Lärprocesser 

18 05 2016

Ett av barnen satt och arbetade med appen Tripp trapp träd och ville lyssna på Kol-Erik, hon ber en kompis hjälpa henne att hitta rimsångerna.

Ett guldkornstillfälle som vi lyckades fånga. En fantastisk lärprocess, där barn lär barn. En situation med en så kallad fiffig kompis. I vår läroplan står det bland annat att lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga. I den här filmade situationen kan vi se stoltheten hos barnet som hjälper det andra barnet. Vi ser också ett givande och tagande med en ömsesidig respekt för varandra.

Dialogen som utspelar sig:

P: För jag vet det. Du ska vara i det här lilla huset.
P: Först trycker du…. Kanske är lite svårt.
P: Nu kommer vi in!
F: Ah!
P: Jag gjorde det själv, på egen hand!

Annonser
Roknäs förskola avd Signe uppgift 2

4 03 2016

Vi har valt att börja arbeta med appen Puppet Pals. Barnen har valt figurer, tagit egna kort på sig själva och miljöer från förskolan mm. Barnen har hittat på egna berättelser spelat in och sett/lyssnat på sina och varandras historier. De har upptäckt att man bör prata högt (inte viska) för att de ska höra, om inte får man göra om inspelningen.

Mål från LPFÖ som känns särskilt aktuella

  • Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

I arbetet med appen kan man se exempel på turtagning, samspel, barnen lär av varandra. När barnen skapar egna berättelser får de uttrycka sina tankar. Här utforskar de teknik, inte just naturvetenskapliga fenomen. Man kan säkert styra in på det området genom att tex. ge barnen uppgiften berätta med hjälp av PuppetPal om hur vatten blir till is.

Vi har även arbetat med att göra film med apparn iStopMotion och Movie Maker. Att filma när barnen höll på med detta visade sig vara svårt. De behövde mycket handledning. Att inledningsvis placera figuren som ska röra sig i filmen visade sig bara det vara svårt. De gick lättare för barnen som var ett år äldre. De fascinerades av andra fenomen ”osynliga handen”(egentligen hjälp om man råkat stöta till kameran.) Ett tillfälle till utforskande av tekniken.


Barnen har gjort story board till sin berättelse. Barnen har sedan spelat in sina filmer. Vi har upptäckt att story boarden gör det lättare för barnen att få med det de vill i sin film och att filmerna har en början en mitt och ett slut.
IMG_3886[1]

Vi har pratat med barnen om vad är verklighet och vad är fantasi. Rör legofigurerna på sig eller inte? Vad är sant och vad är påhittat i filmer? Filmerna har vi visat för barn och föräldrar i hallen.

Vi ser att strävansmålen på ett positivt sätt finns med i arbetet. Barnen är ivriga nyfikna och de vill lära sig tekniken. Filmerna har även fortsatt i leken där barnen använder sig av sina rollfigurer. Barnen visar gärna sina kamrater hur man kan göra de kommer med idéer och olika lösningar på problem. Barnen har provat att dokumentera olika aktiviteter de turas om med att ex ta kort.

Inlämningsuppgift 1! Ucken Röd.

5 02 2016

• Dessa delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring.Då vi i vårt LekMit projekt kommer att jobba ämnesöverskridande där Språk och kommunikation och Lärande för hållbar utveckling är centralt har vi utgått från dessa utvalda delar ur läroplanen.

Vi vill att ”barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.” (Lpfö, rev 10, s 7) Vidare så hänger lärande och språk samman därför lägger vi stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling och uppmuntra deras nyfikenhet kring språk och kommunikation.

Vi kommer därför att använda oss utav lärande för hållbar utveckling för att tillsammans med barnen utforska och utveckla språk och kommunikation i vår verksamhet. ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” (Lpfö, rev 10, s 7)

Ikt kommer att i detta projekt verka som ett verktyg där barnen kommer att ”forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” (Lpfö, rev 10, s 7)

• Vi kommer att ta reda på barnens förkunskaper och ge dem inflytande i projektet på detta sätt:

Vi kommer att ta reda på barnens förkunskaper genom att tillsammans utforska lärplattan och använda den för att tillsammans med barnen utforska dess förkunskaper kring hållbar utveckling och språk och kommunikation. Tex genom appen gro recycling och besöken vi får av ”sopan” där barnen själva får filma besöket, inspelningen använder vi senare för att starta diskussioner barnen i emellan. Vad hände? Hur ska vi gå vidare? Genom återberättning tror vi att vi kommer få reda på vad de redan har för kunskaper, vad de vill, samt hur vi går vidare. Under detta projekt så kommer barnen att vara ledande och ha inflytande över vad och hur vi ska göra.

 

• Dessa mål och riktlinjer ur läroplanen är aktuella för oss i vårt tema:

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.” Samt ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.”

 

Vi ska ”ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön” samt ”

förståelse för att alla människor har lika värde”

 

Detta ska ske genom att barnen ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”

 

 

Innehåll och arbetsform

Vi kommer att jobba både digitalt och analogt och använda plattan för att dels dokumentera och observera men också för att introducera projektet och dess aktiviteter. Och att barnen genom plattan får chans att se sitt eget lärande. Plattan kommer att användas både individuellt och i grupp. Vi är nu i startgropen av projektet och behöver själva lära oss mycket om olika appar och tekniker innan vi på ett genomtänkt sätt kan använda det.

 

Genom ”sopan” som är vår inspiratör kommer barnen att ställas inför olika dilemman och miljöproblem som ”sopan” har. Vi har kommit så långt i planeringen att vi vet hur vi ska starta. Detta genom ett besök som kommer att handla om konsekvenserna av konsumtion. Tex kopplingen mellan träd och papper. Detta kommer att filmas och inspelningen kommer i sin tur att användas för att kunna gå vidare i projektet.

 

Vi kommer att informera föräldrar både i den dagliga kontakten men också via vårt månadsbrev där vi berättar om vad vi gör och hur vi tänker. Vi förklarar tydligt i detta månadsbrev hur vi tänker kring detta och hur långt vi har kommit i projektet. Även muntlig kontakt och berättar tillsammans med barnen om vad vi gjort och tänker fortsätta vidare med. Samverkan med föräldrarna är för oss viktigt och vi vill därför göra dem delaktiga i vårt projekt genom att barnen får visa sin delaktighet i processen. Tex genom qr koder och månadens app.

 

Dokumentation och reflektions process.

Utifrån läroplanen ” barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala ” så känner vi att detta verktyg lärplattan är ett bra verktyg. Barnen får chans att själva följa processen i vårt projekt. De får själva filma, ta fotografier, skriva o.sv. Det är en unik chans för barnen att kunna återberätta vad vi gjort och se sammanhang. Vi tror även att de på ett bra sätt kan komma med egna lösningar på hur vi ska gå vidare. Vi tänker att vi ska ha ”Månadens app” uppsatt i hallen som föräldrar kan använda hemma med barnen, denna app ska vi pedagoger se till att den har anknytning till vårt projekt så att det blir ett helhetstänk. Vi tänker att barnen får prova denna på förskolan först och sedan hemma och att de får ”lära” sina föräldrar och ev syskon vad den går ut på. Ett förslag så att alla barn kan få uppmärksammas kan vara att man har ansvarsbarn som får hjälpa till att ta fram denna app och presentera för de andra.

På våra tema/projekt- samlingar så tittar vi tillsammans igenom det vi gjorde förra gången, barnen får själva reflektera över detta, vi ställer frågor till barnen om vad vi gjorde? Vad hade hänt om vi gjort på ett annat sätt? Hur ska vi göra nu?

 

Uppgift 2

20 03 2015
Mål ur förskolans läroplan: 
  • Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära
  • Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Två barn undersöker appen Puppet Pals

Vad gör barnen?
Ena barnet Instruerar , berättar och visar hur man ska göra en film.
Andra barnet lyssnar, frågar och undrar.

Hur gör barnen?
Ena styr och visar från början. Andra frågar och undrar. Ena barnet tydlig och säker i sin roll att visa hur det går till. Andra barnet försiktig i början. Vågar mer allt eftersom hon får prova själv. Trycker, undersöker och väljer figurer och kläder. När de börjar leka med figurerna i filmen blir det ännu lättare och mindre kravlöst.  De skrattar och skojar och har roligt.
Vad säger barnen?
-då ska dom här två åka…
-öppnas munnen då?
-jag kan visa hur man gör…
-då ska man prata med varandra…
-skrattar!!
-nu kör vi!
Sammanfattning:
Barnen hade fått som instruktion att den ena skulle instruera den andre. Om vi tittar på målen som vi hade för uppgiften tycker vi att Det var en bra väg att gå för att få båda flickorna att sätta igång och undersöka Puppet PALs.  Vi tycker det var bra att vi valde två barn som inte har så framträdande roll i barngruppen i övrigt. Nu fick de möjlighet att i lugn och ro undersöka PUPPETPALS tillsammans. Det blev på ett lekfullt sätt. Det var en bra förutsättning för att dessa flickor skulle ges möjlighet att inta ledande roller och våga prova och undersöka.
Barnen utforskar Book Creator
Två barn jobbar med sina egna böcker i appen Book Creator. De har jobbat i Book Creator tidigare och nu ska de fortsätta och lägga in bilder och vara kreativa /hitta på själva vad de vill tillföra i sin bok.
Vad gör barnen?
Det ena barnet visar den andre. Frågar.Tittar, provar. Trycker. Ger instruktioner.Hämtar bild. Förminskar och förstorar. Gör om igen. Ritar i boken med fingret. Väljer färger. Spelar in sina röster när de berättar.
Hur gör barnen?
Lägger in bild på ett vant sätt. Gör om igen. Osäkert och försiktigt när de ska prova något nytt. Ena barnet viskar nästan när han ska hjälpa och visa.
Vad säger barnen?
Tryck två gånger.
Kanske vitt du kan rita?
Magiska färger!
Ska man prata?
 
Sammanfattning:
Utvärdering av målen:
Utforskar sin nyfikenhet och lust att lära
Barnen var lite osäkra när de fick hitta på själva. Bra att låta dem få den uppgiften. Då går det lättare att våga trycka och pröva sig fram. Ett bra sätt att lära.
Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Bra verktyg för att barnen ska ta egna initiativ och våga prova. Bra att våga spela in sina egna röster.
Vilka bilder skapar vi av förskolan?

25 11 2014
Linda Linder tar upp frågan på Twitter utifrån ett blogginlägg http://www.pedagogikframtid.blogspot.se/2014/11/nu-vill-jag-jamfora-igen-hur-vi-skapar.html?m=1)hon har gjort på sin blogg, men jag kände att det är för få tecken att använda på Twitter så jag skriver mitt svar här:

Den bild jag vill ge av förskolan är att alla barn blir sedda, bekräftade och utmanade i sitt lärande i en kreativ och vänlig, tillåtande miljö med moderna verktyg – kanske ett önsketänk från min sida, men det är så jag verkligen vill att det ska vara. En förskola där de möts av engagerade, lyhörda och medforskande pedagoger som aktivt lyssnar på dem och låter dem ta plats i vårt samhälle.

Barn har en inneboende, kreativ kraft som vi kan ta tillvara i förskolan. Vad är det som fångar deras nyfikenhet, väcker motivationen och lusten att lära? I mitt arbetslag har vi i många år pratat om att lärandet ska vara meningsfullt, viktigt och på riktigt. Det innebär att vår uppgift som pedagoger är att uppmärksamma och märkvärdiggöra barnens intressen, upptäckarglädje och perspektiv och att utgå ifrån detta i ett processinriktat arbetssätt, där lärande och samspel är intimt förknippade i koppling till läroplanen.

Och så lägger jag till följande som kommer från Twitterdialogen som Linda startade. Ann Kronberg Larsson lägger även till en inkluderande miljö där olikhet läggs till som en positiv faktor i barngruppen. Absolut svarar jag på det!

Den bilden vill jag att vi ska levandegöra i förskolan! Vilken bild är du med och skapar?

Givetvis kan ovanstående inlägg lika väl gälla skolan 🙂

Utomhuspedagogik, matematik och IKT = Sant!

8 10 2014

Från förskolans läroplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande  egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid  och förändring,

Idag har jag varit på Kvistens förskola, hade förmånen att få vara med på ett utepass idag.

Vi har ett övergripande matematikprojekt i kommunen. I mattelyftet (initierat av Skolverket) del 6 för förskolan handlar det om lokalisering. Den matematiska aktiviteten lokalisera handlar om hur barn förstår och uttrycker sitt eget och föremåls läge i relation till vår rumsliga omvärld, både verbalt och genom handlingar. Vi var idag utomhus och jobbade med just lokalisering via appen Xnote.

Förskolläraren hade gjort en bana med 4 ställen på en karta som barnen skulle hitta. Otroligt intressanta diskussioner barnen emellan när de skulle förhålla sig till var de befann sig, hur man såg det på kartan och hur de skulle gå för att ta sig till krysset på kartan. När de väl hittat det första krysset på kartan, fick de upp ett meddelande där de först skulle lokalisera ett träd, t ex en björk, en lönn osv och med en matematisk uppgift för dem att lösa, innan de sedan fick upp ett nytt meddelande med ett nytt ställe att hitta på kartan. Alla ställen som satts ut på kartan hade en matematisk uppgift att lösa innan de kunde gå vidare till nästa ställe. Det hela avslutades med att det på sista stället faktiskt fanns en skatt!

Nöjda barn, som verkligen fick jobba med lokalisering och som sagt mkt spännande diskussioner barnen emellan där vi vuxna fanns med som medforskande pedagoger. Vi ska sedan även jobba med Bee-bots i koppling till lokalisering.

xnote

Uppgift 2 Kvisten

21 03 2014

Uppgift 2

Appar: Puppet Pals och Book Creator.

Mål ur Lpfö 98:

Språk/kommunikation

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Social kompetens/värdegrund

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Matematik

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och
använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

Book Creator Puppet Pals
Vad gör barnen? Barnen samarbetar med varandra. De utforskar appen och hjälper varandra att komma ihåg hur man arbetar i den. De kommunicerar och tränar turtagning. Barnen undersöker och utforskar appen. Provar att använda figurerna och bakgrunder. Kommunicerar och turas om.
Jämför.
Hur gör barnen? Barnen tycker mycket om berättarfunktionen och vill gärna använda den många gånger. De resonerar med varandra och provar sig fram genom att göra bilder större och mindre. Barnen vill gärna byta och använda olika figurer. Provar sig fram genom att flytta figurerna. Provar göra dem större och mindre. Använder sin röst till de olika figurerna. När de var färdiga ville de gärna se sin film.
Vad säger barnen? ”Man trycker alltid på plus”
”Jag kan visa hur man gör”

”Jag kan göra den där mindre”

”Nu är vi på nästa sida”

”Nu tog jag kort”

”Vem vill du vara”
”Nej var försvann den”

”Vad jag är liten”

”Vi väljer den”

”Ska vi välja den”

”Sjunger och låter”

”Vad stor du är”

Reflektion Book Creator


Språk/Kommunikation

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Vi upplevde att barnen tyckte att det var väldigt roligt att arbeta i Book Creator. De fick utforska fritt och använda sig av sin fantasi. Samarbetet gick bra och barnen kommunicerade och lyssnade bra på varandra. Berättarrösten var intressant och barnen ville gärna använda den. Det är lite lättare för mindre barn att använda den än att skriva med penna eller tangentbord.

Social kompetens/värdegrund

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vi tycker att barnen tränade mycket på sin självständighet i den här uppgiften. De hade båda provat att arbeta i appen tidigare och kom ihåg många av funktionerna. De kom ihåg och litade på sin egen förmåga.

Matematik

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

Barnen var ivriga att göra nya sidor i boken. De ville använda alla funktioner och det var väldigt roligt att prova att göra bilder och ord större och mindre. Det var lite svårt att förstå och komma ihåg att man kan rita eller skriva över hela bilden och sedan göra den mindre.

Reflektion PuppetPals

Språk/Kommunikation

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

De fick utforska fritt och använda sig av sin fantasi. Samarbetet gick bra och barnen kommunicerade och använde de olika figurerna på ett lustfyllt och roligt sätt. De leker medan de skapar, skrattar och har roligt tillsammans.

Social kompetens/värdegrund

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Barnen hade provat appen en gång tidigare och när de skulle börja var de ivriga att komma igång. De ville själva välja vilken figur de skulle vara och vilken bakgrund de ville ha.

Matematik

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

De utforskar figurerna genom att göra dem större och mindre, använder olika bakgrunder och byter undertiden de berättar. Gör bakgrunden större och mindre. Tränar turtagning.

%d bloggare gillar detta: