Utvärdering av LekMiT 2015

13 01 2016

Förra årets deltagare har gett sin syn på hur de upplevde LekMiT

  1. Har ert deltagande i LekMiT främjat arbetslagets gemensamma lärande?

100 % har svarat ja.

Bra att hela arbetslaget deltar. Vi har då kunnat stötta varandra i lärandet och lära av varandra. Vi har tillsammans fått bra verktyg för pedagogisk dokumentation och reflektion. Bra verktyg för att hänga med i samhällsutvecklingen. Tillsammans har vi fördjupat oss i läroplaner och kursplaner. Det blir lättare att komma vidare och utveckla vårt arbete med digitala verktyg då vi alla har samma grund och kunskap att stå på. Tillsammans har vi fått ytterligare ett verktyg i vårt arbete tillsammans med barnen.

2.    Har lärmiljön i eran verksamhet utvecklats genom ert deltagande i LekMiT?

Ja 71.4 %

Nej 14.3 %

Vet inte 14.3%

Personen som svarat nej, skriver – Jag har inte behövt ändra på något.

Vår lärmiljö har utvecklats så till vida att vi fått nya och mkt bättre infallsvinklar på det individuella lärandet. Vår lärmiljö har blivit mer tillgänglig för barnen, inte minst när det gäller tekniken. Vi har hittat en bra blandning på olika lärmiljöer, en kombination av gammalt välkänt material och lärplattan. Lärmiljön har utvecklats så genom att vi fått ytterligare ett verktyg att nå målen. Våra elever får också en chans att visa förmågor som inte annars kan komma till uttryck.

 

3.    Har de digitala verktygen ökat barnens/elevernas lust till nyfikenhet och kreativt utforskande?

100 % har svarat ja

 

Absolut! Självklart, de vill pröva allt! Tillsamman har de utforskat och provat sig fram. Barnens nyfikenhet och kreativitet har verkligen ökat. Motivationen att prova nya saker har ökat. Barn lär barn. Glädje och förundran, t ex när de sett sig själva på film eller hört sin röst. Lekfullt lärande!

 

4.    Har barnen/eleverna fått ytterligare språk för utveckling, samt fler sätt att uttrycka sig på?

100 % har svarat ja

 

De digitala verktygen möjliggör och öppnar upp fantastiska möjligheter för barnen. Eleverna har fått ett bra verktyg där de kan visa tydligt vad de vill jobba med, aktivt bestämma själva. iPaden fungerar som en kontaktbok mellan hemmet och skolan. Ett bra stöd att återberätta och minnas. Genom filmskapande har de fått ytterligare ett uttryckssätt och genom att visa sina filmer även en mottagare för sin kreativitet.

 

5.    Vilka mål i er läroplan har blivit uppfyllda när ni har jobbat medvetet med digitala verktyg?

 

Det finns hur många mål som helst inom läroplanen som blivit uppfyllda.

Barnen har utvecklat sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära. Barnen har utvecklat sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barnen har utvecklat sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer.

Det är så många mål som uppfylls så jag kan inte räkna upp alla men här är några: Skolan ska stimulera kreativitet och nyfikenhet. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta med andra. Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens. Eleverna ska ges möjlighet att använda olika digitala verktyg för att kommunicera och samspela med andra. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om berättelser, bilder och filmer samt förmåga att samtala om och reflektera över dessa. Fotografering och filmande, bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.

Inom ämnesområdena språk och kommunikation, estetisk verksamhet.

Att eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Ge eleverna verktyg för att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga Ge eleverna kunskap så de kan använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande Genom samtal, läsa, och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därtill få tilltro till sin språkliga förmåga

Känns lättare nu att integrera flera ämnesområden. De digitala verktygen har också gjort så att vi har sett ett social samspel mellan eleverna på ett annat sätt än tidigare.

 

6.    Hur har ni arbetat med digitala verktyg under året ni deltagit i LekMiT?

Vi har jobbat med appar inom svenska och matte, NikiDiary, sinnesupplevelser, animeringar, filmat mycket och kört genom projektorn, sorteringsövningar, musikappar, trycka/hända mm mm. Jobbat mycket med musik i min klass då det är ett utmärkt sätt att kommunicera och samspela tillsammans.

 

Kurragömma med FaceTime. Film i alla möjliga filmappar. Redigering i iMovie och GreenScreen. Ljudinspelning i Garageband. Olika pedagogiska träningsappar. Filmvisning via iPad i TV eller Smartboard. Skapat Qr koder.

 

Gjort filmer med apparna, puppet pals 1& 2, Sock Puppets, animerad film med Legomovie. Skrivit manus och tränat in innan inspelning. -även gjort en egen Bokstavslandet film, där eleverna själva agerade efter de gjort manus. Filmen var med på filmfestivalen. – vi gjorde en gemensam bok om Hur en dag kan se ut , vi pratade mycket om klockan då. Vi gjorde den i Bookcreator. Eleverna var illustrerade själva genom att agera både framför och bakom kameran.

 

Barnen har gjort egena böcker om sig själv i appen Book Creator. De har gjort egna collage om vad de tycker om att göra på förskolan i Pic collage. De har tränat samarbete genom att tillsammans två o två göra en berättelse i Puppet Pals. Vi har dokumenterat barnens dans i ett dansprojekt. Reflekterat dansen genom filmerna. Gjort danskoreografi av barnens egna rörelser i Legomovie. Lekt kurragömma med FaceTime . Börjat med programmering i appen Beeboot. Vi har filmat varandra både barn och fröknar i vårt språktema om Guldlock. Barnen har då filmat varandra då de berättat om sin teckning om sagan. IBarnen har filmat oss fröknar då vi spelat upp sagan som teater.Och så alla appar….

 

7.    Beskriv vad det har gett dig och ”dina” barn/elever att vara med i LekMIT och arbeta medvetet med digitala verktyg?

 

Då barnen använder de digitala verktygen inbjuder det till mycket samarbete och turtagande. De har kunnat lära och visa varandra. Detta stärker barnen och barngruppen tycker jag. Jag tycker det gett barnen ökat självförtroende till att våga prova och undersöka. De har roligt!

 

Bra verktyg till pedagogisk dokumentation och reflektion. Bra verktyg vid utvecklingssamtal och föräldramöten. Visa föräldrarna något från dagen när de hämtar sina barn. Skicka snabba bilder till föräldrarna om något barn har haft det jobbigt vid lämning. QR-koder som barnen har gjort till sina alster har föräldrarna kunnat scanna o lyssna på. Barnen har varit mycket positiva att använda iPad och samarbetat, lärt av varandra. Det har blivit naturligt för barnen att visa upp sina filmer och alster för varandra. Det har ökat barnets självkänsla. ”titta vad jag har gjort” sägs med stolthet.

 

Att ha filmduken och förstärka har varit bra. Gillar QR coder, barnen tycker också det är spännande med QR coder. Barnen har varit mycket positiva och tyckt det har varit roligt. Alla barn har använt iPad innan och nu har vi kunnat visa dem så mycket mer. Favorit har varit puppet pals och gro recyckling. De har fått tillit till sin egen förmåga när de jobbat med film och berättat om den.

 

Jag själva har lärt mig ny teknik och ser det som ett bra komplement till allt jag gör med 6-7 åringar men även fritidsbarnen har kunnat göra en del filmer. Eleverna har varit mycket positiva till att jobba med iPad. Det har tyckt det varit roligt och lärt sig samarbeta på ett naturligt sätt. Även bra för elever med talproblem.

 

Vi har tillsammans vuxit under denna projekttid, utvecklat vårt teknikanvändande, känslan att vi törs testa och misslyckas och det är faktiskt inte hela världen. Upplever att vi är så mycket mer bekväm med tekniken nu. Stimulerande, nytänkande och bättre självförtroende.

 

Blivit säkrare på tekniken och att man vågar prova olika appar. Jag har fått insikt om vilket hjälpmedel det kan vara, och att eleverna har visat nya kunskaper som jag inte vet att dom haft. Jag har sett att rörlig bild kan vara mycket lärorikt och motiverande. Man kan också se det man gjort flera gånger.

 

Oerhört mycket. Jag och mina elever har verkligen utvecklats via allt filmarbete vi gjort tillsammans. Jag är helt övertygat att om vi inte gått med i LekMit hade vi fortfarande bara varit i ”träningsapparnas värld”.

 

8.    Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att använda lärplattor (iPads) i förskolan/skolan?

Att hitta en bra balans. Hur mycket tid med plattan? Ska vi styra det och hur mycket? Väljer en del bort den sociala tiden för plattan på t.ex. en rast? Det kan vi nog jobba runt, hur lägger vi upp det? Många elever behöver mycket träning på sociala färdigheter, hur hittar vi en bra gyllene väg att följa? Något vi redan pratat om är att köra gemensamma projekt som involverar alla klasser där IKT- verktyg ska användas.

 

Nackdelar är att om de jobbar själva med appar så hoppar de runt och byter hela tiden appar. Det blir lätt konflikter mellan elever om ipaden om de använder den när det är fri lek eller på fritids.

 

Tycker det är ett bra verktyg. Nackdelar är väl om det bara blir en spe platta men det blir det inte, det ser vi till.

 

Fördelar: Eleverna har fått ett till språk, appar som tränar färdigheter samt uppmuntrar till lek och kreativt skapande. Vi kan jobba inom våra ämnesområden så har vi ju fått ett uttryckssätt till. Konkret- direkt kan vi visa för eleverna vad vi gjort tillsammans. Nackdelar: Det kan ibland vara tekniskt strul, elever kan bli fixerade bara vid den, vissa har lärplattan i skolan så då får man ju inte en helhet. Svårt att eleverna ska fixa allt- det hänger ändå på en vuxen för att hjälpa till.

 

Lätt för mina elever att använda. Man ser resultat fort i det man gör. Stimulerande och lustfyllt och som jag tidigare sagt det blir lättare att jobba mot läroplanens mål.

 

Svårt att konkurrera med vanliga bilder, böcker på samlingen.

 

Att snabbt kunna ta reda på saker genom att bl.a googla. Kunna använda sin kreativitet genom att bl.a göra filmer. Utveckla sin skapande förmåga. Bra och lärorika appar. Nackdelar om iPad används slentrianmässigt med undermåliga appar.

 

9.    Har ni behövt motivera användandet av lärplattor/iPads i förskolan/skolan, t ex gentemot föräldrar eller någon annan som berörs av er verksamhet?

Ja 42.9%

Nej 57.1%

 

Vi har fått godkännande av alla föräldrar men den ses inte av föräldrar som en självklarhet. många vill ha en riktig bok att hålla i och vi har försökt att förklara fördelarna med en iPad.

 

Föräldrarna är positiva till vår Lekmit medverkan. Alla är väldigt nöjda och tycker att det har varit otroligt givande.

 

Ja gentemot rektor innan vi fick lärplattor inköpta. Vi fick förklara fördelarna för våra elever med att använda lär plattor och förklara att vi kommer att få elever som är vana vid att använda dessa som ett verktyg i sin undervisning och då måste vi möta upp dem.

 

 

 

Fått förklara mera noggrant för nya föräldrar varför jag måste lägga ut på internet vissa saker. Men inte själva användningen av iPaden

 

10. Vad har varit bra med LekMiT?

Det har varit jättebra och roligt att vara med. Utvecklande för framtiden. Handledarna har varit mycket bra. Trots novis bakgrund har de fått oss att våga prova och inget har varit omöjligt. Bra och utvecklande att träffa andra grupperna från projektet.

 

All information, teknisk utrustning, vågat prova, göra egna filmer varit givande, samt att kunna titta mot de mål vi har i vår verksamhet. Vi måste ju hänga med i vår tids utveckling, där är ju tekniken en del. Man får ju mycket tips och idéer på vad kan göra med eleverna + av de övriga i projektgruppen

 

Mycket bra, tydlig och positiv handledare. Otroligt lärorikt tid som har gett oss mycket kunskap och i intresse till att använda iPad som verktyg i verksamheten.

 

Har lärt mig använda iPad på ett pedagogiskt sätt. Fått många nya idéer. Jättebra med en egen handledare som kommer ut och hjälper och stöttar en i arbetet.

 

Öppnat upp för en mängd nya idéer och infallsvinklar till hur vi kan skräddarsy varje elevs förutsättningar och behov. En utmärkt plattform där vi kan stimulera fortsatt lärande som har varit, är och kommer att vara oerhört rolig och alltid förändrande att jobba med.

 

11. Vad behöver förbättras med LekMiT?

Att på utbildningsdagarna få jobba mer med tipsen vi får. Att vi också får befästa det vi lär oss.

 

Tycker att vi skulle ha varit i en arbetsgrupp här hos oss/även med eleverna. Bra upplägg av handledning och utbildningsdagarna. Allt i det övriga har varit kanonbra!!

 

12. Något övrigt du vill tillägga

 

Hoppas att alla inom förskolan får gå med i LekMiT projektet de närmaste åren.

 

Ett stort tack till alla på LekMi – ett toppenår!

 

Skulle önska att det fanns mer tid till att bolla idéer med de andra.

Annonser
Gymnasiesärskolan Åsa Lundström

9 12 2015

Här kommer lite tankar från mig om året med LekMiT, ett spännande år då jag lärt mig mycket nytt. Från att ha varit fast i appträsket har jag bla lärt mig använda iPad som ett verktyg som stimulerar samspel, kommunikation, kreativitet, nyfikenhet, fantasi, att leva sig in i känslor och olika roller mm. Allt detta som vi ska låta våra elever utveckla enligt våra läroplaner och kursplaner.

I vår klass har vi jobbat mycket med film och vi började med appar där eleverna kunde filma själv och de kunde se resultat av sitt filmande direkt. Många filmer blev det och eleverna visade filmerna för varandra på TV och på smartboard. Sen gick jag vidare med att filma eleverna som fick klä ut sig och utföra vissa saker ex. krypa in bakom ett bord. Vi lärare kunde ge instruktioner till eleverna och sen redigera i iMovie, lägga på ljud mm. På våra filmvisningar var eleverna stolta och vi deltog även i filmfestivalen med en del av dessa filmer. Med hjälp av dessa filmer kunde vi även tillsammans reflektera över om det var möjligt att i verkligheten kunna utföra det som visades på filmen.

Vi gjorde även en film med hjälp av Green screen. Här deltog eleverna även i redigeringsarbetet. Vi kopplade upp iPaden mot TV så att alla kunde se vad vi gjorde. Tillsammans bestämde vi vad vi skulle ha för ljud och vad vi skulle säga i de olika scenerna. De elever som pratar med stödtecken fick teckna och vi la in det i små rutor i filmen. Eleverna var engagerade och förstod fort vad vi höll på med. Just med att använda Green screen ser jag stora möjligheter i lärandeprocesser. Vi kan använda oss av detta i många teman så att eleverna får uppleva, sätta sig in i känslor och roller, utveckla fantasin och rollek. Tänk bara om vi ex ska lära oss om rymden, då skulle vi kunna resa till månen och uppleva tyngdlöshet.

Att använda Ipad i undervisningen och som redskap till att göra film är både enkelt och skapar stora möjligheter. Jag har sett sådan glädje och engagemang hos mina elever när vi gjort film så detta är något jag ska fortsätta med. Mycket av det som står i våra kurs- och läroplaner har känts abstrakta och svårt för mina elever men genom att göra film kan jag låta dem UPPLEVA mycket. Ex skulle vi kunna resa till olika platser med hjälp av Green screen eller kanske uppleva olika historiska miljöer.

Mina elever har fått ett verktyg till att göra något tillsammans och att sen få visa upp sina färdigheter för en mottagare har varit riktiga höjdpunkter. Dom har velat se filmerna många gånger och glädjen hos eleverna när de gjort dessa filmer är nog det bästa. Jag kommer absolut att använda mig av iPad och film även i fortsättningen, som en del i allt annat vi också gör.

 

IMG_0050

 

Gymnasiesärskolan, Linnéa Boström

8 12 2015

Gymnasiesärskolan, Linnea Boström

Vi jobbar för att vara öppen för olika perspektiv på inviduellt lärande. En bra blandning av olika lärmiljöer, en kombination av lika medier för lärande.

Vi försöker att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Hitta en bra plattform där vi stimulerar fortsatt lärande, där vi tänker på elevens bakgrund, intressen, språk, motoriska handikapp och kunskaper.

Målet är att stimulera eleverna att vara med på att inhämta och utveckla kunskaper, hitta en bra balans mellan arbete och lek. Tanken är att stimulera alla sinnen, deras nyfikenhet och framförallt deras självförtroende för att på så sätt främja ett aktivt lärande.

Då vi gick med i detta projekt så var det Johanna Lundberg som var lärare i klassen och jag klassassistent, Johanna blev mammaledig och det började en ny lärare som tyvärr blev sjukskriven. Så då stod jag plötsligt där med en egen klass och ansvar som lärare. Det var mycket som landade i mitt knä, var skulle jag börja och åt vilket håll ville jag styra detta med LekMiT.

Min klass består av elever som har många motoriska handikapp, synproblem, dövhet, grova språkstörningar, epilepsi och andra medicinska åkommor. Så jag satte mig ner och funderade var jag skulle börja och det blev med musiken. När eleverna musicerar tillsammans kommunicerar de med varandra. De kan trots sina olika hinder och begränsningar samspela i musiken och uttrycka känslor av olika slag. Så det blev en självklar start, vi filmade den låt vi tillsammans valt ut och redigerade den i IMovie där vi la till en ruta där en elev visade alla tecken till sången. Den blev omåttligt populär och eleverna har velat se den flera gånger, skrattar då de ser sig själva och sjunger med. Måste tilläggas att vi har en väldigt kompetent musiklärare vid namn Egon Fredriksson.

egon_elin

I min klass ser jag ser bäst resultat då det är en kombination mellan gammalt och nytt, blanda traditionellt arbetsmaterial med modern teknik som i detta fall är lärplattan. Ett väldigt tydligt exempel på detta var då jag ville hitta en bra ingång till matematikens värld. Det fanns en kassa med sedlar och mynt och en stor kartong med tomma matvaruförpackningar. Gunilla Dahlblom som varit ett enormt stöd för mig under denna resa kom då med en app som heter Storest och en smart användningar av Qr-koder. Så med dessa enkla medel så gjorde vi ett hopp till nutid, nu scannar de in sin vara och plötsligt blev matten oerhört rolig och spännande.

Vi har under denna tid hunnit jobba mycket med musik, affären, de använder Niki Diary för att dokumentera sin dag, animeringar, pussel, matte, sinnesupplevelser som vi kör genom projektorn, sorteringsövningar och mycket mer. Tycker att IKT-verktyg ger eleverna nya sätt att utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans, de ser varandra på ett nytt sätt och alla växer i sina roller.

Inför framtiden så kommer jag närmast att arbeta med ämnet känslor, där ser vi lärplattan som ett utmärkt hjälpmedel. Vad är ilska, hur ser man ut då man är arg, jobba med att göra film och köra rollspel.

Ett stort tack till alla på LekMiT, har varit otroligt spännande och givande!

Uppgift 5-Blogginlägg

7 12 2015

Jag ska då slutligen skriva om mina sista reflektioner om det projekt vi har varit med i och vad det har gett våra elever här på skolan.

På vilket sätt erbjuder ni lärande i olika former?

Utifrån sin individuella situation ska varje elev utveckla sina förmågor på bästa sätt, både enskilt och i grupp. Utveckla sina sinnen, de ska få möjligheter att utveckla sina kunskaper, förstå sig själv och andra, lösa problem, förstå sin omgivning och att använda olika estetiska uttrycksformer. Utveckla sin fysiska förmåga samt utveckla förmågan att leva ett självständigt liv. Genom de ämnesområden eleverna har försöker vi planera verksamheten så att de strävar mot elevernas enskilda mål. Vi ska möta varje elevs specifika situation, skapa nyfikenhet och lust att lära, se på vilka styrkor och svagheter eleverna har samt att skolan ger många upplevelser och möten människor emellan.

Hur kan ni jobba med IKT-verktygen så att det blir meningsfullt-viktigt och på riktigt?

Jag ser många områden där vi kan jobba med IKT med eleverna, för att nämna några:

  • Göra film, se tillsammans i grupp
  • Göra bildspel
  • Skriva böcker ,sagor, tidning
  • Dokumentera verksamheten, studiebesök

Vad är möjligt med lärplattan som ni inte kunde göra tidigare?

Många appar tränar mot elevens individuella mål och man kan projicera på storbild och se resultat direkt. Varje elev hos oss får ju alla pedagogiska appar samlade i sin lärplatta. Den kan användas som hjälpmedel i många olika situationer. Kontaktbok med hemmet, och eleven kan berätta om händelser med hjälp av bilder, film, tecken.

Vilka typer av interaktioner har ni sett ske i er verksamhet vid användningen av IKT-verktyg?

Eleverna har verkligen inspirerats av att dagligen fått använda lärplattan i undervisningen. Vi har haft spontana filmvisningar för varandra och dans tillsammans, maskerad vid ett flertal tillfällen. Vi har lekt och spelat olika appar tillsammans på Smartboarden och med varandra i grupp. Lärplattan har blivit en kontakt med hemmet. Vår verksamhet dokumenteras på ett helt annat sätt. Vi har också sett att elevernas förmågor är mycket större än vad vi kunnat se tidigare. Dom lär sig mycket av att se film om olika saker om och om igen. Eleverna har fått upp ögonen för varandra på ett annat sätt än tidigare tycker jag.

Om det har skapats lärandeprocess som ni tidigare inte sett, hur har dessa sett ut i sådana fall?

Jag tycker att filmskapandet på ett lekfullt sätt har visat att det är eleverna som är kreatörerna, som lyckats integrera flera ämnesområden t.ex språk och kommunikation+estetiskt skapande, läsa och skriva utifrån sina förutsättningar.

Vad ser ni för koppling till respektive läroplan utifrån den första uppgiftensom ni gjorde?

Jag tycker att eleverna har fått ett till verktyg att visa sina förmågor. De har fått träna på sin kommunikativa förmåga, att samspela,dokumentera, söka kunskap. Fått visa bilder/film från skolans alla aktiviteter och ämnesområden där de själva är huvudpersonerna. Hitta information och bilder samt förflytta sig till olika platser.

Tack för mig !

Karin Flodin

Storimi

2 12 2015

Hittade just en app som jag gillar! Lätt att använda!

Storimi

Så här står det på hemsidan:

Storimi låter dig läsa in en känd saga och dela med någon du tycker om. Kanske befinner ni er inte på samma plats just nu? Eller så vill ni hitta ett nytt spännande sätt att utveckla läsförståelsen! Kanske ska ni ut och resa och behöver reseunderhållning? Storimi fungerar i alla lägen!

Själva appen är gratis och vänder sig till barn från 0 – 9 år. I gratisversionen finns det fem kända barnböcker att välja från. Man läser själv in texten till boken. Tänker att det denna app kan vara toppen när man jobbar med språk och kommunikation, för barn som har annat modersmål än svenska – att boken läses in på deras språk. Vill man ha tillgång till fler böcker så kan man alltid köpa leads i form av tillägg, alternativt betala en kostnad på 50 kr per månad eller 139 kr för tre månader.

Föreläsning av Vea Vecchi

17 11 2015

Igår hade jag förmånen att vara på en föreläsning i Luleå och lyssna på Vea Vecchi från Italien, en föreläsning med titeln: En regndroppes hemlighet. En titel som väcker min nyfikenhet, en regndroppes hemlighet…


Vea tog avstamp i demokrati, solidaritet, medvetenhet och respekt vilket tillhör förhållningssättet inom Reggio Emilia och inte minst inledde hon att tala om det med tanke på de två terrordåden i Beirut och Paris som genomfördes förra veckan. Vi behöver bebo vår planet med respekt och medvetenhet. Att kunna tänka fritt och försvara friheten att tänka och försvara friheten till kreativitet är viktigt i den tid vi lever nu. Om det inte fanns kreativitet skulle vårt samhälle aldrig ha utvecklas, med ett kreativt sinne blir vi inte krossade av våldet menar Vea Vecchi. Kreativitet är en biologisk möjlighet som hjälper oss att utveckla vårt tänkande.

Vea talade om medvetenhet, kunskap, empati, relation, solidaritet, delaktighet, förbindelse, skönhet som ett sammanbindande och etiskt nät och vikten att sätta dessa ord och dess innebörd i verket i vardagen. Empati är viktigare än någonsin, lyfte Vea. Barn har det i sig och vi vuxna måste bejaka det inom oss. Vea ställde oss frågan om vi vuxna är i relation till det som pågår? Barn är det. Hon talade om mänskliga varelser, växter, djur, levande varelser, var och en i relation till den andre och medansvarig för den andres öde. Tar vi hand om varandra? Vi behöver stanna upp och förundras!

Varför har vi så bråttom? Vi behöver ge barnen tid! Tid att få tänka och utforska och testa sina tankar och teorier. Vea lyfte också vikten av att ställa i ordning bra sammahang för barnen att verka i, skapa genomtänkta miniateljéer.

Vea talade också en del om digitala verktyg. Med hjälp av digitala verktyg kan man interagera på ett annorlunda sätt med det man har runt omkring sig.

De digitala verktygen erbjuder en massa möjligheter om man använder dem på ett poetiskt sätt. Alltså i förbindelse med andra verktyg som vi använder. Att det kommer in i det vardagliga arbetet på ett naturligt sätt. Vilket stämmer ihop med hur jag själv tänker och vad jag förespråkar. Vi behöver inte vara rädda för att det digitala ska hämma barnen. Det finns så många olika aspekter att undersöka när det gäller digitala verktyg. Vad vi aldrig får glömma bort när vi dokumenterar är att det handlar om att återge levande varelser.

Vi fick sedan se fotografier på hur de har jobbat med en webbkamera. T ex hur det placerat webkameran i ett fönster så att den filmande utomhus samtidigt som en giraff som något av barnen ritat projicerades inomhus på en duk. Vad som skedde utomhus påverkade det som skedde inomhus och tvärtom. Barnen ute fick direktiv av barnen som var inne om giraffen, vilket de tog in i sin lek utomhus. Och leken inomhus påverkades av det som filmades med webkameran utomhus. Det blev ett samarbete mellan barnen, miljöerna, fantasin och de digitala verktygen. Nya upptäckter och lekar skapas med hjälp av digitala verktyg! Än en gång betonar Vea vikten av att det är i vardagen! Vi måste få med de nya verktygen i vår ekologiska blick! Så att de blir verktyg tillsammans med pennor, lera osv. De kan hjälpa oss konstruera nya föreställningsvärldar.


Avslutningsvis talade Vea om en utställning de har haft, vilket de vanligtvis har i slutet av varje år. När man har en utåtriktad aktivitet tvingas man formulera sig och kommunicera utåt om vad som hänt i lärandeprocesserna, vilket speglar hur långt man kommit, vad som saknas m.m. När man är med i LekMiT så ingår det att man ska föreläsa offentligt om vad som skett under den tid man varit med i LekMiT, vilket ”tvingar en” att sätta ord på vad man gjort och varför och vilket lärande man sett. Vilket jag anser är oerhört nyttigt och viktigt, men också kanske lite skakigt att för första gången i ett större sammanhang föreläsa för andra om sin verksamhet, men som sagt betydelsefullt!

En riktigt intressant föreläsning! Skulle så gärna besöka Reggio Emilia!

SE REGNDROPPAR, BEUNDRA DEM OCH VAR NYFIKNA PÅ DEM! Detsamma gäller våra medmänniskor stora som små 🙂

 

Puppet pals 2

30 09 2015

Nu har vi under aug och september jobbat med puppet pals 2 . Första gången så såg vi på de gamla filmerna som de hade gjort i f-klass. Vi pratade om vad som var bra och dåligt med filmerna och vad vi kunde göra  bättre. Alla var de överens att man måste träna mera innan man spelade in filmen och att ha ett bra manus. Sen fick de sitta parvis och prata om vad filmen skulle handla om. Sedan hjälpte vi till att skriva ner den, en del kunde skriva ner själv på datorn men de behöver mycket hjälp med stöttning hur man formulerar sig. Sen övade de in replikerna och tränade rörelser. Jag ändrade färg på replikerna så de lättare kunde se vilken som var deras replik . Även de barn med kort uthållighet så gick detta bra. Även de barn med språksvårigheter är det en bra träning.  
%d bloggare gillar detta: