Språk och kommunikation.

12 09 2016
  • ​En ny termin har startat i Lekmitprojektet. Vi har förändrat vår barngrupp från att ha varit en 2-3 årsavdelning till en 1-3 årsavdelning med 16 barn i gruppen. Det har tillkommit 9 nya barn till vår barngrupp. Vi kommer att fortsätta med temat språk- och kommunikation i sagoform. Barnen har redan valt ut en favoritsaga som de ofta vill att vi ska läsa, det är ”Bockarna Bruse på badhuset”. I Lpfö står det att läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Annonser
Ostronstigens lärande

10 06 2016

När vi startade projektet fick vi lära oss många nya saker som vi inte provat tidigare. Vi blev väldigt inspirerade och ville pröva allt. Vi insåg ganska fort att vi måste gå varsamt fram och låta barnen arbeta och utforska ipaden många gånger med samma sak för att de ska få en förståelse.

   

Arbete med QRkoder

Barnen har  målat och tecknat och sedan berättat om sin målning som vi spelat in i en QR- kod. Vi har gjort ett påskäventyr där barnen fick leta QR -koder. När vi avslutade temat med Guldlock och de tre björnarna, gjorde vi ett äventyr utomhus där barnen fick leta QR-koder och få olika uppdrag.  Vi upptäckte att barnen inte visste vad en QR-kod var och hur den ska användas. Efter äventyret upptäckte barnen QR-koder på många ställen. De har kommit fram till oss berättat att de hittat QR- koder. De har använt ipaden och läst av koderna. Vi har lärt oss att det är viktigt att återkoppla till barnen och ta reda på vilket lärande som skett. Vi har också sett att det är viktigt att arbeta i små grupper för att kunna fängsla barnen.

Arbete med appen Tripp trapp träd

När vi använder ipaden på ett kreativt sätt, exempelvis när vi projicerar upp appen Tripp trapp träd på väggen, där barnen kan fånga olika djur som de gör i appen, ser vi delad glädje mellan barnen. De samarbetar, skrattar. Vi har sett att det är viktigt att vi är modeller och visar hur man kan göra. Då får vi med oss barnen, de leker, skrattar istället för busa. När  barnen sitter och utforskar appar, samarbetar de och hjälper varandra. Vi ser att de barn som kan mer är snabba  på att visa sin kompisar hur man ska göra. Vi ser en skillnad på hur vi säger när de ska sitta med ipaden.Vi måste vara tydliga när vi ger instruktioner, om det ska vara ett barn som arbetar med ipaden eller om det ska vara två. Har vi inte gjort det klart innan blir det ofta konflikt om ett barn sitter själv och det kommer en kompis som vill titta på.


 
Fotografering med ipaden.

Barnen har fotograferat med ipaden i skogen. Vi ser att när de använder ipaden på det här sättet är de kreativa och finurliga på att hitta motiv som de vill fota.                                                                                                        

Olle säger: -Jag har fotat mina blåa stövlar. 

QR-koder

23 02 2016

Nu har vårt arbete med Qr-koder startat. Vi övar och prövar tillsammans med barnen. Barnen har först målat med vattenfärger, sedan har de ritat fritt med tuschpennor på målningen. Efter det har vi tillsammans utforskat appen droppvox där barnen berättat om sina teckningar. Och sedan har vi skapat QR-koder med qrafterpro. Koderna har vi sedan satt fast på teckningarna så att föräldrarna kan ta del av barnens berättelser.

  

Första uppgiften. Ostronstigens förskola.

8 02 2016

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
*Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

*Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer, liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i såväl förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämning.

*Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska var en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Lärandet ska basers på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

 

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

*När barnen gick på Lilla Atlantis arbetade de med olika sagor. I slutet av terminen började de med Sagan om ” Guldlock och de tre björnarna ”. Vi fortsatte att arbeta med Guldlock eftersom barnen är bekanta med detta sätt att arbeta.
Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

* Utvecklar öppenhet, solidaritet och ansvar.

*Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

*Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

*Ge barnen verktyg att utveckla färdigheter för samarbete, medforskande och gemensam utveckling. Att barnen vågar vara sig själva, att de duger som de är.
Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

* Genom att barnen får tillgång till att använda sig av och lära sig använda Ipads.

*I sagan Guldlock får barnen träna språk och kommunikation och får genom det ett rikare ordförråd. De lär sig använda matematiska begrepp som antal och storlek. I sagan finns även etiska och moraliska aspekter som vi reflekterar över tillsammans med barnen.
Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

* Att arbeta enskilt och i par. Lära sig samarbeta med varandra främst i par men även i grupp.
Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

* Vi är två förskolor i vårt förskoleområde som ingår i projektet. Vi kan genom det samarbeta med avdelningen Lagunen t.ex. Med hjälp av FaceTime.

*När vi gjort våra sagor i Puppet Pals kan barnen visa detta för de andra avdelningarna på vår förskola.
Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

*Genom att informera föräldrarna att vi finns på Lekmitbloggen, kan de följa vårt arbete.

*I månadsbladet informerar vi fortlöpande föräldrarna hur vi arbetar.

*Vi instagrammar.

*Vi ska göra ett ett tidsträd där föräldrarna kan följa arbetet.

*Vi sätter upp QR-koder som föräldrarna kan kolla på.

*På vårens vernissage får föräldrarna ta del av barnens arbete.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?

* Vi och barnen fotar och filmar under arbetets gång.

*Alla barn kommer att få göra egna QR-koder till teckningar mm.

*Använda oss av lotusdiagram.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

* Dokumentationerna kan vi använda för att synliggöra både vårt och barnens lärande.

*Använda oss av Lotusdiagram för att stämma av mot läroplanen under temats gång.

Ostronstigens förskola Stora Atlantis

13 01 2016

Vi är nu på vår första utbildningsdag. Vi ska nu lära oss att blogga.😀 
   
%d bloggare gillar detta: