QR-koder

23 02 2016

Nu har vårt arbete med Qr-koder startat. Vi övar och prövar tillsammans med barnen. Barnen har först målat med vattenfärger, sedan har de ritat fritt med tuschpennor på målningen. Efter det har vi tillsammans utforskat appen droppvox där barnen berättat om sina teckningar. Och sedan har vi skapat QR-koder med qrafterpro. Koderna har vi sedan satt fast på teckningarna så att föräldrarna kan ta del av barnens berättelser.

  

Annonser
Roknäs fsk avd Signe

19 02 2016

IMG_3674

Nu har det hänt.  Barnen har själva börjat dokumentera.

Hen byggde  nöjd och glad frågade efter lärplattan. Tog ett kort vi tittade på det hen sa -nu kan jag riva.

En mediepedagogisk aktivtetsromb?

17 02 2016

Sitter och förbereder en föreläsning med fokus på språk & kommunikation & digitala verktyg, som jag ska hålla vid två olika tillfällen, på arbetsplatsträffar i Piteå kommun. Inleder föreläsningen med en förklaring om vad mediepedagogik är och den mediepedagogiska aktivitetstriangeln (se, skapa, analysera), som finns beskrivet i boken Mediepedagogik på barnens villkor, som jag är redaktör för. Plötsligt slår det mig att jag måste utveckla den till en aktivietsromb istället… för mediepedagogiskt arbete med digitala verktyg handlar oerhört mkt om kommunikation enligt mig, på en mängd olika sätt. I kommunikation med tekniken, med varandra, andra förskolor osv. Vad tänker ni om det?

Aktivitetsromb

 

Lärande för hållbar utveckling och språk & kommunikation

15 02 2016

Just tillbaka på CMiT efter ett besök på en förskola som är med i LekMiTprojektet som jag är handledare för. De arbetar med lärande för hållbar utveckling och språk & kommunikation just nu. På förskolan finns det en karaktär som heter Sopan, som dyker upp lite nu och då. Ibland lämnar Sopan ett brev och ibland kommer Sopan på besök. Sopan har ganska dålig koll på läget när det gäller hållbar utveckling och söker hjälp hos barnen. Nu kommer Sopan att bli lite mer digital. Inom kort kommer barnen att få ett mail från Sopan med en QR-kod i med ett litet uppdrag till barnen. QR-koder är inte ngt som de arbetat med tidigare, så det kommer att bli en dialog om vad det egentligen är som Sopan har skickat till dem, för att ta reda på deras tankar och teorier om vad det kan vara. Sopan kommer nog också att ta kontakt via FaceTime eller Skype framöver. Kanske får de i uppdrag att göra en sopsorteringsfilm (iMovie eller i PuppetPals) som de kan visa för Sopan och andra mottagare, kanske får de i uppdrag att göra någon form annan form av berättelse. Sist Sopan var på förskolan, filmades händelsen och inom kort ska barn och pedagoger se på den filmen, för att se vad barnen fångar upp, som de sedan ska jobba vidare med. Ja, idéerna är många och att knyta ihop lärande för hållbar utveckling med språk & kommunikation känns som en rolig utmaning förstås med läroplanen som grund.

Uppgift 1 Pyret

11 02 2016

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barn gruppen”.
”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Lärandet ska baseras på så väl som samspel mellan barn och vuxna och barn som på att barnen lär av varandra”.
Hur tar vi reda på barns förkunskaper?

När vi startade höstterminen gavs alla barn i gruppen tillfälle att själva fota med lärplattan. Vi kommer att ta reda på barnens förkunskaper genom att tillsammans utforska lärplattan. Utifrån detta sker planeringen.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

”Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”.

”Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”.

”Utvecklar öppenhet, solidaritet och ansvar”.
Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Ge tid och tillfällen för barnen att dela med sig av sina tankar och åsikter. Att vi pedagoger lyssnar och tar tillvara barnens tankar och åsikter och visar att det är värdefullt. Grunden för en demokrati. Skapar vi en miljö som inspirerar till lek och utforskande.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Använda vår kub och projicera olika filmer och bilder som ska inspirera till lek och samspel mellan barnen. Samarbete kring sagan omBockarna Bruse. Vi ska tillsammans arbeta med sagan på olika sätt. I ateljén (måla) dramatisera sagan, filma dramatiseringen i lärplattan. Skuggfigurer på OH av Bockarna Bruse, bron och trollet. Berättelse av oss och barnen.  

  

Vilka arbetsformer stämmer överens med ”mål och riktlinjer” kan vi använda oss av i arbetsområdet?

   

Genom att barnen kommer att ha större tillgång till lärplattan. barnen kommer att i större utsträckning få dokumentera själva.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass
?

vi har påbörjat ett samarbete med en förskola i Lettland. samarbetet kommer att ske viaEtwinnig.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

Genom daglig kontakt med föräldrar. Bilder och filmer i bildramarna som vi har uppsatta i våran hall som visar vad vi arbetat med. Via mail. Föräldramöten och utvecklingssamtal. Qr koder på dokumentationer där föräldrar kan ta del av vår verksamhet.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?

Genom att vi tar bilder och filmer som vi sedan sedan reflekterar över tillsammans med barnen, det gör vi kontureligt vid vår stora tv. Vi gör dokumentationer som sätts upp på dokumentationsväggen i hallen. 

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Som ovan. Men även reflektioner pedagoger emellan hur vi går vidare utifrån dokumentationerna.

Uppgift 1 Lagunen

8 02 2016

Uppgift 1Vi på våran avdelning jobbar med Språk och Kommunikation som en röd tråd i vårt arbete med barnen. Därav har vi valt dessa områden i läroplanen att arbeta med.

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

Att sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter

Att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikation

Att skapa och kommunisera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och media i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper?

Vi får prata med barnen om lärplattans funktion och därigenom få svar om barnens kunskaper. 

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik. 

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Vi kommer att arbeta med lärplattan och olika appar där man kan skapa sagor, film för att kunna utveckla det verbala språket. Vi har byggt en pedagogisk kub där vi kan projicera film, mönster, färger mm som ger tillgång för barnens språkliga utveckling. 

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Vi kommer att använda oss utav lärplattan och låta dem arbeta i par och i mindre grupper. När vi arbetar med att göra sagor, får barnen ett bättre nyanserat språk. De får också chans till att träna på kommunikationen mellan varandra.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”mål och riktlinjer” kan vi använda oss av i arbetsområdet?

Genom att barnen får arbeta med lärplattan både enskilt och i mindre grupper. Tanken är att barnen kommer att få ta bilder samt filma till en början.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass…??

Barnen får visa upp sina filmer för de övriga avdelningarna här på vår förskola. Vi kommer att inbjuda andra förskolor som är med i LeKMiT projektet för en samverkan, via FaceTime. Vi ser framemot att sammarbeta med Ostronstigens förskola med bl.a. facetime.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

Genom den dagliga kontakten med föräldrarna, samt att använda oss utav QR-koder för att de i sin tur kan föra en dialog med barnen. Hemma och på förskolan, vad de har gjort under dagen! Införa ett låst Instagram konto, där barnen kan lägga ut en bild från ett tillfälle under dagen som föräldrarna tar del av.

Hur dokumenterar vi arbetat så att alla barn uppmärksammas?

Genom att filma, ta kort som visar barnens arbete samt deras inflytande över händelser i projektet. Genom det kan vi lättare reflektera, utvärdera och gå vidare i vårt arbete. Vi går försiktigt fram så att ALLA barn är med, utifrån sin egna förmåga.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Återkomma genom att titta på filmerna och korten tillsammans med barnen och föra en dialog med dem.

 Ankarets Förskola avd. Lagunen

Första uppgiften. Ostronstigens förskola.

8 02 2016

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
*Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

*Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer, liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i såväl förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämning.

*Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska var en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Lärandet ska basers på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

 

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

*När barnen gick på Lilla Atlantis arbetade de med olika sagor. I slutet av terminen började de med Sagan om ” Guldlock och de tre björnarna ”. Vi fortsatte att arbeta med Guldlock eftersom barnen är bekanta med detta sätt att arbeta.
Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

* Utvecklar öppenhet, solidaritet och ansvar.

*Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

*Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

*Ge barnen verktyg att utveckla färdigheter för samarbete, medforskande och gemensam utveckling. Att barnen vågar vara sig själva, att de duger som de är.
Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

* Genom att barnen får tillgång till att använda sig av och lära sig använda Ipads.

*I sagan Guldlock får barnen träna språk och kommunikation och får genom det ett rikare ordförråd. De lär sig använda matematiska begrepp som antal och storlek. I sagan finns även etiska och moraliska aspekter som vi reflekterar över tillsammans med barnen.
Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

* Att arbeta enskilt och i par. Lära sig samarbeta med varandra främst i par men även i grupp.
Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

* Vi är två förskolor i vårt förskoleområde som ingår i projektet. Vi kan genom det samarbeta med avdelningen Lagunen t.ex. Med hjälp av FaceTime.

*När vi gjort våra sagor i Puppet Pals kan barnen visa detta för de andra avdelningarna på vår förskola.
Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

*Genom att informera föräldrarna att vi finns på Lekmitbloggen, kan de följa vårt arbete.

*I månadsbladet informerar vi fortlöpande föräldrarna hur vi arbetar.

*Vi instagrammar.

*Vi ska göra ett ett tidsträd där föräldrarna kan följa arbetet.

*Vi sätter upp QR-koder som föräldrarna kan kolla på.

*På vårens vernissage får föräldrarna ta del av barnens arbete.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?

* Vi och barnen fotar och filmar under arbetets gång.

*Alla barn kommer att få göra egna QR-koder till teckningar mm.

*Använda oss av lotusdiagram.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

* Dokumentationerna kan vi använda för att synliggöra både vårt och barnens lärande.

*Använda oss av Lotusdiagram för att stämma av mot läroplanen under temats gång.
%d bloggare gillar detta: