Första uppgiften. Ostronstigens förskola.

8 02 2016

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
*Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

*Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer, liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i såväl förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämning.

*Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska var en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Lärandet ska basers på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

 

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

*När barnen gick på Lilla Atlantis arbetade de med olika sagor. I slutet av terminen började de med Sagan om ” Guldlock och de tre björnarna ”. Vi fortsatte att arbeta med Guldlock eftersom barnen är bekanta med detta sätt att arbeta.
Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

* Utvecklar öppenhet, solidaritet och ansvar.

*Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

*Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

*Ge barnen verktyg att utveckla färdigheter för samarbete, medforskande och gemensam utveckling. Att barnen vågar vara sig själva, att de duger som de är.
Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

* Genom att barnen får tillgång till att använda sig av och lära sig använda Ipads.

*I sagan Guldlock får barnen träna språk och kommunikation och får genom det ett rikare ordförråd. De lär sig använda matematiska begrepp som antal och storlek. I sagan finns även etiska och moraliska aspekter som vi reflekterar över tillsammans med barnen.
Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

* Att arbeta enskilt och i par. Lära sig samarbeta med varandra främst i par men även i grupp.
Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

* Vi är två förskolor i vårt förskoleområde som ingår i projektet. Vi kan genom det samarbeta med avdelningen Lagunen t.ex. Med hjälp av FaceTime.

*När vi gjort våra sagor i Puppet Pals kan barnen visa detta för de andra avdelningarna på vår förskola.
Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

*Genom att informera föräldrarna att vi finns på Lekmitbloggen, kan de följa vårt arbete.

*I månadsbladet informerar vi fortlöpande föräldrarna hur vi arbetar.

*Vi instagrammar.

*Vi ska göra ett ett tidsträd där föräldrarna kan följa arbetet.

*Vi sätter upp QR-koder som föräldrarna kan kolla på.

*På vårens vernissage får föräldrarna ta del av barnens arbete.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?

* Vi och barnen fotar och filmar under arbetets gång.

*Alla barn kommer att få göra egna QR-koder till teckningar mm.

*Använda oss av lotusdiagram.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

* Dokumentationerna kan vi använda för att synliggöra både vårt och barnens lärande.

*Använda oss av Lotusdiagram för att stämma av mot läroplanen under temats gång.

Annonser
3 02 2016

Grovplanering LekMit 2016

Grovplanering

Mål från LPFÖ som känns särskilt aktuella.

Normer och värden

 • Respekt för allt levande och omsorg om sin miljö
 • Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Utveckling och lärande

 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Att barnen utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av och samtala om dessa.
 • Att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga till att förmedla tankar och erarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelse, sång och musik, dans och drama.
 • Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Inflytande

 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

Syfte med att delta i LekMit

 • Att den informations och mediateknik vi har att tillgå, som lärplattan, kanonen ska bli ett tillgängligt redskap i vardagen för både barn och vuxna. Vi vill att dessa ska bli ett till pedagogiskt verktyg för att dokumentera, reflektera och föra det naturvetenskapliga arbetet vidare. Ett redskap för att utveckla skapande förmåga, förmåga till att förmedla tankar och förmåga till sammarbete.
 • Vi vill också ta del av ny kunskap inom området för att hänga med i ikt-utvecklingen och själva utvecklas som pedagoger.
 • Sen vill vi och barnen ha roligt.

 

Tillbakablick.

 • På förskolan är det mest vi pedagoger som använt plattan för dok.
 • Vi har pratat med och lyssnat på barnen för att ta reda på deras förkunskaper. Många barn har en lärplatta hemma och barnen pratar om olika spel de spelar hemma.
 • Har använt kanonen sporadiskt men ser möjligheter för utökat användande.
 • Har använt qr-koder en gång med föräldrarna som mottagare ser ett större användningsområde med även barnen som både producent och mottagare.

Hur

 • I månadsbladet informerar vi föräldrarna om projektet.
 • Pratar med barnen om paddans funktion på förskolan. Den är hjälp att berätta om vad vi lärt oss, vad vi gjort. Vilka andra funktioner kan barnen se med den? Hur gör man när man dokumenterar ett arbete? Vem ska hålla i paddan?
 • En lärplatta ligger framme på uppmärkt plats alla kan använda den och efteråt lägga tillbaka den på sin plats. Pedagoger som är med barnen på deras upptäcksfärd.
 • Ett noggrant val av appar. Appar som är pedagogiskt verktyg för att dokumentera, reflektera och föra det naturvetenskapliga arbetet vidare, som utveckla skapande förmåga, förmåga till att förmedla tankar och förmåga till sammarbete. Först bekanta sig med kamerafunktionen och appen Puppetpal – få ett annat fokus på paddan användandet än spela. Språk, berättande, fantasi, kreativitet, sammarbete Fundera över vad vi gör med resultatet av experimenterandet. Sen gå vidare genom att ta bakgrundsbilder, lägga in egna personer. Göra en berättelse om vad vi gjort i temat. Försöker få appen att bli naturvetenskaplig. Prata med barnen vad är fantasi vad är verklighet.
 • Filmer/bildspel från det vi arbetat med i Temat . Vad har bilderna/filmerna för syfte vart ska det leda till
 • Vi ska få besök av Lettiska förskolepedagoger och ska besöka Lettland kanske sammarbeta så, el pyret om skype mail, face time, itwining? Behöver lära sig mer om detta.
 • Qr-koder- personalen gör några koder med ex. vatten experiment, film om vatten, barnens bilder sätter upp på förskolan som introduktion. Barnen gör sedan egna qr-koder. Visa andra, kompisar, föräldrar, ta med sig koder hem. finns det sagor inlästa som man kan göra qr-kod på och sätta upp på boklådan?
 • Använda oss av kanonen för att visa barn och vuxna bilder/filmer mm. Fast placering? Stor projicering. Hur kan man använda kanonen för att berika den fria leken?
 • Kontinuerligt dokumentera och reflektera över vad vi gjort och hur vi går vidare. Personalen skriver i ”rutnätet” stående punkt på avdelningsplaneringen.
 • Se och jämföra före och efter projektets genomförande, har lär plattan blivit ett naturligt redskap i vardagen? Gå från att barnen inte har använt plattan till ett kreativt sammarbete i vardagen. Hur långt kan man komma på ett år? Bildspel/filmer som vi kan titta på för att komma ihåg vad vi gjort i temat mm.
Första uppgiften

9 02 2015

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Varje barn ska ges möjlighet att bilda sin egen uppfattning och göra val utifrån de egna förutsättningarna.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

Vi intervjuar barnen och använder oss av appen Popplets tankekartor

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Stimulera barnens samspel och att barnen ska lära sig att respektera och lyssna på varandra..
Vi vill låta barnen prova på olika uttryckssätt( dans, skapande, drama, filmer, appar) dels individuellt och i grupp. Barnen får då möjlighet att utveckla sin tilltro till sin egen förmåga samt att de får möjlighet att samarbeta. Vi vill stärka barnet självt men även att barnen ska få förståelse för varandras likheter och olikheter samt att de ska känna att de duger som de är.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
Barnen får använda IPad enskilt, i par och i grupp.
Vi använder oss av bild, skapande och dans. I Appen Bookcreator kan barnen göra böcker om sig själv. Genom att använda Puppet Pals får barnen träna sig att samarbeta. Vi ska låta barnen filma och ta kort med hjälp av av IPadsen.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Barnen ska arbeta enskilt, i par och i grupp.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?
Vi kommer att samarbeta med grannavdelningen Kvisten.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Genom den dagliga kontakten vi har vid lämning och hämtning. Vid utvecklingssamtalen och föräldramöten.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Genom att filma och ta kort när barnen skapar och dansar bl a. Vi kan då reflektera tillsammans med barnen på ett enkelt sätt. Filma då barnen undersöker appar. Popplets tankekartor.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?
Utvärderar Genom att använda Popplets tankekartor. Jämföra, uppmärksamma samarbete mellan barnen när vi filmat dem. Se och jämföra dans och skapande nu och i slutet på vt för att se om uttryckssättet utvecklats och förändrats.
%d bloggare gillar detta: