uppgift 2 

19 03 2015

Mål från läroplanen:

– Pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter  

– möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.

 Sock Puppets app

De fick själva första gången prova på appen utan förkunskaper. Jag visade barnen snabbt vad man kunde göra med den, men ville att de själva skulle få utforska den mera.

Vad  gör barnen?

De blev väldigt ivriga först.alla ville trycka. Pojken förstår fort hur man gör men får inte riktigt vara med och bestämma. Men han tycker ändå det är roligt och skrattar och pratar mer än vanligt. Flickorna vill ta över.

Hur gör barnen?

De upptäcker att det inte går att trycka samtidigt.en av flickorna vill styra upp det och knuffar iväg händerna. Pojken går iväg en liten stund och då kan flickorna turas om att styra figurerna, men han kommer tillbaka för att titta på.

Vad säger barnen?

I början är de så ivriga, lyssnar inte på varandra. Det blir mycket… Vänta,vänta och mycket skratt. Pojken ser att huset är för högt upp men flickorna har inte tid att lyssna på han. Jag går in endast en gång för att visa var man trycker för att spela upp. I slutet upptäcker de att de måste turas om att prata och röra paddan.

 

Utvärdering av Valda Mål: Dom löser problemet på ett kreativt sätt. De diskuterar med varandra men behöver träna mera på att lyssna på varandra och lära sig av sina kompisar. Det kan vara så att kompisen har lösningen eller kunskapen. Språket främjas främst för pojken som inte alltid vågar prata.

Kan också tycka att det är förmånga barn att vara tre runt en ny app, det räcker att det är två.
Stavningslek app

Här är det ett barn som för första gången spelar stavningslek och en pojke sitter bredvid för att också lära sig hur det går till. Han har inte hunnit lika långt i sin läs utveckling.

Vad gör barnen?

Flickan förstår fort hur det funkar. Pojken tittar intresserat på och kommentera lite. Det går pratar lugnt med varandra.

Hur gör barnen?

Pojken vill också vara med och trycka efter en liten stund, flickan blir lite irriterad, och då säger han -jag vill också spela. Men sen låter hon han trycka lite också.

Vad säger barnen?

De  härmar ibland ljuden som det hör. Flickan kommenterar också att det finns  två a i badkar.

 

Utvärdering av Valda Mål: här fick de utforska och pröva appen i lugn och ro. De lär känna tillit till sin förmåga att stava och läsa ord. De kan om det är två hjälpas åt med svåra ord.

När jag slutade filma fick även pojken spela stavningslek. Det är mycket bra för han att höra ljuden hur de låter, han är inte säker på alla ljuden än. Flickan kan stava ord men inte när det blir dubbla konsonanter

Annonser
Förskoleklassen- uppdrag, innehåll och kvalitet

21 10 2014

i Skolverkets stödmaterial som kom ut i dagarna kan man läsa om Norrmalmskolans förskoleklass i Piteå och ”Lärande genom olika uttrycksformer”

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”
(Lgr 11, s.9)

Länk till publikationen Stödmaterial förskoleklassen 2014

IMG_0218.JPG

IMG_0219.JPG

Lekmit uppgift 2

7 04 2014

Lekmit uppgift2-2

Lärarorienterad observationsuppgift

I Läroplan för Grundsärskolan 2011 kan vi läsa under Skolans uppdrag att ” Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” citat s.9.

Övergripande mål och riktlinjer
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola, inriktning träningsskolan kan använda det svenska språket på ett nyanserat sätt och kan lära utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Bakgrund till observation
Pedagog från c-mit handleder i klassen under filmtillfället och sköter inspelningen. Elev och pedagog sitter vid bordet med ipad. Den andra eleven i rummet är inbjuden att delta men vill istället bara iaktta och så småningom prova på att filma med pedagog från c-mit istället.
Sammanfattning av observation
Pedagog och elev sitter vid bordet med appen puppet pals.Pedagog visar vad man kan göra i programmet. Figurer och de olika miljöerna. När elev pekar på de olika valmöjligheterna benämner pedagog figurer/miljöer, elev låter –Mmmmm.
Pedagog säger -Vilka mer bakgrundsbilder vill du ha? Elev pekar och väljer.
Pedagog- kommer du ihåg var man gjorde bilden större?
Elev förstorar bild och pedagog säger- Där! Elev skrattar nöjt!
Under arbetet åker ipad kalendern ned och täcker programmet. Det är svårt för elev och pedagog att dra upp den igen. Pedagog säger-Det är som en rullgardin!
Elev zappar mellan de miljöer hon valt. Stannar på miljö Arcushallen där hon lagt in bilder på sig själv och två klasskamrater. Pedagog tar elevens bild och låtsas fråga- Vill du spela boccia med mig ?
Elev säger då –benämner namn på klasskamrat vill du spela boccia med mig ?
Pedagog låtsas var klasskamraten och säger- Jaa jag tar blåa vill du ta röda?
Elev svarar- Jaa
Pedagog tar med den tredje eleven och säger – Då kan vi spela alla tre och svisch!
Elev skrattar och byter sedan miljö.
Den nya miljön är klassrummet där det finns två bilder av eleven själv med sur/gladbild.
Pedagog säger- Heja namn på elev Jobba på!
Elev trycker på inspelningsknapp
Ipadkalendern åker ned och elev och pedagog drar upp den
Pedagog säger – Ska vi göra en inspelning? Ska vi göra en film? Då trycker du på den röda knappen
Elev trycker på inspelningsknapp
Elev säger- Hej du sitt namn säger namn
Pedagog säger- Då har vi två tjejer! Vad säger namn till den namn
Elev säger –Hejsan du namn
Pedagog säger – Bra jobbat
Elev säger- Bravon jobbat
Pedagog säger – Bravo jobbat du är bäst !
Elev säger- Bravon jobbat du är bästisen!
Pedagog säger- Vad tror du namn säger?
Elev säger- Ingentingen!
Pedagog säger- Vad tror du den här namn säger?
Elev-Ingentingen
Pedagog säger –Namn säger kanske ! du är min kompis jag gillar dig. Tror du att hon säger så?

Elev flyttar figurerna och hummar – Mmmmmmmm ,en stund
Vad säger den här tjejen då? Frågor pedagog och pekar på elevfiguren Vad säger du då?
Elev hummar.
Elev tar sin figur och flyttar den ut ur bild
Pedagog säger –Hjälp jag hamnar i rullgardinen!

Pedagog säger –Om du vill kan du stänga av?
Elev trycker av inspelning

Slutsats
Elev visar intresse för appen Puppet Pals. Hon kan hålla fokus på arbetet. Elev pendlar mellan att ta instruktioner och utforska själv. Med stöd från pedagogen genomför hon uppgiften utifrån de instruktioner hon får. Hon tar även egna initiativ till utforskande. Eleven behöver utgå från sin egen person och de aktiviteter hon har erfarenhet av sen tidigare. De miljöer hon valt är Arcushallen och klassrummet. Figurerna hon valt är klasskamraterna och sig själv i dubbelupplaga. Med hjälp av stödfrågor kommunicerar eleven och kan göra korta röstinspelningar i olika scenarion.
Vi saknar dock ett samspel mellan elev-elev , sampelet är mellan elev-pedagog.

Planering träningsskolan

14 02 2014

planering träningsskolan

planering, klass 5-7

10 02 2014

Planering av lekmit i vår klass

Kommunikation

Nuläge:

I vår klass är bildkommunikation en naturlig del i verksamheten. Eleverna har bilder som visar dagens schema. Bilder används även vid val- och önskesituationer.

Utifrån detta vill vi utveckla kommunikation och tidsuppfattning.

Vi har valt detta arbetsområde för att ge eleverna en förberedelse och kunskaper inför framtiden. Syftet är att utveckla språket, vad gäller bild- och ordförståelse och begrepp. Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att lyssna, samtala och förstå. Detta sker individuellt.

Styrdokument:

I lgr 11, under mål och riktlinjer, kunskaper, står att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.
Målet är att eleverna ska:

  • använda det svenska språket på ett nyanserat sätt
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • kan använda och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik och drama.
  • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

I kursplanen, under kommunikation är syftet och målet:

  • främja individens förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära
  • utveckla kunskap i att samspela med andra samt tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation.

Centralt innehåll:

  • Att använda tal, teckenspråk, kroppsspråk, känslouttryck
  • Att tolka olika scheman, symboler och instruktioner
  • Att känna till begrepp för tid, läge, avstånd, riktning, likhet/olikhet
  • Att studera struktur och egenskap hos olika material

Vi har för avsikt att samarbeta med hemmet och berörda fritidshem. Vi kommer att ha en dialog där vi tillsammans följer elevernas framsteg. I nuläget har varje elev en bok som följer med mellan skola, hem och fritidshem.

Vi informerar hemmet genom att vi skickar ut månadsblad, telefonkontakt, mail samt via träffar.

Eftersom vi kommer att filma, fotografera och skriva dagbok så följer vi varje elevs framsteg. Denna dokumentation kommer vi att använda oss av för att reflektera, utmana oss själva och eleverna. Den kommer även att nyttjas när vi ska utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet.

Thure Jacobsson Helena Vesterberg Maria Jonasson

Uppgift 2 Norrmalmskolan

9 04 2013
Vad gör barnen? (flickor) Hur gör barnen? Vad säger barnen?
Förstå och tolka uppgifter Pratar med varandra Glädje övar ett jobba tillsammans
Skapa en händelse Lyssnar 1,2,3
Lyssnar på varandra Provar sig fram Början mitten slut
Diskuterar fram en lösning Väntar på sin tur

Vi har valt att titta närmare på appen Actionmovie

Strävansmål/övergripande mål:
Förstå och tolka uppgifter

Kommunikation

Lyssna

Demokrati

Vad gör barnen?(pojkarna) Hur gör barnen? Vad säger barnen?
Utforskar Pratar, men inte så mycket Diskuterar mer kring det ”tekniska”.
Lyssnar på varandra Provar sig fram
Diskuterar fram en lösning Turtagning
Viktigt hur de ska agera framför kameran%d bloggare gillar detta: