Utvärdering av LekMiT

9 01 2014

utvärdering lekmit

Håller som bäst på med utvärderingen av LekMiT år 2. Här kommer en Tagxedobild med sammanfattningen av de ord som förekommer mest frekvent i utvärderingen.

Här kommer ett sammanfattande urval från enkätsvaren.

LekMiT har som ett syfte att gynna arbetslagets gemensamma lärande.

Samtliga deltagare som svarat på enkäten anser att LekMiT har främjat arbetslagets gemensamma lärande. De svarar att de har fått insikt i och kunskap om hur IKT kan användas som ett pedagogiskt verktyg och uttryckssätt i förskolan. Att de har tagit del av varandras lärande som i sin tur utökat det egna lärandet. Alla har varit intresserade av att lära, men i lite olika takt beroende på att man lär sig olika snabbt och att en del var mer tekniskt kunniga än andra. De har känt att det alltid funnits någon att fråga, antingen IT/mediepedagogen eller kollegorna eftersom alla tagit del av samma kompetensutveckling i projektet.  Syftet med IKT-verktygen har också diskuterats flitigt både inom arbetslagen och vid vissa av kollegiesamtalen, vilket bidragit till gemensam utveckling och lärande om IKT i förskolan/f-klassen.

LekMiT syftar också till att utveckla lärmiljön, alla deltagare anser att lärmiljön har utvecklats. Bland
svaren lyfts bl. a följande fram att lärmiljön blivit mer aktuell, inspirerande, lustfylld, utmanande och varierad.

Årets deltagare anser också att det skett en ökad lust till nyfikenhet och kreativt utforskande. Barnen har lekt, experimenterat, utforskat, berättat och samtalat tillsammans med varandra och pedagogerna. Det har funnits ett intresse att ta del av varandras kreativa skapande.

Utvärderingen påvisar också att barnen fått fler sätt att uttrycka sig på – ytterligare ett språk för utveckling. Det skrivs fram att bland annat barnen får till sig adekvata begrepp, att de via t ex filmskapande får ett till uttryckssätt som de kan dela med andra, även att de i samtal med kompisar och pedagoger utvecklar sina tankar och sin kreativitet, att de tystlåtna barnen får märkas mera och att de alla får verktyg för att göra sina röster hörda.  Att barnen genom olika appar, och med medvetet arbete med berättande och film tränar och utvecklar sitt ordförråd/talspråk, helt enkelt att deras språk blir en nyans rikare. En annan sak som lyfts är att gruppgemenskapen stärks, i och med att medvetet arbete med IKT gynnar samarbete och att de stolta tar del av och visar upp det de har gjort, t ex filmer.

När det gäller uppfyllelse gentemot läroplanen ser deltagarna i LekMiT en rätt bred måluppfyllelse. Någon skriver att det är svårt att välja ut ngt specifikt mål, men utifrån vilket syfte man har som pedagog kan man få in det mesta vad det gäller måluppfyllelse gentemot förskolans läroplan. Någon tror sig veta att det ger bred måluppfyllelse, men har inte kollat av mot läroplanen.

Det som lyfts fram specifikt är att barnen har utvecklat sin identitet och känner trygghet i den, utvecklat sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklat självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vad gäller språk och kommunikation t har barnen bl.a. utvecklat nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Även förståelse för symboler och dess kommunikativa funktion. De har utvecklat intresse för bilder, texter, och olika media samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, samt utvecklat sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans, drama.

En annan del från läroplanerna som tydliggörs i utvärderingen är att barnen har utvecklat sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Citat från läroplanen som lyfts är bland annat:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

En deltagare skriver mer sammanfattande:

IKT är roligt och lärorikt. Den har mött eleverna på deras nivå och väckt lust och nyfikenhet. Den har gett dem ett utbud av olika sätt att hitta information. Eleverna får genom IKT ta egna initiativ och utforska på egen hand. Kontakten med föräldrarna stärks.
Lek, socialt samspel, utforskande och skapande utvecklas. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande

Fördelar respektive nackdelar med lärplattor i förskolan/f-klass

Alla som svarat på enkäten ser mest fördelar med lärplattor i verksamheten. De lyfter fram pedagogiska och lärorika appar, som man kan koppla tillpågående tema – t ex appar som stimulerar språk, berättande, matematik, rita, skriva, samarbeta, estetiska uttryck, minnesträning, koordination, turtagande m.m. Man kommer långt med bara kamerafunktionen påpekar någon. Ett enkelt, logiskt, intuitivt, direkt, bekräftande och roligt verktyg både för barn och pedagoger att använda.  Lätt att använda om man ska gå mellan tekniker. Det väcker barnens nyfikenhet att lära sig och det gör de snabbt.

En annan lyfter att en stor fördel är barnens intresse för själva lärplattan. Ett verktyg som verkligen tilltalar barnen. Här finns dock en paradox vilket beskriver vilka nackdelar pedagogerna ser med lärplattan i alla fall initialt, just detta intresse ställde till problem för verksamheten. Några barn slutade med den fria leken, så fort lärplattorna var framme. Detta löste pedagogerna med att under en period begränsa användandet för att främja leken. (Här har jag själv en del funderationer – inte i syfte för att negligera problematiken som upplevdes, men behöver det nödvändigtvis vara en motsättning mellan lärplattan och det intresse barn visar för verktygen och den fria leken? Har skrivit om det på FB och fick en rad tankar omkring det: https://www.facebook.com/groups/paddagogik/permalink/556835467722962/)

Vikten av att som pedagog ha en pedagogisk tanke/syfte bakom användandet av lärplattan lyfts fram av flertalet deltagare. Viktigt att det inte blir en spelmaskin, utan ett pedagogiskt verktyg och uttryckssätt.

Vad har varit bra med LekMiT?

Att alla i arbetslaget fått vara med i projektet lyfts fram som något positivt. Bra och lyhörd vägledning från CMiT och inspirerande idéer. Handledningen som varit varje vecka har utvecklat oss som pedagoger. Kul med nya infallsvinklar. All ny kunskap som vi fått ta del av. Bra att få bolla olika frågor både pedagogiska och tekniska. Bra att vi som varit med i LekMiT kunnat besöka varandras arbetsplatser och inspirerats, även bra att bli uppdaterad om vad som händer på andra håll i Sverige. Verksamheten har utvecklats och vi har fått fler användbara pedagogiska tankar och verktyg.

Att vi ska jobba med IKT i förskolan är inte längre frågan, utan hur skriver en pedagog och en annan pedagog skriver liknande och påpekar att de har fått många tankar omkring det i LekMiTprojektet.

Ett citat från en av deltagarna:

Jag vill tacka för allt, det har varit min bästa utbildning.
Lycka till med nästa grupp jag kan bara säga att de har något roligt att se fram emot!

Vad behöver förbättras i LekMiT?

Alla som svarat på enkäten anser att mer av utbildningstillfällena ska ligga på dagtid. (För oinvigda i LekMiT så har mycket av utbildningsdagarna och alla kollegiesamtal förlagts till kvällstid, bl a för att det var ett krav för ledningsgruppen inom Barn och Utbildning, samt att vikaretillgången har varit svår att lösa periodvis) Några anser att projektet skulle löpa skolårsvis och inte kalenderår. En deltagare anser att det skulle vara mindre antal kollegiesamtal.  Någon tycker att pedagogerna själva skulle ha testat tekniken först innan det blev skarpt läge i användandet tillsammans med barnen och att de inte skulle ha laddat ner så många appar på lärplattan till en början.  Det lyfts även fram att rektorerna/förskolecheferna skulle involveras mer, så att förståelsen från deras håll blir större. Även att rektorerna/förskolecheferna ska vara mer positivt inställda till LekMiT, så att fler får chansen att vara med. Vi måste hänga med i utvecklingen även i förskolan!

Hur har ert arbetslags deltagande i LekMIT påverkt dig inom ditt yrke?

Det som lyfts fram är bland annat att det har varit utvecklande och lärorikt, att de fått fler verktyg för att ytterligare nå ut till barnen. Hur kreativt och skapande det kan vara att jobba med IKT är en annan faktor som nämns. Vikten av att förskolan/f-klassen är med i utvecklingen och kan erbjuda en modern och pedagogisk verksamhet är ytterligare en positiv sak. Några vittnar om att de vågar testa olika saker på ett annat sätt än tidigare och att de fått en mer tillåtande inställning till IKT och sett hur mycket det kan tillföra som arbetsverktyg i verksamheten.  Två av pedagogerna skriver:

Jag har fått en helt annan bild av hur jag som pedagog kan plocka in olika IKT verktyg tillsammans med barnen och främst i våra projekt.

I min pedagogiska roll har jag blivit varse om hur viktigt det är att sätta sig in i de möjligheter som dessa verktyg ger och skapar. Ska jag kunna utmana pedagoger i att använda sig av dessa måste jag också ha en förförståelse för nyttan och möjligheterna med dem.

Pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med pedagoger och med barnen lyfts också fram som en positiv påverkansfaktor. Även att IKT är ytterligare verktyg i arbetet med förskolans mål.

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: