Uppgift 1 Tallåsens fsk

5 02 2014

Tallåsens uppgift 1

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

 • Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.
 • Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.
 • Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.
 • Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande och samhällsmedlemmar främjas.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper?

Vi valde att arbeta med ”Lärande för hållbar utveckling”, utifrån att det är ett av förskolans prioriterade områden i år. Vårt tema-arbete ska handla om jaget. Vi utgår från barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet. Vi samtalar med barnen och gör tankekartor. Vi tänker att vi använder oss av appen popplets.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

 • Att barnen utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 • Utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 • Att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
 • Att barnen utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö
 • Att barnen utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 • Att barnen utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra.
 • Att barnen utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Barnen behöver få tankar, samtal och upplevelser tillsammans med oss pedagoger för att kunna reflektera över ämnet. Vi vill uppmuntra till kommunikation och samspel och vi dokumenterar och reflekterar tillsammans. Det känns roligt att få använda ipads i vår verksamhet, barnen har redan ett brinnande intresse och det blir roligt att hitta appar som hjälper oss i vårt arbete.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Vi vill stimulera barnen till samtal och samarbete och därför ge dem tillfällen till reflektion genom dokumentation. Genom att använda ipads vill vi ge barnen ett nytt och enkelt sätt att dokumentera och reflektera/kunna återberätta sina upplevelser. Vi vill bla använda appar av typen Book creator och Puppet pals för att göra ”jaget” tydligt för barnen.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer” kan vi använda oss av i arbetsområdet?

Temainriktat arbetssätt

Pedagogiska dokumentationer

Demokratiska arbetsformer

Barns inflytande

Film och foto

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

Det finns andra förskolor i området som arbetar med ”Hållbar utveckling”, som vi kan ta kontakt med. Vi tänker att vi kan tex skypa med dem, hälsa på och filma/fota deras arbete. Genom bloggen och facebook kan vi få kontakt med andra förskolor med ikt intresse. På arbetsplatsträffar kan vi berätta om vårt projekt för de närliggande avdelningarna. Vi kan ha videosamtal med den förskoleklass som våra blivande skolbarn ska gå till, eftersom de också nyss gått LekMiT.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

Vi informerar föräldrarna att vi deltar i LekMiT via mail och med ett föräldramöte, samt ger dem adressen till bloggen så att de kan följa den. I vår dagliga kontakt med föräldrarna informerar och samtalar vi om vårt projekt och dess syfte och vi hoppas att barnen också kan visa föräldrarna sina nya färdigheter på ikt-verktygen. På tex utvecklingssamtal synliggör vi vår verksamhet på ett enklare sätt.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.

Vi dokumenterar främst med film och foto från våra ipads. Då kan vi lätt reflektera tillsammans. Genom vårat val av tema-arbete blir det naturligt att systematiskt utvärdera dokumentationen och då se till att alla barn uppmärksammas.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Genom att tillsammans gå tillbaka och reflektera över våra dokumentationer lär vi oss nya saker och ser nya infallsvinklar, det brukar ge ny energi och nya utmaningar. Vi lär oss också mer om ikt och hur vi kan använda den på vår handledning och utbildning med Ulla-Karin i LekMiT. Utvärderingen gör vi systematiskt i slutet av året och det ska bli intressant att se hur både barnen och vi pedagoger utvecklas.

Ulla, Birgitta, Annika och Susanne


Annonser

Åtgärder

Information

One response

24 02 2014
lekmit

Ni har ju fått muntlig feedback. Sammanfattar lite kort:
Det övergripande projektet för er Lärande för hållbar utveckling, där ni kommer att på temat jaget med inslag av matematik, demokrati, solidaritet, empati där IKT ingår som verktyg. Reflektion och dokumentation är nyckelord i er planering.
Kom ihåg att göra återbesök till denna planering lite nu och då för att stämma av. Ni kommer att ha nytta av denna planering när ni ska titta närmare på er verksamhet med kvalitetsgranskningsperspektivet.
Brainstorma med barnen, sortera vad de kan redan idag, vad de är nyfikna/vill lära sig mer om osv.
Blir spännande att följa er detta läsår – kul med motiverade pedagoger som vill ngt :)!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: