Uppgift 1

17 01 2013
  • Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

 

Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

  • Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

Temat för terminen är en fortsättning från förra terminen där vi arbetar med ”Munksund”, vår närmiljö. Arbetet ser lite olika ut i de olika åldersgrupperna.

De minsta barnen ser på miljön närmast förskolan medan de äldre barnen har sökt sig längre från förskolan. I detta arbete utgår vi från barnens erfarenhet, intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje därför ändras innehållet under projektets gång. Eftersom läroplanen är vårt styrdokument så finns den hela tiden med i vår planering.

  • Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

Genomgående i alla grupper arbetar vi uppmuntrande med kommunikation, samspel och social kompetens/värdegrund.

  • Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Vi pedagoger finns med och lyfter barnens tankar kring ”Munksund”, vår närmiljö. Detta gör vi med hjälp av pedagogiska dokumentationer, samtal, foton, handledning och att ge barnen rika tillfällen att utforska, uppleva, kommunicera och samspela.

  • Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Eftersom vi fortsätter på vårt temaområde från i höstas där vi började och utgick från barnens erfarenheter och intressen. så ger vi med detta projektarbete barnen möjlighet att använda sig av Ikt i förskolan för att ytterligare få ett verktyg för att belysa sitt lärande och sina erfarenheter. Detta ger barnen en möjlighet att själva vara med och dokumentera deras egna upplevelser på ett enklare sätt.

  • Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

Vi arbetar med ett temainriktat arbetssätt och med pedagogiska dokumentationer. Vi utgår från barnens tankar och erfarenheter och vår ambition är att som delaktiga och nyfikna pedagoger ställa frågor och utveckla barnens lärande genom olika uttryckssätt.

  • Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, fritidshem? Hur?

Genom bloggen, facebook och på våra olika träffar (apt etc) kan vi berätta om vårt projekt och på så sätt få kontakt med andra som arbetar på liknande sätt och är intresserade av Ikt i förskolan.

  • Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

Vi informerar föräldrarna om att vi deltar i detta projekt via mail och på kommunens hemsida. I den dagliga kontakten med föräldrarna ges tillfälle att samtala om vårt syfte med detta projekt. Vi ber även föräldrarna att följa detta projekt via bloggen och de pedagogiska dokumentationerna som finns på förskolan. Det är också vår förhoppning att barnen själva berättar hemma vad de upplever på förskolan i och med projektet. På våra föräldramöten och utvecklingssamtal har vi frågat föräldrarna hur de vill ha inflytande och känna delaktighet i verksamheten. Vår förhoppning är att detta kan bli en bra grund.

  • Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.

Tillsammans med barnen dokumenterar vi med olika hjälpmedel, samtalar och reflekterar kring projektet. På detta sätt för vi processen framåt. Våra pedagogiska dokumentationer kommer att finnas uppsatta på förskolan så att vi lätt, tillsammans med barnen, kan återblicka och ta nästa steg.

  • Hur kan vi använda dokumentationen för att utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

I våra pedagogiska dokumentationer ser vi att vi följer läroplanen och med systematiskt kvalitetsarbete kan vi utvärdera verksamheten. Genom dessa kan vi också följa vårt projekt, återblicka och få nya infallsvinklar.

Annonser

Åtgärder

Information

One response

8 03 2013
lekmit

Intressanta processer som ni har gått in i, med IKT som verktyg. Det blir spännande att se när ni utvärderar terminen om ni upplever att barnen fått ytterligare verktyg för att belysa sitt lärande och sina erfarenheter och om kommunikation, sampel och social kompetens har gynnats och utvecklats.

Eftersom era barn visar ett mkt stort intresse för IKT-verktygen och lärplattan i synnerhet gäller det att hitta vägar att ta tillvara på detta intresse, som Hemmingsmarks förskola skrivit i deras kommentar till Fagottens första inlämnade uppgfit: Vi håller med om att lärplattan och övriga IKT verktyg är något som verkligen intresserar alla barn på ett eller annat sätt. Och det är just där vi (också) kan fånga barnen och ta till vara och stärka barnens intresse för att lära och erövra sig nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Alla mål i läroplanen går att sträva mot med hjälp av IKT verktygen, beroende på hur man väljer att arbeta med dem och vad fokus ligger på.

När det gäller föräldrasamverkan, så tänker jag bjud in dem till öppenhuseftermiddag där ni och barnen visar ert projektarbete kring temat Munksund, där ni t ex hur ni har använt tekniken i projektet, t ex filmer, dokumentation osv.

UllaK

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: