iPadfodral

13 09 2012

När vi kom med i LekMit så fick vi i-pad med fodral. De fodralen vi fick var svåra att använda för barnen. Man var tvungen att ta ut i-paden ur fodralet för att filma och fota. Ett annat problem var att det var svårt att se vad som var upp eller ner på fodralet, och det hände ganska så ofta att i-paden gled ur fodralet och ramlade ner i golvet. Vi fick då tips på andra fodral av Ulla-Karin. De fodralen som vi använder oss av nu har vi köpt på Clas Ohlsson. De är stadiga, man behöver aldrig ta loss de när man ska fota och filma. De går även att fälla upp så de står stadigt. Det är viktigt att man köper bra fodral på en gång eftersom de är så liten prisskillnad. De första fodralen som vi fick kostar ca 350:- och de nya som vi köpte kostade ca 400:-.


Det vänstra fodralet är det nya och stadiga fodralet. Väldigt smart att man kan ställa upp det stadigt när man använder det. Ni ser på det högra fodralet att det är lätt att det halkar ut.

Annonser
Introduktion

30 08 2012

I veckan har vi börjat med ”flygande mattan” vilket innebär att vi har olika stationer där barnen får möjlighet att utforska vår lärandemiljö. Barnen utforskar i vattenrummet, pysselrummet, spel/mattehörnan, bygg och konstruktion, ateljén och en station med Ipads. Vi ser att barnen är väldigt intresserade och nyfikna på att utforska plattan och de olika apparna som vi erbjuder. De mindre barnen har visat nyfikenhet inför SoundTechLite och de äldre barnen har utforskat appen Puppet Pals under dessa tillfällen. I övrigt introducerar vi plattan och apparna, både för de nya och de ”gamla” barnen. En liten uppdatering för oss pedagoger är också av stor vikt.

Uppgift 4 – litteraturuppgift

29 05 2012

Yngsta gruppen

2. Barnen har hittills visat mycket stort intresse för pekplattorna och ni ser att det är lustfyllt och engagerande. Hur kan ni jobba för att det ska bli ett skapande och kreativt verktyg och inte mest en ”spelmaskin”?

Vi har sett att även de yngsta barnen är intresserade av att utforska pekplattan och olika appar under lusfyllda förhållanden. Om vi jämför med de äldre barnens sätt att använda och utforska pekplattan, så ser vi att de yngre utforskar apparna och olika program genom att trycka och pröva sig fram. De sitter kortare stunder vid samma app än de äldre. Vi märker att de tycker att några appar är extra intressanta; Toca Teaparty, Toca Kitchen och olika sorteringsappar. Vi upplever att de yngsta barnen utforskar hur pekplattan och dess appar fungerar, samt att de är nyfikna på vad som händer när de trycker och provar sig fram. Vi tycker inte att de yngsta barnen använder pekplattan som en ”spelmaskin” i samma ytsträckning som de äldre barnen, utan snarare som ett verktyg att lära sig mer om. För vår del som pedagoger är det av stor vikt att se möjligheterna att använda pekplattan som ett skapande och kreativt verktyg. Vi har därför i vårt projekt och i den dagliga verksamheten provat oss fram med animerad film i IStopMotion, fotograferat och filmat. För att vi ska kunna möjliggöra för skapande och kreativa utforskande kring pekplattan, måste vi pedagoger vara nyfikna och ta del av vilka appar som är just skapande och kreativa. Vi bör även reflektera över vilka appar som vi kan använda för att utmana barnen samt utforska pekplattan själva för att möjliggöra detta och jobba vidare i skapande och kreativa lärandesituationer.

Barnen har använt digitalkameran i projektet där de fotograferat omgivningen, kompisarna, oss pedagoger och det som de skapat t ex målningar. När barnen har tagit kort har de varit nyfikna på den färdiga bilden på displayen. De har försökt förstora bilden som de gör på en pekplatta och även försökt trycka på bilden för att se om något händer med bilden på displayen. Barnen blir lyckliga när de tar en bild och ser resultatet, de kommenterar bilderna och ser detaljer. Vi ser en tydlig koppling och barnen använder sig av samma strategi som när de utforskar pekplattan. Vi tycker att digitalkameran har varit enklare att använda i projektet än pekplattan. Digitalkamerans storlek och format passar bra för de minsta barnen just nu och är lättare för dem att hantera än en pekplatta.


4. Hur kan era pedagogiska kompetenser utmana barnen i deras lärande med IKT som verktyg? Hur kan IKT-verktygen bli meningsfulla i undervisningen?

Det är väldigt viktigt att vi som pedagoger skaffar oss mer kunskap om hur vi kan använda pekplattan som ett skapande och kreativt verktyg i projektet och i den dagliga verksamheten. Efter reflektioner i arbetslaget och med Ulla-Karin har vi kommit på olika sätt hur vi kan få in pekplattan som ett kreativt och skapande verktyg. Den utbildning som vi har fått genom LekMit-projektet har också bidragit till att vi fått upp ögonen för andra möjligheter och användningsområden. IStopMotion är en app som vi utforskar och vill utveckla vidare med de yngsta barnen, vilket blir en utmaning för oss pedagoger men även ett roligt sätt att använda pekplattan som ett kreativt och skapande verktyg. Om vi jobbar i IStopMotion med barnens bilder när de målar kan barnet, pedagogerna och föräldrarna följa barnens bildutveckling och lärande. Arbetet kan utvecklas genom att barnen får berätta om bilderna, lägga till musik och göra egna sagor.

IKT verktygen blir meningsfulla i undervisningen när de blir ett hjälpmedel som utvecklar barnens olika förmågor som skapande, fantasi, lyssnande, språk, logiskt tänkande, samarbete och mycket annat.

Uppgift 4- litteraturuppgift

28 05 2012

Uppgift 4 – litteraturuppgift

Rymdgruppen.

  1. Hur kan arbetet med (IKT=informations- och kommunikationsverktyg, t ex iPads och filmkamera) som införlivas i pågående projekt och i verksamheten i övrigt bidra till det livslånga lärandet?

Vi började höstterminen med en inventering tillsammans med barnen för att ta reda på vad naturvetenskap är för dem. Barnen visade ett stort intresse för rymden som vi fördjupade oss i. Under projektets gång så är barnen med och skapar ett rymdrum som innehåller bland annat: en vit ”kupolduk” där vi kan projicera upp rymdfoton och lyssna på rymdmusik med hjälp av projektor och iPad. Tanken med rummet är att vi ska kunna byta tema/ innehåll efter intresse.


Äldsta gruppen ht.11-vt.12

Målet i projektet naturvetenskap utifrån Lpfö 98 är att:

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen /…/ och fysiska fenomen” (s.10).

Medel som vi under projektet kommer att använda oss av och som står att läsa i Lpfö 98 är att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”(s.10).

Samt att ”multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”(s.7).

Vi startade upp ”Projekt rymden” med ett studiebesök till ”Teknikens hus” i Luleå där vårt fokus låg på rymden. Vi var med om en spännande rymdupplevelse i Planetariet. Sedan fick barnen gå på upptäcktsfärd i Teknikens hus och fota och studera allt som har med rymden att göra.

Under projektets gång så delade vi in barnen i två intressegrupper om rymden. Den ena gruppen studerade ”planeter och stjärnor” och den andra gruppen arbetade med olika ”rymdfarkoster”. Barnen har delgett och inspirerat varandra mellan grupperna.

I vårt syfte står att läsa att ”multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”(s.7).

För att kunna utmana barnen inom detta område har de fått tillgång till IKT verktyg som:

  • Dator med projektor: sökt information, mejlat rymdfrågor till vår rymdexpert Torbjörn på Esrange, studerat rymdbilder, fakta om rymden, sett rymdfilmer. Vi har även använt datorn för att se kort från t ex. Teknikens hus.
  • Ipad: Ritat och fotat, gjort rymdfilmer i ”Puppet pals”, skrivit bokstäver och ritat planeter till rymdrummet i ”Ritplattan”, sett rymdfoton och lyssnat på rymdmusik i rymdrummet. Appar om rymden.
  • Digitalkamera: Barnen fotar ofta och gärna under pågående projekt. Några av barnen har även fotat rymdbilder hemma som de stolt har tagit med och visat för sina kompisar på förskolan.

Med hjälp av de olika verktygen inom IKT får barnen ytterligare ett nytt uttryckssätt, som de kan kombinera tillsammans med de andra på ett naturligt och lustfyllt sätt. Vi har sett att användandet av dessa verktyg har breddat barnens kunskaper och ökat deras förståelse om rymden som är ett väldigt abstrakt ämne. Barnen visar ett stort intresse i att arbeta med IKT-verktyg, mångfald inspirerar till ett utforskande som i sin tur bidrar till det livslånga lärandet.

4. Hur kan era pedagogiska kompetenser utmana barnen i deras lärande med IKT som verktyg? Hur kan IKT-verktygen bli meningsfulla i undervisningen?

Läs ovan. Att IKT-verktygen ingår som ett naturligt uttryckssätt för barnen. Vi pedagoger har ett ansvar att de är kreativa verktyg och inte spelmaskiner. Att vi är nyfikna och medforskande pedagoger som tillsammans med barnen utvecklar användandet av IKT och att dessa kan användas tillsammans med andra verktyg T ex. barnen gjorde planeter i papier-maché som vi fotade i Ipad. Sedan så fotade barnen varandra och gjorde en rymdfilm i ”Puppet pals” där de själva var med och reste på äventyr till sina planeter.


IStopMotion

24 05 2012

Denna animering i IStopMotion utspelar sig när Amanda 2 år målar och utforskar med flaskfärgen. Roligt, lärorikt och inspirerande att använda Ipaden och denna app som ett nytt verktyg i projektet och med de yngsta barnen på förskolan.

Uppgift 4 Fagottens förskola Fjäril och maskgruppen

23 05 2012

Hur kan arbetet med IKT som införlivas i pågående projekt och i verksamheten i övrigt bidra till det livslånga lärandet?

Vi vill kort berätta vad vi arbetet med under vårterminen, en grupp har arbetat med fjärilen och en grupp har arbetat med masken. Vårt mål under projektets gång har varit att barnen ska få en fördjupning i naturvetenskap genom att undersöka och förstärka samband i naturen. Vi startade våren med att barnen fick redogöra för hur de trodde en fjäril kom till världen. Här använde vi oss av I-PAD genom att plocka fram olika bilder och texter där vi tillsammans med barnen kunde se och läsa hur detta fenomen ”går till”. För att lyfta och förstärka barnens olika tankar kring sambandet larv-puppa-fjäril började barnen tillverka egna larver. Dessa larver behövde givetvis, enligt barnen, någonstans att ”bo” så då tillverkades puppor och sedan skapades även fjärilen. De barn som arbetade med masken har även de använt I-PAD som ett naturligt verktyg i projektet. Vi har exempelvis filmat masken, studerat dess rörelsemönster, dramatiserat och skapat en djupare förståelse för maskens anatomi. Barnen blir nyfikna på masken, vad äter masken? Har masken fiender? Vi använder I-PAD för att söka svar på många frågor. Vi hittar vi en film där staren äter masken, ett bildspel där en padda äter upp en mask. Barnens ögon tindrar, de vill se mer och mer. Här har vi ett exempel på livslångt lärande, där vi pedagoger tillsammans med barnen fördjupat oss i naturvetenskapliga samband och där I-PAD blev ett viktigt verktyg i undersökandet hur detta fenomen blev till. Barnen har fått mera erfarenheter av hur man kan ta reda på ny (fakta) kunskap.

Barnen som arbetat med masken skapar under projektets gång en djupare förståelse för masken och dess levnadsvillkor. De kan beskriva vart masken lever, vad den livnär sig på, vilka dess naturliga fiender är osv. När sedan barnen i fjärilsgruppen arbetat klart med larven, puppan och fjärilen fick de berätta sina teorier om hur de verkligen tror att en larv kan ”förvandlas” till en fjäril. En flicka berättar att larven behöver vatten och gräs och en puppa för att bli en fjäril och när fjärilen har förvandlats klart sätter den sig på en blomma och när solen lyser på blomman får fjärilen de färger som blomman har. När alla barn redogjort för sina teorier fick de arbeta i Puppet Pals och göra en egen teater med puppan, larven, fjärilen och masken. Jättefin app där man fotar saker barnen skapat för att sedan göra teatern. Det är alltså inget ”nyskapande” utan vi koncentrerade oss på att lyfta barnens teori på ett nytt spännande sätt.

Ännu ett exempel på ett livslångt lärande, där vi med I-PAD som hjälp kan dokumentera barnens processer, fördjupa oss i saker och sedan jobba vidare. (Forskning har visat att det är värdefullt för lärandet att få möjlighet att använda sig av olika uttrycksätt, hur kunskaper och erfarenheter befästs om man får använda så många sinnen som möjligt, viktiga ingredienser för ett livslångt lärande. Vi känner att vi genom detta arbets- och förhållningssätt skapar förutsättningar för detta). Här ser vi också att dessa barn som har ”gått vidare” i Puppet Pals har jobbat med den appen även när vi inte haft projekt. Ett annat exempel på livslångt lärande är att vi uppmärksammat att även berättandet har utvecklats för barnen. De har lärt sig att en berättelse behöver ha en början, en mitt och ett slut, svenska på ganska hög nivå.

Vi fortsatte projektet med att vi beställde hem puppor som skulle bli fjärilar bara vi skötte om dem. När pupporna anlände till Fagotten började vi tillsammans med barnen arbetet med att sköta om dessa fantastiska ”varelser”. Vi byggde ett hem åt dem gav dem vatten och ljus och allt detta dokumenterade vi på I-PAD: en för att senare kunna göra ett bildspel om när undret sker; att det blir fjärilar. Efter en vecka får vi ett SMS av en kollega som är på jobbet på kvällen att vi fått en stor och vacker fjäril, sedan föds de en efter en och innan veckan är slut har alla fem fjärilar ”fötts”. Här fick barnen ännu en bekräftelse på att deras teorier stämmer. Prata om livslångt lärande och att I-PAD, kamera och annan teknisk utrustning är betydelsefull för att kunna dokumentera barnens lärandeprocesser.

I vårt arbete är pedagogisk dokumentation oerhört viktigt och i detta arbete har vi haft otroligt mycket hjälp av paddorna. Det som också känns positivt med alla dessa tekniska hjälpmedel är att man kan delge så otroligt många. Givetvis ge barnens lärande ”tillbaka till barnen” men föräldrar och släktingar får en mycket större inblick i barnens lärandeprocess.

Barnen har hittills visat mycket stort intresse för pekplattorna och ni ser att det är lustfyllt och engagerande. Hur kan ni jobba för att det ska bli ett skapande och kreativt verktyg och inte mest en ”spelmaskin”.

Man kan titta på det vi skrivet här ovanför, där kommer det fram ganska tydligt hur man kan arbeta för att det inte mest ska vara en ”spelmaskin”, men fler exempel finns i vårt fortsatta arbete i projekt. En flicka, som hade jobbat i Puppet Pals med sin teori om larv-puppa-fjäril, fick möjlighet att befästa sin egen teori och fantasi genom att göra en bok. Denna bok fick hon måla på papper med tuschpennor, när hon gjort den klar fotades alla hennes bilder i boken och sedan la vi in dem i Book Creator. I denna app fick hon lägga in text med hjälp av en vuxen och sedan lägga till ljud och läsa texten hon skrivit. Detta är också ett livslångt lärande, läs- och skrivförmågan får en extra skjuts på vägen och denna tjej som snart fyller 5 år har nästan knäckt läs och skrivkoden.

Book Creator är en app som även används inom maskgruppens projektarbete. Att skapa digitala böcker har varit lustfyllt och spännande. Barnen har fått reflektera över böcker och dess uppbyggnad. Framsida, innehåll, avslut författare och illustratör, hur en bok är uppbyggd är inte så självklart. Vi har även sett att grupparbetet förstärkts, barnen ser och lär av varandra i en rasande takt. Att hela barngruppen ”fångas” och utmanas av detta verktyg är för oss pedagoger en spännande process att följa. En del barn vågar och vill utforska nya appar och funktioner med gott självförtroende. Medan andra barn sitter bredvid, observerar och tar sedan steget att våga prova själv. Men vår uppfattning är att alla barn oavsett personlighet, ålder och kön är intresserade av de digitala verktygen och vill använda dem. Vilken möjlighet det ger oss pedagoger, att ha tillgång till ett verktyg som fångar alla barn!

Hur vi pedagoger ska gå tillväga för att utveckla I-PAD till ett kreativt verktyg har i vårt arbetslag varit en utmaning som krävt kontinuerlig reflektion. Vår övertygelse är att den kan användas som annat än en ”spelmaskin” och vi hittar ständigt nya sätt att med hjälp av paddan utveckla barnens lärprocesser. Vi ser att I-PAD kan utveckla många delar av förskolans traditionella verksamhet. Exempelvis inom musik, dans, drama, skapande, språk och kommunikation, matematik osv. Men det sker inte automatiskt, vi pedagoger har ett ansvar att visa barnen på dess mångfald. Att inspirera barnen till att använda I-PAD som ett verktyg som kompletterar verksamheten istället för att fastna i ”spelen”.

Det vi också tycker är viktigt är att vi pedagoger har ett tydligt mål med vad vi vill med varje app vi laddar ner, vad är vårt syfte och att vi sedan reflekterar tillsammans om vad som hände. Då tror vi detta löser sig automatiskt och att Ipad:en inte bara blir en ”spelmaskin”.


 

IStopMotion som ett verktyg

15 05 2012

Vi som jobbar i projektet med de yngsta barnen utforskar just nu flaskfärg och olika verktyg i ateljén. Vi har upplevt att det inte är helt enkelt att på ett bra sätt få in IPaden som ett verktyg och komplement till övrigt material. Däremot använder och utforskar barnen digitalkameran där de tar bilder och filmar. I projektet har barnen även använt olika rit-appar, men vi vill erbjuda barnen fler möjligheter att använda IPaden som ett skapande verktyg.

I LekMit projektet har vi pedagoger fått möjlighet att utforska IStopMotion som är en app där man kan skapa animerad film. Vi ser denna app som ett bra komplement och något spännande att utmana barnen vidare med. En idé som vi fick var att ta bilder när barnen målar och göra en animerad film där vi tillsammans med barnen kan se hur målningen växer fram. Vi kan även lägga till ljud där barnen med egna ord berättar om sin målning. Det känns som en utmaning för oss pedagoger och det blir spännande att se barnens reaktioner på detta arbete.
%d bloggare gillar detta: