Programmering

24 02 2015

Jag var i Sundsvall och föreläste förra veckan om Mediepedagogik på barns villkor. Hade då förmånen att kunna lyssna på andra föreläsare, tex Lisa Sällvin från Mitt Universitetet som talade om programmering under föreläsningsrubriken Barnhack. Det var mycket intressant, och hon menade att vi måste få fler tjejer på banan när det gäller bl a programmering. Antal kvinnor som väljer tekniska utbildningar har minskat rejält sen 80-talet. I framtiden kommer det att finnas många jobb som t ex har med ngn form av programmering att göra, men inte tillräckligt många utbildade. Här Kan ni ta del av hennes presentation: https://prezi.com/oujvl7hf_5pe/barnhack-mittlarande-2015/ Får ni chansen att lyssna på Lisa – gör det!

På Västra Allés Förskola har man introducerat och jobbat med programmering så här – något att inspireras av: http://www.pysslingen.se/skolor/2015/02/19/programmering-pa-vastra-alles-forskola/

Här är några programmeringsappar att testa:

IMG_0621 På CMiT har vi bee-bots ifall ngn som nu är med i LeKMiT eller har varit med i LeKMiT kan få låna för att prova. Passar ju som hand i handske med det kommunala matematikprojektet.

Sen lyssnade jag också på en föreläsning av Erik Godin som handlade om hur han jobbat med Minecraft i en åk 1, från att ingenting ha kunnat om Minecraft till att gå all in. Intressant och inspirerande! Även här mycket matematik och ämnesöverskridande arbete som man kan väva in, även att jobba både analogt och digitalt. Här kan ni tal del av Eriks föreläsning https://prezi.com/wrehqdinvy7x/lara-med-minecraft/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Men ni kanske inte ”spelar” på eran förskola/skola? Har ni då tagit bort de analoga spelen också är min undran?

Vad skulle hända om ni sa tillröra barnen/elever:

Är det ngn som spelar minecraft?
Säkert skulle några barn/elever svara ja.
Kan du/ni visa mig hur man gör och vad det går ut på?

Jag tror att många barn/elever skulle växa av få lära ut till en vuxen eller till andra barn. Sen kan ni stå för det pedagogiska tänket och kopplingen till läroplanen och tillsammans gå mellan tekniker – analoga och digitala och knyta det till olika ämnen/projekt. Vara den medforskande pedagogen!

Annonser
Hej På er alla!

19 02 2015

Arbetet med lärplattorna går framåt. Vi låter eleverna utforska många appar och sjunga, klä ut sig, göra filmer, träna på att skriva och bygga ord.
Jag försöker se vad de väljer själva att göra och en av mina elever väljer oftast att se film på youtube, appar som radioapan och puppetpals är populära för de andra.
Inom ämnet Estetisk verksamhet finns ju många ingångsvägar att låta eleverna skapa, fantisera, kommunicera och sen att se sig själv och andra uppträda. Att bli sedd och att se andra runt omkring. Vi har filmvisning med Åsas klass vilket också är en kul och gruppstärkande aktivitet.
Jag själv har mycket att lära, kan känna att tiden ibland är knapp och ska praktisk schemalägga IT arbete och se till att ha 2 pinads när jag ska jobba med att själv dokumentera eleverna. Viktigt att se deras arbete.

IMG_0125

IMG_0141

Puppet pals .

18 02 2015

Vi jobbar just nu med puppet pals. Eleverna har skrivit egna manus och en del har fotat bakgrunder och figurer. De har även använt sig av färdiga figurer. De är fem par och tre av dom är klara. Vi har fortfarande bara en iPad så vi får ta en grupp intaget medansvar de andra jobbar med annat.
De tycker det är roligt att höra sig själv prata och skrattar mycket åt det. De är oftast nöjd över första tagningen , så jag får uppmuntra de till att kanske ändå förbättra någon del av filmen och man får ge de tips på vad de ska tänka på. Viktigt är också att de tränat på sin text många gånger innan.
När alla filmer är klara planerar vi att ha visning för förskolan och även för årskurs 1.

IMG_0107

IMG_0109

Baklängesfilm

12 02 2015

I tisdags när Anki var här hos oss fick vi lära oss hur man gör baklängesfilm. Vi använde oss av appen Backwards HD.
Eleverna fick skala ägg, äta banan, hälla upp dricka i ett glas samt åka madrass i en backe. Filmerna blev väldigt roliga och eleverna var mäkta nöjda över resultatet. Vi visade filmerna för en annan klass när vi var klar med dem och alla ville se dem flera gånger. När vi var ute och filmade kom elever som var ute på rast för att se vad vi höll på med så då fick även de se på film.

IMG_0095

IMG_0094

Första uppgiften

9 02 2015

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Varje barn ska ges möjlighet att bilda sin egen uppfattning och göra val utifrån de egna förutsättningarna.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

Vi intervjuar barnen och använder oss av appen Popplets tankekartor

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Stimulera barnens samspel och att barnen ska lära sig att respektera och lyssna på varandra..
Vi vill låta barnen prova på olika uttryckssätt( dans, skapande, drama, filmer, appar) dels individuellt och i grupp. Barnen får då möjlighet att utveckla sin tilltro till sin egen förmåga samt att de får möjlighet att samarbeta. Vi vill stärka barnet självt men även att barnen ska få förståelse för varandras likheter och olikheter samt att de ska känna att de duger som de är.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
Barnen får använda IPad enskilt, i par och i grupp.
Vi använder oss av bild, skapande och dans. I Appen Bookcreator kan barnen göra böcker om sig själv. Genom att använda Puppet Pals får barnen träna sig att samarbeta. Vi ska låta barnen filma och ta kort med hjälp av av IPadsen.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Barnen ska arbeta enskilt, i par och i grupp.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?
Vi kommer att samarbeta med grannavdelningen Kvisten.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Genom den dagliga kontakten vi har vid lämning och hämtning. Vid utvecklingssamtalen och föräldramöten.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Genom att filma och ta kort när barnen skapar och dansar bl a. Vi kan då reflektera tillsammans med barnen på ett enkelt sätt. Filma då barnen undersöker appar. Popplets tankekartor.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?
Utvärderar Genom att använda Popplets tankekartor. Jämföra, uppmärksamma samarbete mellan barnen när vi filmat dem. Se och jämföra dans och skapande nu och i slutet på vt för att se om uttryckssättet utvecklats och förändrats.

LekMit uppgift 1. (Strömbackaskolan – gymnasiesärskolan.)

5 02 2015

Litteratur: Läroplanen för gymnasiesärskolan 2013.

               Kursplanen för gymnasiesärskolans individuella program 2013. 

Vilka delar ur läroplanens första del vill ni skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
  • Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens.
  • Kan använda t.ex. bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som olika verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande samt lärande.
  • Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • Stärka sin tillvaro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

 • Vi utgår från elevens intressen och deras nyfikenhet. Vi låter eleven utforska olika ”appar” för att se vad som intresserar och passar just den eleven. Vi ser hur tekniken kan matcha med de motoriska svårigheterna eleverna kan ha.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

 • Kommunikation i olika former exempelvis kroppsspråk, tal, tecken och bild.
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
 • Samspelets olika faser.
 • Traditionella och digitala tekniker. Fotografering och filmande. Bearbetning och redigering av de skapande med hjälp av digital teknik. Arbetsgången i den skapande processen från ide till färdig produkt.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet ha för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

 • Att det ska vara enkelt att använda och göra så att eleven självständigt ska kunna använda sig av redskapet så att eleven senare kan använda sig av det utanför skolan. Att väcka elevens intresse och att alla elever ska kunna delta så att det möjliggör samspel. Att de känner stolthet i sin förmåga att skapa, att visa varandra vad man gjort.
 • Ett lustfyllt lärande.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

 • Vi vill använda ipads som en möjlighet för eleven att få visa upp, reflektera och komma ihåg. Att visa för sin omgivning vad de har gjort. Ipads blir ett redskap för kommunikation mellan elev till elev, elev till lärare, elev till hem samt klass till klass.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet? 

 • Ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt, uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
 • Stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära.
 • Samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen.

 

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra gymnasiesärskolor? Hur?

  • Att eleverna eventuellt får visa upp vad de gjort till andra skolor/verksamheter.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar? 

 • Vi informerar föräldrarna att vi deltar i LekMit projektet samt ger dom tillgång till adressen till bloggen så att de kan följa den. Föräldrarna har inblick i den dagliga verksamheten då ”ipadsen” har möjlighet att följa med mellan skolan och hemmet.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.

 • Vi dokumenterar med film och foto vilket ger eleverna möjlighet för reflektion då vi visar upp efter arbetets gång.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

 • Genom att vi använder oss mycket av film och foto tydliggör vi för oss själva hur vi arbetar. Efter ett arbete reflekterar vi själva vad vi gjort, hur det blev och vad vi hade kunnat göra annorlunda genom dokumentationen. Därefter kan vi genom samtal i arbetslaget delge varandra om erfarenheter, idéer samt utmaningar.
Barn visar barn

3 02 2015

Idag på förmiddagen har två barn fått en introduktion i hur book creator fungerar. På EM fick de i sin tur visa var sin kompis ,hur man jobbar i den.
Barnen som visade var jätte duktiga, fick tänka efter själv och minnas hur man gjorde. Detta var ett första möte med appen och fler blir det!

IMG_0043
%d bloggare gillar detta: