nyfikna och de vill lära sig tekniken. Filmerna har även fortsatt i leken där barnen använder sig av sina rollfigurer. Barnen visar gärna sina kamrater hur man kan göra de kommer med idéer och olika lösningar på problem. Barnen har provat att dokumentera olika aktiviteter de turas om med att ex ta kort.

Roknäs fsk avd Signe

19 02 2016

IMG_3674

Nu har det hänt.  Barnen har själva börjat dokumentera.

Hen byggde  nöjd och glad frågade efter lärplattan. Tog ett kort vi tittade på det hen sa -nu kan jag riva.

3 02 2016

Grovplanering LekMit 2016

Grovplanering

Mål från LPFÖ som känns särskilt aktuella.

Normer och värden

 • Respekt för allt levande och omsorg om sin miljö
 • Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Utveckling och lärande

 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Att barnen utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av och samtala om dessa.
 • Att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga till att förmedla tankar och erarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelse, sång och musik, dans och drama.
 • Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Inflytande

 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

Syfte med att delta i LekMit

 • Att den informations och mediateknik vi har att tillgå, som lärplattan, kanonen ska bli ett tillgängligt redskap i vardagen för både barn och vuxna. Vi vill att dessa ska bli ett till pedagogiskt verktyg för att dokumentera, reflektera och föra det naturvetenskapliga arbetet vidare. Ett redskap för att utveckla skapande förmåga, förmåga till att förmedla tankar och förmåga till sammarbete.
 • Vi vill också ta del av ny kunskap inom området för att hänga med i ikt-utvecklingen och själva utvecklas som pedagoger.
 • Sen vill vi och barnen ha roligt.

 

Tillbakablick.

 • På förskolan är det mest vi pedagoger som använt plattan för dok.
 • Vi har pratat med och lyssnat på barnen för att ta reda på deras förkunskaper. Många barn har en lärplatta hemma och barnen pratar om olika spel de spelar hemma.
 • Har använt kanonen sporadiskt men ser möjligheter för utökat användande.
 • Har använt qr-koder en gång med föräldrarna som mottagare ser ett större användningsområde med även barnen som både producent och mottagare.

Hur

 • I månadsbladet informerar vi föräldrarna om projektet.
 • Pratar med barnen om paddans funktion på förskolan. Den är hjälp att berätta om vad vi lärt oss, vad vi gjort. Vilka andra funktioner kan barnen se med den? Hur gör man när man dokumenterar ett arbete? Vem ska hålla i paddan?
 • En lärplatta ligger framme på uppmärkt plats alla kan använda den och efteråt lägga tillbaka den på sin plats. Pedagoger som är med barnen på deras upptäcksfärd.
 • Ett noggrant val av appar. Appar som är pedagogiskt verktyg för att dokumentera, reflektera och föra det naturvetenskapliga arbetet vidare, som utveckla skapande förmåga, förmåga till att förmedla tankar och förmåga till sammarbete. Först bekanta sig med kamerafunktionen och appen Puppetpal – få ett annat fokus på paddan användandet än spela. Språk, berättande, fantasi, kreativitet, sammarbete Fundera över vad vi gör med resultatet av experimenterandet. Sen gå vidare genom att ta bakgrundsbilder, lägga in egna personer. Göra en berättelse om vad vi gjort i temat. Försöker få appen att bli naturvetenskaplig. Prata med barnen vad är fantasi vad är verklighet.
 • Filmer/bildspel från det vi arbetat med i Temat . Vad har bilderna/filmerna för syfte vart ska det leda till
 • Vi ska få besök av Lettiska förskolepedagoger och ska besöka Lettland kanske sammarbeta så, el pyret om skype mail, face time, itwining? Behöver lära sig mer om detta.
 • Qr-koder- personalen gör några koder med ex. vatten experiment, film om vatten, barnens bilder sätter upp på förskolan som introduktion. Barnen gör sedan egna qr-koder. Visa andra, kompisar, föräldrar, ta med sig koder hem. finns det sagor inlästa som man kan göra qr-kod på och sätta upp på boklådan?
 • Använda oss av kanonen för att visa barn och vuxna bilder/filmer mm. Fast placering? Stor projicering. Hur kan man använda kanonen för att berika den fria leken?
 • Kontinuerligt dokumentera och reflektera över vad vi gjort och hur vi går vidare. Personalen skriver i ”rutnätet” stående punkt på avdelningsplaneringen.
 • Se och jämföra före och efter projektets genomförande, har lär plattan blivit ett naturligt redskap i vardagen? Gå från att barnen inte har använt plattan till ett kreativt sammarbete i vardagen. Hur långt kan man komma på ett år? Bildspel/filmer som vi kan titta på för att komma ihåg vad vi gjort i temat mm.
Avdelning Signe

13 01 2016

Första utbildningsdagen, sitter i Ovalen och försöker lära mig att blogga. 

 
%d bloggare gillar detta: