Hemmingsmarks förskola, Uppgift1

24 02 2012

Uppgift 1

Planering av arbetsområde med rev. lpfö som bas

 

Litteratur:

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 Lek och lär med surfplatta i förskolan s. 15 – 21, s. 61 – 63

 

 Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

 

 Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

Det här är ett pågående projekt som startat under höstterminen. Vi har tagit reda på barnens förkunskaper genom att de fått berätta om vad de vet om skugga/skuggor. Utifrån deras tankar går vi vidare.

 

 Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

Väcka barns intresse för naturvetenskapliga fenomen som ljus/skugga .

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

 

 Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Barnen måste få många utforskningstillfällen med olika material och olika miljöer, t ex många olika ljuskällor, undersöka skillnader och likheter, inne och ute. Detta för att de ska kunna dra slutsatser och kunna generalisera de upptäckter de gör.

 

 Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Vi utvecklar och förändrar miljön för att utmana barnen. Vi har köpt ett ljusbord och tillför andra ljuskällor så att barnen kan utforska skugga och ljus på nya sätt. Vi stimulerar samtal och reflektion genom att barnen får reflektera över tidigare dokumentation. IKT är en del av temat och ger barnen ytterligare möjligheter att uttrycka sig och att dokumentera de upptäckter de gör.

 

 Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och ett tematiskt arbetssätt. Vi följer upp barnens funderingar genom att ställa frågor och ge dem nya utmaningar. Vi tar tillvara på barnens drivkraft och låter de påverka både innehåll och arbetsformer.

 

 Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, fritidshem? Hur?

Vi kommer vid flera tillfällen att bjuda in fritidsbarn så att förskolans barn får visa pekplattan.

Längre fram i vår har vi tänkt bjuda in oss själva till skolan så att barnen får visa skolbarnen vad de jobbat med.

Vi vill även samverka med Fagotten. Kanske kan barnen prata med varandra genom att vi använder oss av videosamtal, där barnen får en annan mottagare. De kan visa och berätta för varandra om saker de gjort.

 

 

 Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

Vi planerar att ha ett föräldramöte och berätta om LekMiT och visa det barnen har gjort. Vi ger dem adressen till LekMiTbloggen.

 

 Hur kan vi använda dokumentationen för att utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet? Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?

 

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation som är ett levande dokument. Det bygger bl a på reflektioner, tankar och utmaningar. Reflektioner mellan barn-barn, barn-pedagog och pedagog-pedagog och på det sättet förs arbetet framåt.

När vi systematiskt utvärderar och följer upp dokumentationer och pedagogiska dokumentationer ser vi att alla barn dokumenteras.

Annonser

Åtgärder

Information

One response

2 03 2012
lekmit

Jag har nu läst eran första inlämningsuppgift – intressant läsning! Jag har lagt in lite mer text från läroplanen, som i mina ögon är relevant att ha med utifrån vad ni själva skriver och vad jag har sett och hört i samtal med er och barnen när jag är på förskolan. Tänker också att det blir lättare att utvärdera sedan mot läroplanen om det finns lite mer att utvärdera mot.

Ur läroplanens första del lyfter jag in följande:
Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former –såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.

När det gäller – Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet, så ser jag fler mål som man kan sträva mot att nå, och en del av dem tror jag redan är under berarbetning:

Mål & riktlinjer
2.2. Utveckling & lärande
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Arbetslaget ska
• ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
• ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer

2.3 barns inflytande
Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Vad det gäller den pedagogiska dokumentationsbiten, jobbar ni ju också med att barnen ska vara delaktiga i dokumentationen, vilket jag tycker är positivt. Medie & IKT-verktygen underlättar ju verkligen den processen, både under tiden och efteråt vid reflektionen.

Era samverkanstankar är intressanta och ligger helt klart i linje med läroplanens samverkanstexter. Som en del av era tankar borde vi snart försöka få till något facetimesamtal med Fagotten.

När det gäller föräldrasamverkan, kan det ju också vara läge att låta barnen få visa dem de olika medie- & IKTverktygen.

Keep up the good work :)! Det känns otroligt inspirerande, intressant och läroplansinriktat att få samverka med er!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: