Uppgift 5

16 12 2014

Lärande i olika former

Vi anser det viktigt att lärandet utgår från elevernas erfarenhetsvärld och intressen. Undervisningen planeras med hänsyn till olika inlärningsstilar, visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. Eleverna får se, höra och göra experiment och praktiska övningar. Trots att vi arbetar för att stärka gruppkänslan och öka samverkan mellan eleverna, måste alltid lektionerna betraktas ur ett individuellt perspektiv, p.g.a. att elevernas individuella styrkor och förmågor varierar stort hos oss.

IKT-verktygen meningsfullt, viktigt och på riktigt

Vi använder IKT som ett kompletterande verktyg i lektioner/teman. Eleverna skapar egna filmer, böcker, tränar logiskt tänkande, samarbetsövningar och finmotoriska färdigheter. Dokumenterar och återkopplar fotografier och filmer. IKT och Ipaden har ökat möjligheterna till detta.  Ipaden är interaktiv och snabb att använda. Vi filmar och fotar direkt ur verksamheten i betydligt högre utsträckning nu, jämfört med de tidigare verktygen videokamera och digitalkamera. Eleverna behärskar att använda Ipaden själva i större utsträckning än tidigare. Det möjliggör att de själv kan fånga upp sådant som intresserar dem, det bidrar således även till att undervisningen blir mer meningsfull och på riktigt. Användandet av IKT vid föräldrasamtal, möjliggör även så att föräldrarna blir mer delaktiga i deras barns skolgång, de kan se foton och filmer ur verksamheten. Tillika elevernas kunskapsutveckling.

Läsplattans möjligheter

Den största vinsten som vi kan se är ökad delaktighet och självständighet i användandet av lpaden hos eleverna.  Den kan användas till oändligt många olika saker, t.ex. tidtagarur, facetime, filma, fota, skapa egna berättelser och böcker mm. Med hjälp av lärplattan har även våra elever som saknar verbalt språk, fått en röst. Eftersom lärplattan är så mobil, kan den användas där eleverna befinner sig (rumsligt).

Interaktioner vid användningen av IKT-verktyg

IKT- verktyget har ökat möjligheten att se och samtala om och med varandra. Vi använder oss av tv och duk, vilket gör att gemensamt fokus ökar. Detta möjliggör att fler kan delta i samtal och vidgad kommunikation. Vi har även observerat att elever försökt hjälpa och lära av varandra i bl.a. utforskandet av appar.

Lärandeprocesser

Tack vare den snabba återkopplingen som Ipaden ger, har eleverna och vi getts större möjlighet till reflektion över lärandeprocesser. Eleverna synliggörs och kan reflektera över sig själva och andra i olika lärande situationer. Dokumentationen har även gett oss pedagoger möjlighet att analysera och reflektera mera, både ur ett elevperspektiv och ur ett didaktiskt perspektiv. Genom dessa analyser har vi t.ex. kunnat förändra vårt arbetssätt, tex att inte vara för snabba att korrigera och vägleda barnen. Utan låta eleverna få mer tid att utforska själva. IKT har varit till stor hjälp i vårt arbete med rumsuppfattningen. Att ringa upp varandra med facetime är en aktivitet som eleverna tyckt mycket om. Även QR-koder har lockat till utforskande av rum och prepositioner.

Koppling till läroplan

Träningsskolans kursplan består av fem ämnesområden (se Lotusdiagramet). Vi valde utifrån kursplanen att koppla ihop LekMit projektet med vårt kommunövergripande mattematikprojekt. Som framgår ur lotusdiagramet, strukturerade vi upp ämnesområdet verklighetsuppfattning i områdena rumsuppfattning, tidsuppfattning, mönster och kategoriseringar samt tal. Genom undervisning inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över samband och verkan. Ordna händelser i tid och rum (Lgr11). Under projekttiden har vi arbetat med tids- och rumsuppfattning. Ett otroligt roligt, utmanande och lärorikt år. Hade aldrig kunnat tro att med hjälp av lärplatta så skulle vi finna vägar som möjliggör att elever som saknar verbalt språk skulle kunna få en ”röst”. Fortsatt arbete med mönster och kategorisering och tal kvarstår. IKT och användandet av lärplatta kommer att vara självklara verktyg även i det fortsatta arbetet för att utveckla mattematiska redskap och färdigheter.

Arbetet fortsätter

Under läsåret 2014-2015 planerar vi att köpa in smartboardtavlor. Så vår fortsatta resa med IKT fortsätter. Som ovan nämnts så har vi mönster och kategorisering samt tal kvar att arbeta med i vårt matematikprojekt. IKT kommer vara ett kompletterande verktyg och en naturlig del i undervisningen även fortsättningsvis.

Lekmit projektet har varit ett intressant projekt, där resultat och utveckling märkts direkt. All tid har varit mödan värd. Vi kommer att fortsätta att planera upp undervisingen där IKT finns med som en ingång till lärande.

Ett stort TACK till fantastiska Carina!!!!!!

Jennie Bodin, Lisbeth Rautio, Ulrica Johansson, Helena Vesterberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår första uppgift var en planering utifrån arbetsområdet TID. Detta var ett område som vi jobbade med under vt-14. Utifrån IKT och projektet LekMit jobbade vi mer medvetet med att dokumentera med hjälp av bild och film. Vi använde Lärplattan då vi mätte tiden, att gå till olika platser och hur länge det tog. Vi byggde en tidsmaskin och vi filmade då vi reste till olika tidsepokrar. Eleverna tyckte det var spännande och roligt att titta på filmerna efteråt. Vi fotade sekvenser i det dagliga arbetet och jobbade med att titta på bilder och prata om det vi gjort, för våra elever är det mycket lättare att plocka fram och komma ihåg då de ser på bilder från det som varit.  (Läroplan för grundsärskolan 2011) Genom undervisning inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * Reflektera över samband och verkan * Ordna händelser i tid och rum.Vi upplever att med hjälp av film och foto kan vi ge eleverna bättre förutsättningar för att lyckas med detta. Vidare under ämnesområdet kommunikation såg vi att digitala verktyg lyfte elevernas intresse och förmåga att uttrycka sig. .  (Läroplan för grundsärskolan 2011) Genom undervisning inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * Samspela med andra * Tolka olika former av kommunikativa intryck *Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. Vi ser att foto och film bidrar till att eleverna blir mer intresserade och kan återkoppla till det som hänt, kan återberätta. Vi upplever att eleverna kan sitta tillsammans och jobba/kommunicera kring lärplattan. Digitala läromedel lockar till samspel, gör att eleverna kan tolka och förstå och är tilltagande för alla.
 

Vi tycker att IKT är ett bra hjälpmedel för dokumentation och för att tydliggöra för eleverna. Lärplattan är ett suveränt verktyg för oss då den är lätt att hantera för eleverna. Det händer här och nu! Innan var lärplattan för oss ett spelverktyg, i dag ser vi den som något mycket mer. Den tydliggör och vi kan använda den för dokumentation där eleverna kan se sig själva, vi har lärt oss att hitta bra appar som hjälper till i lärandet.

Eleverna är intresserade och interagerar med varandra kring lärplattan, de kan sitta tillsammans och hjälpa varandra, vänta på sin tur osv. Vi kan se att vissa elever tar för sig mer och självständigt kan hantera plattan, vi kan se lärandeprocesser och att eleverna kan ta för sig på ett sätt som vi inte trodde, ex de fotar, filmar, och kommunicerar med andra kring bilder, de klarar av att själv jobba i vissa appar. Eleverna tar för sig och är intresserade.
 

 

 

Annonser
Uppgift 5 Kvistens LekMiT-resa.

12 12 2014

På förskolan erbjuder man barnen många olika former av lärande. När vi gick med i LekMiT fick vi tillgång till ytterligare ett verktyg, dessutom ett mycket intressant sådant. Eftersom vi valt att arbeta med ”jaget” tycker vi att barnen blivit bättre på att berätta om sig själva, tex genom användandet av Qr koder, PuppetPals eller Bookcreator. De har också blivit bättre på att kommunicera med varandra och att samarbeta. Vi tycker också att barnen har börjat se och värdera andra barns förmågor och att se dem som tillgångar, tex när de arbetar med Monument Valley där de behöver varandra för att ”tänka tillsammans”. Vi tycker att barnen tar för sig bra och vågar använda lärplattorna på ett bra sätt, de sitter gärna tillsammans och tränar mycket på turtagning.

Det är viktigt att använda IKT-verktygen i de teman eller mål som man arbetar med. Det är väldigt lätt att hitta information om aktuella ämnen med användbara appar, själva ipaden är lätthanterlig både för barn och oss pedagoger och den går bra och snabbt att använda både inomhus och utomhus. Ipaden finns både som ett dokumentations-verktyg och ett lärande-verktyg i verksamheten. När barnen har funderingar kring något, så letar vi snabbt upp information på ipaden och visar på storskärm så att alla kan se.

Vi kan göra en massa nya saker sedan vi fått lärplattorna tex visa våra intressen på pic collage, läsa e-böcker på stor skärm, snabbt söka information, på ett enkelt sätt visa föräldrarna händelser i vardagen tex skicka mms, göra enkla filmer, göra proffsiga presentationer med Keynote, dokumentera inför utvecklingssamtal, gå på skattjakt på ett nytt och intressant sätt med xNote, barnen kan göra egna filmer och teatrar och det är lätt att återkoppla till barnen vad de varit med om. I år har vi dessutom använt den som adventskalender och barnen älskar den. Ipaden är snabb och den sparar mycket tid! Det roligt att använda den och vi tycker att vi kan utmana barnen på ett sätt som vi inte kunnat tidigare.

Den första uppgiften i LekMiT var att skriva en planering utifrån ”Jaget”. Vi arbetade med det arbetsområdet under vår- och höst-terminen 2014, och kommer även att fortsätta med det vt 2015.
Vi använde då lärplattorna till att dokumentera med, både med foto och film. Barnen var mycket intresserade av att se sig själva och det var roligt och enkelt att återkoppla till barnen vad de varit med om. Eftersom vi mest har använt kreativa appar har barnen fått mycket utrymme att fantisera och leka och det verkar vara det som ger dem den största inspirationenuj. Det var också viktigt för oss att barnen skulle kommunicera och samarbeta med varandra och till det ändamålet har lärplattorna verkligen varit mycket bra.

Det finns många olika kopplingar till läroplanen, bl.a. ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens”. Kommunikation och samspel har verkligen blivit viktiga faktorer i detta projekt. ”Barnen ska utveckla sitt intresse för bilder, texter och medier samt sin förmåga att använda sig av , tolka och samtala om dessa”. Allt som barnen gör med ipaden inbjuder till samtal och möjligheter att lära av varandra.

Vi på Kvisten är väldigt glada över att vi fått möjligheten att vara med i årets LekMiT. Det har varit väldigt utvecklande för oss och vi känner att vi har fått bra stöd och handledning. Vi vill tacka Ulla-Karin som har varit väldigt viktig för oss. Du ser alltid möjligheter och hittar alltid något bra att bygga på.
Vi är laddade för att fortsätta vårt arbete med IKT och som tur är ska avdelningen bredvid oss vara med i LekMiT nästa år, så vi tänker att vår kontakt med Ulla-Karin kommer att kännas nära även nästa år!
God Jul önskar Ulla, Annika och Birgitta

Uppgift 5

9 12 2014

Eleverna arbetar med dokumentation med hjälp av iPad och kamera. Med utgångspunkt i elevernas vardag/verklighet kan vi sätta ord/text för att beskriva det eleverna gjort. De kan också se sig själv och sin utveckling vilket ökar själfötroende/självkänslan.Med hjälp av lärplattan har vi skapat förväntningar inför olika projekt t.ex. matteprojektet ,där vi b.la använt oss av timstocken som räknat ned tid.
Det viktigaste är ändå att lärplattan kan användas som ett kommunikationsverktyg.De eleverna får en röst med hjälp av talsyntes och bild.
Lärplattan är inbjudande och lätt att använda, många gånger är den självinstruerande och lockar till att pröva själv.Så mycket enklare än dator/mus när det gäller öga-hand koordination.Lärplattan kan användas av fler elever samtidigt för interaktion.Eleverna kan hjälpa varandra och pröva sig fram.Det blir en ökad lust att utforska.
De fördelar vi kan se är att lärplattan förenklar kommunikationen, tolkar och synliggör elevernas vardag/verklighet.Vi har kopplat den till vår läroplan och kan använda den till alla delar i vår kursplan(kommunikation,verklighetsuppfattningen,motorik, estetisk verksamhet, vardagsaktivitet).
Stort tack till våra handledare Ulla-Karin och Carina
Med vänliga hälsningar Ture och Britta

Dax för ett sista inlägg!

8 12 2014

Det börjar närma sig slutet på ett fantastiskt lärorikt år med LekMit.
Det är dax att summera detta år och den kunskap, inspiration, nyfikenhet och glädje både personal och elever upplevt. Det känns lite vemodigt.
Genom projektet har I-paden blivit ytterligare ett hjälpmedel, eller ett komplement till lärande. Det finns fortfarande en nyfikenhet och en dragkraft hos I-paden, mycket tack vare den direkta responsen eleverna får. Vi i personalen känner oss trygga med tekniken och den lättillgänglighet som ”paddan” erbjuder. Vi har tagit in I-paden i det matteprojekt vi jobbat med under året i form av tidsuppfattning och rumsuppfattning.
Genom att införliva IKT-verktyg, i detta fall i form av I- pad, som ett komplement till den vanliga undervisningen bidrar den till att det känns meningsfullt och på riktigt. Det har varit viktigt för oss att den i huvudsak ska användas som ett inlärningsverktyg och inte en ”spelmaskin” Utmaningen har för oss i personalen varit att hitta appar eller interaktiva internetsidor som passat in med det område vi jobbat med just då.
Vi har med glädje sett hur jobb kring i-paden förenat eleverna i en nyfikenhet av varandra och varandras jobb. Det är roligt att samarbeta:)
En stor vinst för oss på träningsskolan är att hela huset varit delaktiga i LekMit, vilket gjort att även vi pedagoger samarbetat i nya projekt. Vi kommer att fortsätter vår resa i IKT-djungeln:) I nuläget är vi på väg in i ett nytt projekt med smartboards på träningsskolan.

Tack till Carina och alla andra på C-MIT sig guidat oss genom detta projekt:)
/Anna och Ruth

Uppgift 5 Ingegärd J. och Adele Ö.

8 12 2014

Ett stort tack till Ulla-Karin för ditt oändliga tålamod och för att du varit en stor inspirationskälla för oss och våra elever. Vi gick med i Lekmitprojektet med mycket liten erfarenhet och funderingar omkring lärplattans syfte och betydelse i ett meningsfullt lärande för våra elever.
Vi har under projektets gång lärt oss att se många möjligheter att använda ITK på olika sätt i vår undervisning
För oss pedagoger och våra elever har handledningen varit oerhört betydelsefull. Eleverna har frågat om Ulla-Karin kommer och har på olika sätt varit intresserade och aktiva när det gäller användandet av lärplattan. Det har varit spännande att se hur en elev snabbt och enkelt lärde sig behärska tekniken. Intresset för lärplattan har ökat enormt och IKT har blivit en del i klassens verksamhet.
Detta hade inte varit möjligt om vi inte deltagit i projektet.
Det visuella och konkreta lärandet har stor betydelse för våra elever. Vi ser möjligheten att använda lärplattan som ett verktyg att med hjälp av foto och film dokumentera hur vi arbetar med de olika undervisningsområdena i kursplanen . Det är också ett snabbt och enkelt sätt att bekräfta och återkoppla till vad eleverna varit med om.
Vi ska fortsätta att öka vår kunskap så att ITK blir ett ännu mer användbart verktyg i vår dagliga verksamhet.

Våran resa i LekMiT.

2 12 2014

Tänk att det snart har gått ett helt år. Tiden har gått fort och vi har lärt oss mycket på resan. Ibland har vi fått backa och ta en ny väg. Det vi kan konstatera är att arbetet med IKT är roligt för både elever och pedagoger. Då vi börjat jobba mer med dator och iPad, så har vi fått ytterligare lärandeformer. Så att fler elever kan se sitt eget lärande och utveckling. Vi har jobbat med IKT och kopplat ihop det med den undervisning som vi har. Vilket inte känns som ett merjobb, utan ett hjälpmedel. Det gör att det känns meningsfullt och viktigt. Resultaten av arbetena blir proffsiga. Vi har fått stolta barn som gärna vill visa upp det som de gjort.
Vi har sett att vi fått ett snabbare lärande hos eleverna. Samarbetet har ökat och det gör att eleverna växer med kunskaperna. Lärandet sker elev/ elev och även elev/ pedagog. För eleverna är modigare än oss vuxna på att prova sig fram.

För eleverna att arbeta kreativt tränar inte bara finmotoriken utan ökar deras fantasi,deras egna idéer och skapande. Vt 2014 när vi började med LekMit projektet arbetade vi med bookcreator där vi gjorde en ”Jagbok”. Vi gjorde sagor och mattesagor i appen pupet pals. Därefter jobbade vi med 3:D former och gjorde filmer i I stop motion och I move. Vi avslutade terminen med en tillbakablick och reflektion över sitt lärande. Eleverna gjorde i appen pic collage ett arbete ” vad är matematik för mig”?. Eftersom vi jobbat matte inriktat under vårterminen.
Ht 2014 Ny barngrupp och nya utmaningar. Denna termin kom att bli svenska inriktad i IKT- arbetet.Från Piteå- kommun kom direktiv att vi skulle arbeta med elevinflytande ,så när frågan från en elev kom om en gossedjursdag nappade vi på det. Det resulterade i gossedjurssaga i pupet pals och som ringar på vattnet blev det en gossedjursblues med musikläraren.
Skanna in QR- koden så får ni se mer av vårt arbete.👀

I och med att lärplattan finns framme jämt, så går det snabbare och blir mer naturligt att dokumentera verksamheten och aktiviteterna. Det blir sen en snabb återkoppling till eleverna om deras lärande. Eleverna har blivit mer produktiva och självgående.

IMG_2922.JPG

Eva-Marie och Carro, Kullenskolansforskoleklass.

Uppgift 5 Ewa Berglund och Anna Grahn Träningsskolan

2 12 2014

Uppgift 5 Ewa Berglund och Anna Grahn Träningsskolan

 

 

LekMit året har gått fort! Vi har lärt oss många nya saker tillsammans med våra elever. Vi tror att det handlar mycket om att våga och att tillåta barnen att ta för sig. Vi kommer att fortsätta jobba med IKT som ett verktyg i vår undervisning. Vi ser nu fram emot att få köpa in tre smartboardtavlor, detta blir nästa utvecklingsområde för oss då det gäller IKT.

Lärande i olika former: Träningsskolans kursplan är indelad i fem ämnesområden som många gånger går ihop i varandra. I vårt lärande är kommunikation en grundsten, att eleverna ska kunna kommunicera så mycket som bara möjligt är A och O. Vi jobbar mycket utifrån att uppleva och förstå omvärlden, vi jobbar med att sätta saker i sammanhang och att förstå sin del i detta. Vi tycker att IKT är ett bra hjälpmedel för dokumentation och för att tydliggöra för eleverna. Lärplattan är ett suveränt verktyg för oss då den är lätt att hantera för eleverna. Det händer här och nu! Innan var lärplattan för oss ett spelverktyg, i dag ser vi den som något mycket mer. Den tydliggör och vi kan använda den för dokumentation där eleverna kan se sig själva, vi har lärt oss att hitta bra appar som hjälper till i lärandet. Eleverna är intresserade och interagerar med varandra kring lärplattan, de kan sitta tillsammans och hjälpa varandra, vänta på sin tur osv. Vi kan se att vissa elever tar för sig mer och självständigt kan hantera plattan, vi kan se lärandeprocesser och att eleverna kan ta för sig på ett sätt som vi inte trodde, ex de fotar, filmar, och kommunicerar med andra kring bilder, de klarar av att själv jobba i vissa appar. Eleverna tar för sig och är intresserade.

Vår första uppgift var en planering utifrån arbetsområdet TID. Detta var ett område som vi jobbade med under vt-14. Utifrån IKT och projektet LekMit jobbade vi mer medvetet med att dokumentera med hjälp av bild och film. Vi använde Lärplattan då vi mätte tiden, att gå till olika platser och hur länge det tog. Vi byggde en tidsmaskin och vi filmade då vi reste till olika tidsepokrar. Eleverna tyckte det var spännande och roligt att titta på filmerna efteråt. Vi fotade sekvenser i det dagliga arbetet och jobbade med att titta på bilder och prata om det vi gjort, för våra elever är det mycket lättare att plocka fram och komma ihåg då de ser på bilder från det som varit.  (Läroplan för grundsärskolan 2011) Genom undervisning inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * Reflektera över samband och verkan * Ordna händelser i tid och rum. Vi upplever att med hjälp av film och foto kan vi ge eleverna bättre förutsättningar för att lyckas med detta. Vidare under ämnesområdet kommunikation såg vi att digitala verktyg lyfte elevernas intresse och förmåga att uttrycka sig. .  (Läroplan för grundsärskolan 2011) Genom undervisning inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * Samspela med andra * Tolka olika former av kommunikativa intryck *Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. Vi ser att foto och film bidrar till att eleverna blir mer intresserade och kan återkoppla till det som hänt, kan återberätta. Vi upplever att eleverna kan sitta tillsammans och jobba/kommunicera kring lärplattan. Digitala läromedel lockar till samspel, gör att eleverna kan tolka och förstå och är tilltagande för alla.

Vi tackar för ett lärorikt år i projektet LekMit och ser fram emot nya IKT utmaningar!!

/Ewa Berglund och Anna Grahn

 
%d bloggare gillar detta: