Fagottens första inlämningsuppgift

13 02 2012

Här kommer vår första inlämningsuppgift från Fagottens förskola, en spännande uppgift där vi har försökt tänka till om hur vi vill jobba vidare i vårat projekt och detta kopplat till läroplanen. Det som känns extra kul och utmanande är att IKT och Ipad:s ska ingå i våra projekt också. En riktigt rolig vår som både pedagoger och barn ser fram emot.

Uppgift 1

Planering av arbetsområde med rev. lpfö som bas

 

Litteratur:

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010
Lek och lär med surfplatta i förskolan s. 15 – 21, s. 61 – 63

Ni ska göra en planering för vårterminen och det aktuella temat som ni och barnen har valt. Ni väljer alltså själv tema i ert arbete, media och IKT ingår som ett verktyg. Planeringen ska antingen skrivas ner, filmas eller dylikt. Frågor att utgå ifrån vid planeringen

 • Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

  Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.

   

  Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

   

  Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

   

   

 • Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

  Vår gemensamma planering för alla tre projektgrupper är att vi ska arbeta med de utvalda målen i naturvetenskap och teknik.

   

  Yngsta gruppen

  De yngsta barnen har utforskat vatten och verktyg på olika sätt såsom ösa, hälla, smaka, plaska, flyta, sjunka, blåsa osv. Vi har sett samma strategier i ritandet.

  Mellangruppen

  Barnen har utforskat larven och masken och utifrån detta har barnen jobbat med larven och puppan. De har olika funderingar kring hur larven kan bli en fjäril, hur fjärlien får sina färger och hur puppan ska ha det för att kunna bli en fjäril. De olika teorierna dom har är att den färg dom målat puppan invändigt den färgen får fjärilen när den är ”klar”, eller att fjärilen måste landa på en blomma och då får den fjärilen samma färg som blomman. En del tycker att larven blir en fjäril på sommaren och en del tycker att det blir en fjäril till vintern. Barnen studerade masken väldigt noga och efter det så fick dom skapa den i lera, titta på färgerna och sedan måla den dom har även lyft sina teorier hur masken lever och hur den fungerar. Dom har även dramatiserat hur en mask rör sig.

  Äldsta gruppen

  Vi började med en inventering där barnen fick frågeställningen vad är naturvetenskap? Detta för att ta reda på barnens tankar och kunskaper om ämnet. Det utmynnade i fem intresseområden

 • Skogen
 • Skräp och kompost
 • Djur
 • Växter
 • Rymden

Vi valde att fördjupa oss i rymden där intresset visade sig vara störst.

 • Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

  Den yngsta gruppen:

  Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

  Mellangruppen:

  Att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband med naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

  Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

  Äldsta gruppen:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen/…/ och fysiska fenomen.

  Medel som vi under projektet kommer att använda oss av och som står att läsa i lpfö 98 är att: ” Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”. Samt att ”mulitmedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”.

 • Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

   

  Nyfikna pedagoger, projekttid, pedagogisk dokumentation och reflektion, en utforskande och tillgänglig miljö som utmanar till nyfikenhet som leder till ett lärande mot målen.

   

 • Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

   

   

 • Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

  Det vi känner vi kan tillföra nu är it och media i arbetsområdet, i övrigt fortsätter vi att erbjuda en tillgänglig miljö där vi erbjuder olika uttrycksformer.

   

 • Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, fritidshem? Hur?

  Det vore spännande att samarbeta med Hemmingsmark fsk eftersom dom är med i samma projekt och det kan ske genom bloggen och våra kollegiesamtal förskolor emellan. Det kan utmynna i en gemensam utställning där även barnen får utbyte av varandra. Att berätta på APT träffarna för de andra förskolorna om Lekmit projektet.

   

 • Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

  En fråga som vi diskuterat vi kanske bör ha ett föräldramöte där vi informerar föräldrarna om vad barnen jobbar med när de använder It verktyg, även lägga ut en information om våra tankar kring detta på vår blogg.

   

 • Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?

  Genom dokumentation och pedagogisk dokumentation där vi kommer att dokumentera en del barn individuellt och en de barnl i grupp beroende på situation, sammanhang och intresse.

   

 • Hur kan vi använda dokumentationen för att utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

  Att vi tillsammans med barnen reflekterar över våra dokumentationer och genom detta föra arbetet framåt och att vi pedagoger reflekterar tillsammans så att det utmynnar i pedagogiska dokumentationer som kommer att föra projektet vidare.

   

Att upprätta ett Lotusdiagram kan underlätta för er att stämma av mot läroplanen med under temat/projektets gång. Mer om Lotusdiagram kan ni läsa i boken Lek och lär med surfplatta i förskolan s. 15 – 21.

Er planering ska redovisas i LekMiTbloggen senast 24 februari. Ni ska också ge feedback på varandras planeringar som läggs ut i bloggen. Tanken med det är att vi utvecklas och lär av varandra. Vi kommer att följa upp er utvärdering av planeringen längre fram i projektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Åtgärder

Information

One response

2 03 2012
lekmit

Jag har nu läst er första inlämningsuppgift – intressant läsning! Jag har lagt in lite mer text från läroplanen, som i mina ögon är relevant att ha med utifrån vad ni själva skriver och vad jag har sett och hört i samtal med er och barnen när jag är på förskolan. Tänker också att det blir lättare att utvärdera sedan mot läroplanen om det finns lite mer att utvärdera mot.

Ur läroplanens första del lyfter jag in följande:
Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.
Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.

När det gäller – Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet, så ser jag fler mål som man kan sträva mot att nå, och en del av dem tror jag redan är under berarbetning:

Mål & riktlinjer
2.2. Utveckling & lärande
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Arbetslaget ska
• ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
• ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer

2.3 barns inflytande
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Vad det gäller den pedagogiska dokumentationsbiten, jobbar ni ju också med att barnen ska vara delaktiga i dokumentationen, vilket jag tycker är positivt. Medie & IKT-verktygen underlättar ju verkligen den processen, både under tiden och efteråt vid reflektionen.

När det gäller samverkan med t ex Hemmingsmarks förskola, så kan ju ett steg vara att försöka få till något facetimesamtal inom kort. Kommentera gärna också varandras blogginlägg för ytterligare samverkan. Sedan har ni ju inte så långt till Kullenskolan för ett utbyte/samverkan där eller om ni bjuder in förskoleklassen, fritids kan era barn visa dem iPaden och produktioner som de har gjort. Då ligger ni ännu mer i linje med läroplanens samverkanstexter. När det gäller föräldrasamverkan, kan det ju också vara läge att låta barnen få visa dem de olika medie- & IKTverktygen.

Keep up the good work ! Det känns otroligt inspirerande, intressant och läroplansinriktat att få samverka med er! Ser fram emot fler blogginlägg för att kunna följa eran process och för att ha som underlag vid utvärderingen av LekMiT.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: