Ht 2016 på Signe

21 09 2016

Här på Signe har det skett en väldig föryngring, bland barnen. Halva barngruppen är ny. Så just känns det viktigas att lära känna varandra. Fokus området i vår enhet är Språk och kommunikation. Utifrån detta har vi beslutat att jobba med temat ” Jag och du”.

Våra mål är att barnen ska få möjlighet


”IT redskapet” vi försöker lära/introducera just nu är Qr-koder

 

 

 

Nuläget på Ucken röd!

12 09 2016

Vi har nu startat termin två i detta projekt. Med en nästan helt ny barngrupp har vi nu fått starta på ny kula, men med mycket kunskaper och färdigheter från förra terminens arbete tillsammans med barnen. 

Vår tanke nu är att vi först och främst vill få ihop barngruppen. Då vi har många nya barn och nya konstellationer kommer vi att börja vårt projekt med att arbeta med känslor och vänskap. Vi har börjat med att presentera appen Puffarna 1 för barnen. Detta är en app som behandlar olika känslor och låter barnen själva gestalta och måla olika känslor. Arbetet kommer att fortlöpa efter barnens intressen, det är alltså dem som kommer att styra arbetet framåt.

Enligt läroplanen för förskolan ska ”förskolan sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.” Samt att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö.”

Även denna termin arbetar vi ämnesöverskridande, vilket betyder att vi försöker väva samman olika områden. Såsom språk och kommunikation och hållbar utveckling. Att just arbeta med känslor och vänskap ligger nära till den sociala aspekten på hållbar utveckling och vi kommer även att försöka att medvetet gå in i detta projekt med våra språk och kommunikations ögon. För att kunna få syn på barnens sociala samspel.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.”

Språk och kommunikation.

12 09 2016
  • ​En ny termin har startat i Lekmitprojektet. Vi har förändrat vår barngrupp från att ha varit en 2-3 årsavdelning till en 1-3 årsavdelning med 16 barn i gruppen. Det har tillkommit 9 nya barn till vår barngrupp. Vi kommer att fortsätta med temat språk- och kommunikation i sagoform. Barnen har redan valt ut en favoritsaga som de ofta vill att vi ska läsa, det är ”Bockarna Bruse på badhuset”. I Lpfö står det att läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Nuläge på Pyret

12 09 2016

Just nu är vi på G mitt i all kaos. De äldsta barnen har bytt avdelning och våra nya barn är alla ett år. Vi kommer att fortsätta med vårt projekt Bockarna Bruse. Men på ett nytt sätt. Arbetet kommer mestadels att omfatta de äldsta barnen.

”Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan”. Ur Lpfö 98

Språk och kommunikation

12 09 2016

Denna termin kommer handledningen i LekMiT att handla en hel del om språk och kommunikation, då de flesta förskolor vi handleder har det som övergripande område att arbeta med. 

14 06 2016

Solbacka, Ucken Röd Vad har vi sett för lärande under terminen?

• Vi har arbetat med våra projekt : Språk och hållbar utveckling som fokus områden denna termin. Vi har sett att lärplattan på ett bra sätt har ”fångat” barnen och samtliga har varit intresserade av delta och detta tror vi beror på att det har funnits fler valmöjligheter än tidigare. Då vi både har jobbat digitalt men också analogt. Genom minecraft har barnen tex först byggt i appen för att sedan omsätta detta i sin bygg och konstruktionslek och de barn som tidigare inte har varit så intresserade av bygg och konstruktion har blivit detta genom användandet av plattan. Och genom tex tripp trapp träd har de mindre barnen fått bekanta sig med tekniken där både språkliga och det kreativa har utmanats och utvecklats.

• Då vi i vårt projekt haft fokus på språk och kommunikation har vi medvetet försökt titta närmare på barnens kommunikation med varandra, vi har sett att lärplattan varit ett bra verktyg då det kommer till kommunikationen och samspelet dem emellan. Barnen har fått lära varandra och de har hjälpt varandra att hitta lösningar för att komma vidare. Genom appar såsom puppet pals, minecraft, tripp trapp trädd och användning av Qr – koder har vi sett mer kommunikation barnen i mellan och de barn som tidigare kanske inte har vågat ta ”plats” har vuxit i sin roll och vågat pröva på nya appar och tekniker. Vi har märkt att barnen ”växer” när de får chans att lära sina kompisar och oss pedagoger och genom detta stärks deras självkänsla. Vi ser även att barnen har börjat använda sig mer utav begrepp såsom kub, block, kvadrat, triangel osv då både minecraft och tripp trapp träd har gett dem matematiska begrepp.

• Inom området hållbar utveckling har barnen fått ta kontakt med sopan med hjälp av lärplattan och lärt sig ”facetimea” och skicka Qr-koder till henne. De har fått lära sopan hur man änvänder lärplattan då hon inte har haft någon som helst kunskap om den.

Vi har sett lärplattan som en unik möjlighet till lärande i olika former, och ser fram emot nästa termin och detta arbete eftersom vi nu tillsammans med barnen har lärt oss använda lärplattan som ett verktyg till inlärning!


Ankarets förskola, avd-Lagunen.

10 06 2016

Lagunens termin med LekMiT
Vad har vi sett under denna termin?

Arbetet med att utforska/växa med media och IKT som ett verktyg och all
den kunskap som har gett oss har varit/är en lärorik och spännande
resa. Vi har sett intresse från barnen genom att de har vågat och  utforskat i olika appar, och lärt sig använda lärplattan som ett verktyg.
Barnen har fått en inblick i att I-paden har fler användningsområden än
bara spel och lek. Att samarbeta i lärandet ser vi bl.a. – du måste lägga ´
Diddis` pussel innan du får jobba! Det är ett verktyg till att bland annat
arbeta och skapa olika saker, t.ex. filmer och QR-koder. Barnen har varit
delaktiga genom hela skapandeprocessen för att kunna ges möjliget att
förstå hela händelseförloppet från start till mål. De ska kunna känna att
det är deras färdiga produkt, som är något att vara glad och stolt över  och att det är de själva som har kommit med idéer.  

Som terminsavslutning har barnen tillverkat en skattjakt med hjälp av
QR-koder. Denna skattjakt kommer de övriga två avdelningarna på vår
förskola att få ta del utav. Här ser vi och hoppas att Lagunen barnen får
chansen att visa och få känna att dem får föra över sina kunskaper till
sina kompisar.  

Tidigt inne i LeKMit utbildningen byggde vi en kub som barnen har visat
stort intresse av. Barnen ville göra kuben till en skog och tillverkade sjä
lva träden, björk och tall som de såg i vår skog och utanför fönstren.
Kuben har delvis fungerat som ett verktyg att inspirera till fortsatt lek!  Fantasin och kreativitet har varit stort och i det centrala, ena dagen var
det picknick i kuben och den andra sov `barnen över` Vi har projicerat
barnens filmer, ljud och bild från eget material samt internet.  Videokanonen `ljuskanonen` som barnen kallar den kan visa bilder på
oss och skog/vattenfall.. Högtalarna uppe vid våra fåglar i `skogen` ger
så mycket ljud! Vi har fått utökning i ´skogen´ av en port in i ett nytt rum
där ljusbordet finns. Vad kan vi hitta på där? Just nu undersöka växer
och skogsdjur.
%d bloggare gillar detta: